nahoru

Studium

Úvodní slovo...

 

Studium bakalářských programů je zajišťováno sekcí Biologie. Pro více informací o bakalářském studiu obecně viz fakultní stránky. Vypracování bakalářské práce na Katedře filosofie a dějin přírodních věd se řídí platnými pravidly pro psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci. Student si může zvolit z témat BP Katedry vypsaných v SIS nebo se domluvit se školitelem, který zformuluje nové téma.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského oboru Teoretická a evoluční biologie se řídí platnými pravidly pro konání přijímacího PřF UK. Okruhy otázek pro přijímací řízení jsou rovněž dostupné na webu PřF UK. Pro úspěšné složení přijímacího řízení je nutná předchozí domluva s možným školitelem.

Přijímací řízení do doktorských programů na Katedře filosofie a dějin přírodních věd se řídí platnými pravidly pro konání přijímacího PřF UK. Komise složená ze členů Oborové rady posoudí anotaci doktorského projektu, předpoklady ke studiu, k samostatné vědecké práci a úroveň odborných znalostí adepta. Vysoce bodově hodnocena je akceptace kandidátova tématu potenciálním školitelem.

 

koordinátora obhajob bakalářských prací: 

lucie.cermakova@natur.cuni.cz

předseda oborové rady:

xxxx 

 

 

Magisterské studium

Magisterské navazující studium v programu Biologie, obor Teoretická a evoluční biologie

Forma studia: prezenční

Standartní doba studia: 2 roky

Titul: magistr

 

Charakteristika studia

Studium teoretické a evoluční biologie je vhodné nejen pro bakalářské absolventy biologických oborů, ale i pro bakaláře dalších oborů jako je např. matematika, medicína, ekonomie či filosofie. Absolventi nebiologických oborů mají povinnost absolvovat několik kursů v rámci biologického základu, a to především těch, které se vztahují k zaměření diplomové práce. Mezi další studijní povinnosti patří i aktivní účast na semináři teoretické biologie a na katedrovém semináři, a to během celého studia. Možná témata diplomových prací na naší katedře jsou následující: matematické modely (ekologické, morfogenetické, evoluční); morfogeneze; vliv parazita Toxoplasma gondii na lidskou evoluci; evoluční psychologie; evoluční teorie a jejich dějiny; biologická estetika; biosémiotika; filosofické uchopení fenoménu života; dějiny biologie či filosofie biologie apod. Další možné směry ve studiu můžete nahlédnout v sekci našich stránek výzkum nebo pro další informace kontaktujte konkrétního vyučujícího.

 

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve standardním biologickém výzkumu či na teoretických pracovištích biologických, filosofických či historických, dále možná výuka na SŠ a VŠ či uplatnění na poli vědecké publicistiky.

 

 

Postgraduální studium

Doktorské studium v programu Filosofie a dějiny přírodních věd

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standartní doba studia: 4 roky

Titul: doktor, PhD

 

Charakteristika studia

Filosofie přírodních věd zkoumá myšlenková východiska chápání živé i neživé přírody i východiska přírodovědného výzkumu, tvořícího v určité historické epoše paradigma té které přírodní vědy. Historie každé vědy podává konkrétní obraz podob paradigmatu v průběhu kulturních dějin. Doktorské studium Filosofie a dějin přírodních věd na katedře zaštiťuje široké pole témat. Ve filosofii vědy se zabývá jak jejími historickými a metodologickými, tak čistě filosofickými aspekty od presokratiků až po fenomenlogii a hermeneutiku. V dějinách vědy se pak soustředí především na vědy o životě a jejich stěžejní osobnosti především v 19. a 20. století, zastoupeny jsou však i dějiny vědy renesanční a raně novověké. Velký důraz je kladen na mezioborovost výzkumu, která umožňuje rozvíjet i "pomezní" témata. Obor je určen pro absolventy magisterského studia Přírodovědecké, popř. Filosofické fakulty, výjimečně i jiných fakult.

Každý student má svého školitele, podle jehož návrhu určuje oborová rada skladbu jeho individuálního studijního plánu. Podmínkou absolvování studia je složení státní zkoušky. Student si zvolí po konzultaci se školitelem tři okruhy, které se váží k oboru studia a k předmětu disertační práce. Další podmínkou je publikace alespoň jednoho článku v recenzovaném časopise a sepsání disertační práce ve formě monografie v rozsahu cca 150-250 stran. Vítanou součástí studia je navázání pracovních kontaktů se zahraničními kolegy, zpravidla prostřednictvím několikaměsíčního zahraničního pobytu na zahraničním pracovišti. Mezi další povinnosti patří i aktivní účast na katedrovém semináři a semináři k dějinám vědy, a to během celého studia.

 

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Filozofie a dějiny přírodních věd disponuje rozsáhlými znalostmi v oboru filosofických a metodologických východisek přírodovědeckých disciplín (především biologie), jakož i zevrubnou znalostí jejich historie. Má také rozšířené znalosti cizích jazyků (často i klasických) a specializované dovednosti pro práci s odbornou literaturou, získané prací s pramennými texty. Vedle toho disponuje specializovanějšími poznatky podle zaměření své doktorské práce, neboť studium je výrazně individuální.

 

Postgraduální studium

Doktorské studium v programu Teoretická a evoluční biologie

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standartní doba studia: 4 roky

Titul: doktor, PhD

 

Charakteristika studia

Doktorský program TEB poskytuje nadstavbové studium zejména magistrům biologie, matematiky, filosofie a příbuzných oborů, kteří se hodlají profesionálně věnovat vědecké práci v oblasti evoluční či teoretické biologie. Cílem programu je rozvíjet biologické disciplíny jako jsou evoluční biologie, evo-devo, developmental systems theories, evoluční psychologie, evoluční parazitologie či matematické modelování v nejrůznějších oblastech biologie, morfogeneze apod. Frekventanti studia budou vzděláváni, dle své specializace, v nejnovějších poznatcích svých oborů a vedeni k samostatné vědecké práci. Hlavní součástí studia však je doktorský projekt, jehož tematické vymezení, rozvrh a postup řešení jsou v hlavní míře vlastním úkolem uchazeče; úkolem je tedy rozvoj samostatnosti a tvůrčího potenciálu studenta, úlohou školitele je tyto kvality aktivně stimulovat. Absolvent studia by měl být rutinovaným odborníkem schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření, případně i v jiných organizacích, kde je příslušná kvalifikace vyžadována.

Student TEB úzce spolupracuje se svým školitelem, podle jehož návrhu určuje oborová rada skladbu individuálního studijního plánu studenta. Další podmínkou absolvování studia je složení státní zkoušky. Student si zvolí po konzultaci se školitelem tři okruhy otázek, které se váží k oboru studia a k předmětu disertační práce. Další podmínkou je publikace alespoň dvou článků v zahraničním, recenzovaném časopise a sepsání disertační práce s adekvátním literárním úvodem. Samozřejmou součástí studia je navázání pracovních kontaktů se zahraničními kolegy, zpravidla prostřednictvím několikaměsíčního zahraničního pobytu na zahraničním pracovišti. Mezi další studijní povinnosti patří i aktivní účast na katedrovém semináři a semináři z teoretické biologie, a to během celého studia.

 

Profil absolventa

 Specialista pro vysoce kvalifikovanou vědecko-výzkumnou práci v oblasti studia zákonitostí vzniku a vývoje života, případně ke studiu libovolných biologických jevů pomocí metodického aparátu teoretické biologie. Absolventi získají velmi širokou teoretickou i metodickou průpravu orientovanou na obecné aspekty teorie a epistemologie tzv. věd o životě. Široká komplexní teoretická i metodická biologická erudice, doplněná „nadstavbou“ diferencovaného odborného specializačního zaměření, dává absolventům možnost uplatnění především ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak teoretického, metodologicko-historického, tak i aplikovaného biologického výzkumu.