STANOVY
SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS V PRAZE


1990


1. NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI
Spolek sběratelů a přátel exlibris. Jeho sídlem je Praha. Užívá zkratky SSPE. Spolek působí na území České republiky.


2. ÚČEL A PROGRAMOVÉ CÍLE
Spolek sběratelů a přátel exlibris (dále jen Spolek) je dobrovolnou zájmovou organizací, sdružující sběratele, umělce a zájemce o exlibris, příležitostnou a volnou grafiku, kteří se rozhodil plnit programové cíle a úkoly Spolku. V zájmu uchování kulturních hodnot podněcuje a ovlivňuje Iniciativy svých členů, zájemců a institucí k prohloubení uměleckého obsahu sběratelství exlibris, příležitostné a volné grafiky (dále jen exlibris a grafiky); podněcuje zájem mládeže o výtvarné uměni a získává ji pro sběratelství.
Pořádá výstavy, přehlídky a soutěže exlibris a grafiky, podporuje zájem výtvarných umělců o tvorbu exlibris a grafiky v Československu i v zahraničí. Popularizuje sběratelství exlibris a grafiky. Pro zajištěni Informovanosti a zvyšování odborné úrovně svých členů vydává spolkový časopis, soupisy a soubory exlibris a grafiky, grafické listy, odborné publikace a tiskoviny a archivuje je. Pečuje o dokumentaci této součásti české výtvarné kultury. Pořádá besedy a přednášky. Organizuje výměnné schůzky a aukce exlibris. Svolává a organizuje setkáni a sjezdy sběratelů a jiné společenské akce.
K plněni stanovených programových úkolů a cílů spolupracuje a sdružuje se se společenskými a kulturními organizacemi a institucemi a sdělovacími prostředky.
Spolupracuje se zahraničními zájmovými organizacemi pro sběratelství exlibris a grafiky a s mezinárodní společností sběratelů exlibris FISAE (Fédération internationale des sociétés d'amateurs d'ex-libris). V místech soustředěného zájmu o činnost Spolku mohou být členové organizováni v místních sekcích. Jejich činnost se řídí stanovami Spolku. Tyto sekce nemají právní subjektivitu.


3. ČLENSTVÍ
3.1 Členem Spolku se může stát zájemce starší 18 let, který souhlasí s posláním Spolku a jeho stanovami, podá přihlášku a zaplatí zápisné a stanovaný roční příspěvek. O přijeti nového člena rozhoduje výbor, členy Spolku mohou být právnické osoby (knihovny, muzea a jiné kulturní instituce) za stejných podmínek jako jednotlivci. Členy mohou dále být zahraniční sběratelé nebo instituce. Dokladem členství je členský průkaz
Zvlášť zasloužilým členům a příznivcům Spolku může být uděleno čestné členství.
3.2 Práva členů
Členové Spolku mají právo volit a být voleni do orgánů Spolku a rozhodovat v nich o činnosti Spolku.
Podávat návrhy a připomínky k činnosti Spolku a žádat k nim od výboru stanovisko.
Účastnit se veškerých akci Spolku a být o nich řádně a včas informováni. Členům Spolku je poskytován členský časopis a jiné informační materiály; mají nárok na přednostní odběr spolkových publikaci a tisků.
3.3 Povinnosti členů
Členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy a usnesení Spolku a podílet se aktivně a iniciativně na veškeréčinnosti Spolku. Platit včas členské příspěvky. Od placeni příspěvků jsou osvobozeni čestní členové.
Členové Spolku jsou povinni dodržovat ve vzájemném styku zásady sběratelské etiky, odpovídat na návrhy výměny a odmítat spekulaci ve sběratelství. Členové Spolku jsou povinni informovat předem výbor o akcích, které jménem Spolku hodlají pořádat.
3.4 Členství ve Spolku zaniká vystoupením ze Spolku, vyškrtnutím ze seznamu členů při neplnění povinností nebo při hrubém porušení stanov, úmrtím člena nebo zánikem Instituce, která byla členem Spolku a nezaplacením členského příspěvku do 6 měsíců ode dne upomínky. Vyškrtnutí ze seznamu členů musí být odsouhlaseno výborem.


4. VALNÁ HROMADA,VÝBOR A REVIZNÍ KOMISE
4.1 Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, svolávaná výborem jedenkrát v kalendářním roce, zpravidla v prvním čtvrtletí. V případě potřeby nebo na základě žádosti alespoň jedné čtvrtiny členů svolává výbor mimořádnou valnou hromadu. Všichni členové Spolku mají právo účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
Valná hromada posuzuje výroční zprávu výboru o činností Spolku, zprávu o hospodaření a stanovisko revizní komise, návrhy na udělení čestných členství a jiných čestných uznáni, schvaluje hlavní zásady pro další činnost Spolku a stanoví výši členského příspěvku pro následující rok.
Schvaluje stanovy Spolku, jejich změny a doplňky, volí předsedu Spolku, dalších 10 členů výboru a dvoučlennou revizní komisi. Návrh kandidátky rozesílá odstupující výbor členům Spolku současně s pozvánkou na valnou hromadu. Valná hromada uděluje odstupujícímu výboru absolutorium za uplynulé funkční období. Přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných. Je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů Spolku. Nesejde-li se v určenou hodinu jejich potřebný počet, koná se o hodinu později a usnáší se za jakéhokoli počtu přítomných členů. S průběhem volné hromady a s přijatým usnesením jsou nepřítomní členové seznamováni ve spolkovém časopisu nebo jinak písemnou formou.
4.2 Výbor je řídícím orgánem Spolku mezi valnými hromadami a schází se zpravidla jednou měsíčně. Zabezpečuje plnění stanov a usnesení valných hromad, organizuje přednášky, besedy, aukce, výstavy, výměnné schůzky a svolává sběratelské sjezdy. Volí místopředsedu, jednatele a pokladníka a pověřuje konkrétními úkoly další členy výboru. Volí odpovědného redaktora, ustavuje redakční radu a podle potřeby zřizuje odborné komise, poroty apod.
Jednání výboru řídí jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen výboru.
Jménem Spolku jedná předseda nebo jiný pověřený člen.
Výbor Spolku je schopný usnášení, je-li přítomno alespoň 6 členů; usnáší se prostou většinou přítomných členů. O své činnosti podává zprávu valné hromadě. S přijatými zásadními usneseními výboru jsou členové Spolku seznamováni ve spolkovém časopise.
4.3 Revizní komise kontroluje záznamy o hospodaření Spolku. Členové revizní komise se mohou účastnit schůzí výboru s hlasem poradním; jsou povinni upozorňovat na případné závady v hospodaření zjištěné revizní činností a podávat návrhy na jejich odstranění.
Revizní komise se schází nejméně jednou za rok a o svém jednání pořizuje zápis. Předkládá valné hromadě revizní zprávu o hospodaření Spolku a navrhuje udělení absolutoria odstupujícímu výboru.


5. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Materiální a finanční prostředky získává Spolek
- z členských příspěvků a zápisného,
- z darů a příspěvků,
- z výnosu aukcí exlibris,
- z výnosů publikační a jiné činnosti.
a hospodaření Spolku odpovídá předseda a pokladník Spolku.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 O sporech vyvolaných spolkovou činnosti mezi členy nebo mezi členy a výborem rozhoduje absolutní většinou hlasů smírčí komise. Je složena po dvou členech obou sporných stran, kteří jmenují pátého člena jako předsedu. Nedosáhne-li se při volbě předsedy jednotnosti, rozhodne mezi navrženými los.
6.2 K zániku Spolku a ukončení jeho činnosti dochází z rozhodnutí řádné nebo mimořádné valné hromady většinou dvou třetin přítomných členů. Skutečnost, že na valné hromadě bude rozhodováno o ukončení činnosti Spolku, musí být uvedena na pozvánce k valné hromadě, rozeslané předem všem členům.
6.3 V případě zániku Spolku připadne jeho majetek právnímu nástupci Spolku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Stanovy byly schváleny valnou hromadou Spolku, konanou dne 31, 3. 1990. Změna stanov SSPE a oznámeni o činnosti byly vzaty na vědomi Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 5. 1990 pod čj. VSP/1 - 256/90 - R