Luděk Sýkora

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Welcome to the Frontpage

New Socio-Spatial Formations

E-mail Print PDF

Sýkora, L. (2009) New socio-spatial formations: places of residential segregation and separation in Czechia. TESG Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography) 100 (4), 417-435.

The paper investigates places of residential segregation and separation in Czech cities and discusses them in the context of new socio-spatial divisions that are emerging in the context of post-socialist transformations in the Czech Republic.

Last Updated ( Saturday, 06 February 2010 03:35 ) Read more...
 

Suburbanizace v českém podání

E-mail Print PDF

V červnu 2008 jsem redakci Geografie - Sborníku ČGS poslal recenzi publikace Ouředníček, M., Temelová, J., Macešková, M., Novák, J., Puldová, P., Romportl, D., Chuman, T., Zelendová, S., Kuncová, I. (2008) Suburbanizace.cz. Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje UK PřF a webové stránky www.suburbanizace.cz. Recenze však dosud nevyšla a tudíž ji uveřejňuji na svých www stránkách a to v souvislosti s chystanou konferencí o suburbanizaci "Rozrůstání měst - řešení nebo problém?" Recenze byla v červnu 2008 zveřejnena na internetových stránkách České geografické společnosti

Last Updated ( Thursday, 01 July 2010 12:38 ) Read more...
 

Idiografická nebo nomotetická koncepce v geografii ?

E-mail Print PDF

Sýkora, L. (2008) Idiografická nebo nomotetická koncepce v geografii: kontraproduktivní spor o povahu a podstatu poznání. Geografický časopis 60 (3), 299-315.

Hlavním smyslem článku je poukázat na specifičnost a jednostrannost diskuse idiografické a nomotetické poznávací koncepce v geografii. Diskuse vycházela z nevhodně zvolených otázek týkajících se podstaty a povahy geografického poznání. V případě idiografické koncepce byla zdůrazňována unikátnost regionů jakožto objektů geografického poznání a tudíž i problematičnost při hledání univerzálních vysvětlení jejich existence, utváření a charakteru. Nomotetická koncepce sice akcentovala vysvětlení, to však hledala na základě sledování opakovatelnosti charakteristik geografických jevů. K tomu byly rozvíjeny systematické geografické disciplíny při potlačení významu regionální geografie. Vysvětlení založená na odhalení pravidelností v geografickém rozmístění nebo pouhém statistickém rozložení jevů však neposkytují skutečná vysvětlení, jež by měla spočívat v identifikaci příčin a mechanismů utváření sledovaných jevů a struktur. Příčiny jevů nebo událostí nemají totiž s opakovatelností jevů nebo událostí a tudíž pravidelnostmi nic společného.

Otázky nomotetické a idiografické koncepce v geografii přibližuje kritická reflexe tří příkladů. Prvním jsou články Hartshorna (1939, 1955) a Schaefera (1953), jež jsou zdrojem jistého nepochopení a dodnes přetrvávající bariéry mezi těmi, co akcentují spíše nomotetické nebo naopak idiografické pojetí geografického poznání. Druhým je teorie geografické organizace Hampla (1971, 1998, 2006), která je příkladem aplikace nomotetického poznávacího postupu v regionální geografii. Regionální geografie je zpravidla, a to chybně, ztotožňovaná s idiografickými přístupy. Hamplova teorie přitom tento tradiční stereotyp vyvrací. Za třetí je pak diskutován příspěvek Matloviče (2007) „Hybridná idiograficko-nomotetická povaha geografie a koncept miesta s dôrazom na humánnu geografiu“ s upozorněním na některé stránky jeho argumentace, které dělení na nomotetické a idiografické spíše posilují než přemosťují.

 

Last Updated ( Friday, 06 February 2009 18:51 )