PrF UK logo

jan-havlicekdoc. Jan Havlíček, Ph.D

 Publikace Výuka Studenti Kontakt

Katedra zoologie, PřF UK. Zabývám se především rolí čichu v sociálních interakcích. Naše výzkumná skupina studuje jakým způsobem environmentální (strava), kontextuální (emoce), genetické (MHC) a kulturní (parfémy) faktory ovlivňují tělesný pach a jeho vnímání. Teoreticky vycházíme z teorie evoluce signálů, pohlavního výběru a teorie podvojné dědičnosti. Dále se zabývám vlivem vývojových faktorů na vnímání fyzické atraktivity a partnerské vztahy, percepcí tváří a interakcí biologické a kulturní evoluce.

Číst dál...

Jitka Fialová

Mgr. Jitka Fialová

Publikace Výuka Kontakt

PhD studentka Teoretické a evoluční biologie na Katedře filosofie dějin přírodních věd, PřF UK, školitel doc. Jan Havlíček, PhD. Zabývám se výzkumem čichové komunikace, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně. Doposud jsem se věnovala zejména vlivu množství a složení stravy, v současnosti je hlavní oblastí mého zájmu možná komunikace emocí prostřednictvím tělesné vůně a její vliv na ostatní jedince. Dále se zaměřuji i na vztah mezi atraktivitou tělesné vůně a imunitním systémem či faktory ovlivňující rychlost zahájení kojení.

Číst dál...

zuzana sterbova Mgr. Zuzana Štěrbová

Publikace Kontakt

Je postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, školitel prof. Petr Weiss, konzultant Jaroslava Valentová PhD. Ve svém výzkumu se primárně zabývá vlivem sexuálního imprintingu na výběr partnera, načasováním senzitivní periody u lidí, nenáhodným párováním a vlivem primární rodiny na ženskou sexualitu. Jejím hlavním neodborným zájmem je pozorování a krmení ptactva.

Číst dál...

fhs logo

lindova jitkaMgr. Jitka Lindová, Ph.D

Kontakt

Katedra obecné antropologie, FHS UK. Oblastí mého výzkumného zájmu je neverbální chování ve vztahu k osobnosti aktéra a psychologickým charakteristikám (mileneckého) páru. Dále se zabývám mezidruhovou komunikací zvířete s člověkem a kognitivní schopnosti zvířat. Především se soustředíme na komunikaci papoušků šedých (Psittacus erithacus).

 Číst dál...

  

klapilova katerinaMgr. Kateřina Klapilová, Ph.D

Publikace Výuka Kontakt

Společenskovědní modul, FHS UK

Dlouhodobě se zabývá výzkumem ženské sexuality, žárlivosti a nevěry v evolučním kontextu. V minulosti se věnovala zkoumání vlivu užívání hormonální antikoncepce a hormonálních fluktuací v průběhu menstruačního cyklu na výběr partnera a stabilitu partnerských dvojic, dále výzkumem vrozené a naučené složky sexuálních fantazií u mužů a žen souvislosti sexuálního naladění žen a jejich neverbálním projevem. V současnosti se věnuje především vývoji podnětových sad stimulů pro psychofyziologická měření sexuálního vzrušení žen a dlouhodobému výzkumu dynamiky partnerských dvojic.

Číst dál...

moje etoMgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D

Profil  Kontakt Výzkum 

Vyučující na Katedrě obecné antropologie, FHS UK a výzkumná pracovnice na Národním ústavu duševního zdraví . Zabývám se čichovou percepcí a kognicí převážně za použití psychofyzických metod. Mezi mé hlavní výzkumné zájmy patří ontogeneze lidského čichu (zejména v předškolním věku), interindividuální rozdíly v čichovém vnímání např. ve vztahu k osobnostním charakteristikám či kognitivním schopnostem, vliv trigeminálního vnímání na utváření čichových preferencí, poruchy čichu jako marker neurodegenerativních onemocnění a schizofrenie či čichové vnímání ve spánku.

researchgate logo

researcherid

 

 

 

Číst dál...

denisa prusovaMgr. Denisa Průšová

Publikace Kontakt

PhD studentka na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Mou školitelkou je Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. Zabývám se mezilidskou komunikací, její verbální i neverbální složkou zvláště v kontextu dlouhodobého partnerského vztahu. Předmětem mého výzkumu je podoba, variabilita a dynamika dominančních strategií, které jedinci používají k prosazení své vůle.

Číst dál...

lucie krejcovaMgr. Lucie Krejčová

Publikace  Kontakt

PhD studentka na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Zabývám se výzkumem lidské sexuality, především ženské sexuality (vzrušivost, orgastičnost) a projevem sexuálních atributů v ženském neverbálním chování. V současné době pracuji na vývoji podnětových sad stimulů pro psychofyziologická měření sexuálního vzrušení žen.

Číst dál...

radka-kucerovaMgr. Radka Kučerová

Publikace Kontakt

PhD studentka na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Zabývám se vznikem partnerských vztahů. Především se zaměřuji na diskrepanci mezi ideálním a aktuálním obrazem partnera v průběhu formování vztahu (to sleduji skrze moderni seznamovací metodu "speeddating"). Další oblastí zájmu je pak neverbální chování a především to, jak může být ovlivněno menstruačním cyklem žen.

Číst dál...

Centrum pro teoretická studia UK&AV ČR

Jarka ValentováMgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D

Kontakt

Katedra experimentální psychologie, Institut psychologie, Univerzita v Sao Paulu, Brazílie. Odborným zájmem je výzkum lidské sexuality, obličejové, hlasové a behaviorální atraktivity a různých aspektů výběru sexuálních partnerů včetně vlivu primární rodiny na výběr partnera. Dalším z odborných zájmů představuje evoluční psychiatrie a související témata klasifikace duševních poruch podle evolučních teorií, adaptivní hledisko duševních poruch a problematika normy a nenormy.

Číst dál...

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me