Vliv otců homoxcf

Dnes se s Vámi podělíme o výsledky dalšího výzkumu, který byl zaměřen na problematiku sexuálního imprintingu. Hlavním cílem naší studie bylo zjistit, zda mají otcové vliv na formování partnerských preferencí svých homosexuálních synů a následně, zda kvalita vztahu s otcem během dětství moduluje vznik těchto partnerských preferencí.

Výsledky ukázaly, že muži preferovali partnery, kteří se podobali otci v určitých sociodemografických charakteristikách (konkrétně v materiálním zajištění a politickém smýšlení), ve fyzických charakteristikách (konkrétně ve výšce, váze, maskulinitě a BMI) a v osobnostních charakteristikách (konkrétně v přívětivosti). Kvalita vztahu s otcem během dětství hrála oproti předpokladu pouze zanedbatelnou roli u všech tří zkoumaných skupin charakteristik.

Číst dál...

Vliv sourozenců na výběr partnera2

Cílem výzkumu, jehož jste se možná zúčastnili, bylo zjistit, zda výběr partnera mohou kromě rodičů ovlivňovat i sourozenci. Tedy zda jedinec během dětství může internalizovat charakteristiky sourozence, které bude později preferovat u svých partnerů v souvislosti s kvalitou vztahu, jaký se sourozencem během dětství měli. Předpokládali jsme, že partneři budou podobní bratrům respondentek ve vybraných fyzických a osobnostních charakteristikách, avšak pouze za předpokladu, že ženy budou retrospektivně hodnotit vztah s bratrem jako pozitivní.

Číst dál...

Ideální vs. aktuální partner

Přinášíme vám předběžné výsledky výzkumu s názvem "Ideální vs. aktuální partner: studie o počátcích vztahů vzniklých na speed-datingu". V předchozích výzkumech se ukázalo, že zatímco muži i ženy za ideálního partnera považují osobu s podobnými vlastnostmi, jako jsou jejich vlastní, partnera si mají tendenci vybírat podle jiných kritérií. Muži tak například mnohem více dají na fyzický vzhled žen a ženy naopak sledují u mužů celkovou „vhodnost" pro partnerství. Na druhou stranu, pokud je hodnocení ideálního a aktuálního partnera podobné, je to často spojeno s vyšší mírou spokojenosti ve vztahu. Většina studií zkoumala rozdíl mezi preferencemi a reálným výběrem partnera zpětně, tj. na základě výpovědí osob v partnerském vztahu, což může významně ovlivnit celkové hodnocení ideálního partnera, například tím, nakolik jsou v současném vztahu spokojení. Proto jsme se rozhodli provést studii zaměřenou na sledování osob ještě předtím, než se s někým seznámily a dále pak v průběhu prvního půl roku od jejich seznámení. K tomu nám pomohla moderní metoda seznamování zvaná speed-dating.

Číst dál...

Podobnost mezi partnery v osobnosti u ht a hm z ČR a Brazílie

Cílem studie, které se možná někteří z Vás zúčastnili, bylo zjistit, jaká je míra podobnosti mezi partnery nejen u heterosexuálních, ale i homosexuálních mužů ze dvou kulturně odlišných prostředí. A jak tato míra podobnosti ovlivňuje spokojenost ve vztahu.

Výsledky ukázaly, že heterosexuální partneři si byli vzájemně podobnější než náhodně spárovaní jedinci v extroverzi, zatímco u homosexuálních partnerů žádná podobnost nalezena nebyla. Současně jsme však zjistili, že v preferencích se heterosexuální a homosexuální muži neliší, konkrétně že preferují partnera s podobnou mírou extroverze, přívětivosti, svědomitosti a otevřenosti, jako mají oni sami. Co se však ukázalo jak u heterosexuálních, tak homosexuálních mužů, vyšší míra partnerské podobnosti pozitivně ovlivňovala spokojenost ve vztahu. Konkrétně partnerské spokojenosti přispívalo, když si partneři byli podobní v otevřenosti novým zkušenostem, emoční stabilitě a u homosexuálů ještě navíc extroverzi. Takže čím si byli partneři v těchto charakteristikách podobnější, tím svůj vztah hodnotili jako šťastnější. Naše výsledky tak ukázaly, že partnerská podobnost mezi partnery ovlivňuje spokojenost úplně stejně u heterosexuálních a homosexuálních mužů.

Číst dál...

Souvislost zkušeností s pachy1

Jedním z možných vysvětlení vnitropohlavní variability v čichových schopnostech, zjištěné v předchozí studii, by zvláště u mužů mohla být rozdílná dlouhodobá zkušenost s pachy v závislosti na míře genderové nonkonformity v dětství. Cílem této studie bylo zjistit možnou souvislost mezi genderovou nonkonformitou v dětství, vykonáváním činností, které by mohly být relativně bohatší na čichové podněty, čichovými schopnostmi a všímavostí vůči pachům. Nalezli jsme mimo jiné pozitivní asociaci mezi zkušeností s potenciálně novými nebo intenzivními vůněmi a chutěmi v dětství i v dospělosti a schopností identifikovat pachy a všímavostí vůči pachům. Ačkoli genderově nonkonformní muži a genderově konformní ženy uváděli větší míru participace na některých aktivitách, tyto asociace nicméně genderovou nonkonformitou v dětství či sexuální orientací účastníků ovlivněny nebyly. Na jedné straně se tak ukazuje, že efekt dlouhodobé zkušenosti s pachy na schopnost identifikace pachů a všímavost vůči nim se nevztahuje pouze na určité jedince, nýbrž na všechny; na stranu druhou je však třeba hledat příčiny lepších čichových schopností genderově nonkonformních mužů a genderově konformních žen i jinde, například v již zmíněné lepší slovní plynulosti.

Číst dál...

Intrasexual variation1

Pohlaví je (po věku) druhým nejdůležitějším demografickým faktorem ovlivňujícím čichové schopnosti. Výsledky provedeného výzkumu ukázaly, že heterosexuální muži vykazují horší schopnost identifikace pachů než muži neheterosexuální i než hetero- a neheterosexuální ženy a také horší schopnost diskriminace pachů než neheterosexuální muži. Pokud však do analýz byla zavzata také CGN (dětská genderová nonkonformita) skóre, signifikantním prediktorem se ukázala být právě genderová nonkonformita v dětství, a nikoli sexuální orientace: genderová nonkonformita v dětství predikovala schopnost identifikace pachů u mužů, přičemž genderově nonkonformní muži předčili v identifikaci pachů muže genderově konformní. U žen predikovalo CGN skóre hodnoty v testu čichové citlivosti: genderově konformní ženy vykazovaly větší čichovou citlivost než ženy genderově nonkonformní, ačkoli celkový model signifikantní nebyl. Jelikož schopnost identifikace pachů do značné míry závisí na takzvané slovní plynulosti, v níž neheterosexuální muži předčí muže heterosexuální, mohla by stát za lepšími výsledky neheterosexuálních mužů v testu identifikace pachů.

Číst dál...

Olfactory preferences1

Výsledky studie ukázaly poněkud překvapivě pozitivní vztah mezi znalostí zdroje pachu a jeho příjemností u dvou pachů, které se celkově umístily mezi čtyřmi nejhůře hodnocenými pachy, a to u ryby a česneku. Děti, které správně určily dané stimuly jako pach ryby a česneku, je předtím také ohodnotily jako příjemnější než děti, které je neidentifikovaly správně. Tento vztah však nebyl nalezen pro žádný z pachů, který byl celkově hodnocen jako relativně příjemný. Hodnocení nepříjemných pachů se tedy u dětí zdá být více ovlivněno jejich znalostí, že jejich zdrojem jsou potraviny a jsou tedy neškodné, než hodnocení pachů příjemných.

Číst dál...

Mezikulturní výzkum mezipohlavních rozdílů v čichu dětí

Souhrnné výsledky výzkumu potvrzují mezikulturní platnost mezipohlavních rozdílů ve všímavosti vůči pachům ve prospěch dívek. U českých dětí byla rovněž nalezena souvislost mezi celkovým skóre identifikace pachů a všímavostí vůči pachům, pravděpodobně odkazující k vlivu čichové zkušenosti na obě proměnné. Absenci spojitosti mezi výpověďmi namibijských dětí ohledně činností, které by mohly být bohaté na čichové podněty, a schopností identifikace pachů či všímavostí vůči pachům by bylo možné vysvětlit mimo jiné i nízkým počtem otázek kladených ohledně aktivit spojených s čichem. To ostatně naznačují i výsledky podobné studie s dospělými, kde takový vztah nalezen byl, a to za pomoci podrobného dotazníku speciálně vytvořeného pro účely daného výzkumu.

Číst dál...

Souvislost čichových schopností a úzkostnosti u adolescentů a mladých dospělých2

Současný výzkum ukazuje, že nejvýraznějším kandidátem mezi osobnostními charakteristikami, které mohou ovlivňovat čichové vnímání či konkrétně čichové schopnosti, je neurotičnost. Výsledky výzkumu vskutku odhalily pozitivní korelace mezi skórem na dimenzi Neuroticismus a čichovou citlivostí (prahem), k čemuž přispívala zejména skóre na subškálách úzkostnost a rozpačitost. Dále byla nalezena souvislost mezi úzkostností a čichovým vnímáním, a to schopností diskriminace pachů.

Číst dál...

Vztah morfologie lidského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci

Přinášíme Vám zde výsledky studie, která se zabývala morfologií obličeje a vnímáním obličejů, konkrétně se jednalo o hodnocení agresivity a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci z mužské tváře. Tato studie stále probíhá, dále sbíráme data a vyhodnocujeme výsledky. Proto Vás nyní seznámíme s dílčím postupem v naší práci a v budoucnu samozřejmě zveřejníme i výsledky další.

Číst dál...

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me