Pracovní konference České botanické společnosti 2016

Ekologie a evoluce karpatské flóry

Ve dnech 26.–27. listopadu 2016 se uskuteční v Praze na Albertově pracovní konference ČBS na téma „Ekologie a evoluce karpatské flóry”. Konference je pořádána ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností. Partnerem konference je AOPK ČR.

Předběžný program konference 2016

Karpaty, jakožto oblast mimořádné diverzity i zachovalosti přírodních biotopů mají výjimečné postavení v rámci celé Evropy a v současnosti se dostávají do hledáčku výzkumníků z celé Evropy. Český výzkum v této oblasti má velmi dlouhou tradici a tím i výrazný náskok před výzkumníky ze západu a řada českých botaniků napříč obory patří mezi nejvýznamnější odborníky zkoumající tuto oblast.

Cílem konference je usnadnit sdílení nových poznatků o vývoji, diverzitě a ekologických i evolučních mechanismech formujících karpatskou flóru a vegetaci a to jak mezi obory, tak i mezi sousedními jazykově blízkými zeměmi věnujícími se výzkumu v této oblasti. Vítány jsou zejména souhrnnější příspěvky napříč více druhy, lokalitami apod., které představí obecnější obraz procesů ovlivňující karpatskou flóru a vegetaci, vítány jsou však i podrobnější případové studie.

Předběžný program s plánovanými bloky a jejich tematickou náplní nebo již předběžně přislíbenými příspěvky:

Nové poznatky o kvartérní evoluci karpatské vegetace - otázka glaciálních refugií temperátní bioty v Karpatech, vývoj lesních i bezlesých stanovišť v dynamicky se měnícícim klimatu pozdního glaciálu a Holocénu, vlivu člověka na kvartérní vývoj vegetace Karpat, apod. Biogeografie a fylogeografie karpatské flóry - biogeografie flóry v rámci Karpat a její vztahy s okolními oblastmi, centra endemismu a post(glaciálních) reliktů, nové (komparativně) fylogeografické studie karpatských druhů cévnatých rostlin, mechorstů i lišejníků, apod. Dynamika lesních ekosystémů v Karpatech - historické i ekologické faktory ovlivňující diverzitu přirozených lesních společenstev, dynamika horských smrčin, nové pohledy na klasifikaci vegetace, apod. Diverzita a ochrana nelesních biotopů Karpat - evoluce a ekologie ohrožených bezlesých biotopů (prameniště, louky, ...), problém ústupu od tradičního hospodaření a managementu bezlesých stanovišť, faktory ovlivňující diverzitu bezlesých společenstev v Karpatech, vztah stepního a horského bezlesí, apod. Přípravný výbor konference: Filip Kolář, Michal Hájek, Petra Hájková, Jan Roleček, Marek Slovák a Milan Valachovič.

Přihláška příspěvku na konferenci ČBS 2016

Program konference 2015

Sborník abstraktů konference ČBS 2015

Ve dnech 28.–29. 11. 2015 se uskutečnila v Praze pracovní konference ČBS na téma

„Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy”

Plánovaná konference se soustředila na nejrůznější aspekty ochrany rostlinných druhů a hodnocení jejich skutečného momentálního ohrožení. Hlavním cílem byla širší diskuse a navázání úzké spolupráce se všemi zájemci, kteří se chtějí podílet na získávání a neustálém doplňování kvalitních dat pro probíhající projekty i pro v budoucnu plánované nové vydání Červeného seznamu ČR.

Sborník abstraktů konference 2014

Program konference ČBS 2014

Program konference a abstrakty 2013

X. SJEZD ČBS

X-th Congress of the Czech Botanical Society

Current knowledge on flora and vegetation of Central Europe and their changes over time

Prague, 3–7 September 2012

Sjezd se konal pod záštitou a s podporou Spectabilis pana děkana PřF UK prof. Gaše, Jeho Magnificence pana rektora prof. Hampla, předsedy Akademie věd ČR prof. Drahoše a poslance Evropského parlamentu RN Dr. Poce.

Program sjezdu

Sborník abstraktů

Rezoluce sjezdu

Organizační výbor sjezdu: L. Hrouda, M. Chytrý, F. Krahulec, K. Prach, P. Pyšek, J. Klimešová, K. Kubát, J. Kučera.

Sborník abstraktů konference 2011

Sborník abstraktů konference 2010

Program konference ČBS 2009

Sborník abstraktů konference 2009

program konference ČBS 2008

sborník abstraktů konference 2008

závěry konference 2008 - prohlášení ČBS