Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce

Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu
globálních změn a evropské integrace

Výzkumný záměr MSM 0021620831

 • zvětšit písmo
 • výchozí velikost písma
 • změnšit písmo
Aktuality

Povodně a změny v krajině

E-mail Print PDF

Langhammer, J. ed. (2007): Povodně a změny v krajině. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha.

Publikace představuje povodně v kontextu systému přírodních rizik jako jeden z významných činitelů ovlivňujících vývoj a současnou tvář krajiny i jako faktor ovlivňující lidskou společnost. Hlavní pozornost je věnována hodnocení vlivu změn v krajině, způsobených činností člověka na průběh a následky povodní a možnostem využití přirozeného potenciálu krajiny k tlumení jejich extrémních projevů. Jednotlivé kapitoly zahrnují jak teoretické a metodické principy, tak zejména výsledky analýz a výzkumných prací, prováděných autorským týmem v územích, zasažených extrémními povodněmi.

Kniha je členěna do čtyř významových oddílů, pojednávajících postupně o obecné problematice povodňového rizika a přístupů k jeho hodnocení a modelování, geografických výzkumných metodách při hodnocení povodňového rizika, významu povodní na vývoj krajiny a o vlivu antropogenních změn v krajině na průběh a následky povodní.

Autorský tým publikace představují především odborní pracovníci Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze a odborníci z předních pracovišť, zabývajícími se danou problematikou - především ČHMÚ v Praze a Českých Budějovicích, VÚV v Praze, Jihočeskou univerzitou, Akademie věd ČR i orgánů státní správy, ochrany přírody a další.
Publikace byla vydána za podpory projektu VaV SM/2/57/05 a výzkumného záměru MSM 0021620831 v říjnu 2007 v rozsahu 350 stran, ISBN 978-80-86561-86-8, editorem publikace je doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Publikace je dostupná ke stažení v PDF

upraveno dne pondělí, 28 únor 2011 08:18 čti více...
 

Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní

E-mail Print PDF

Langhammer, J. ed. (2008): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

Publikace shrnuje výsledky výzkumu komplexních procesů a vazeb v prostoru údolní nivy ve vztahu k povodňovým rizikům. Pozornost je soustředěna na interdisciplinární pohled na prostor údolní nivy, metody jejího výzkumu ve vztahu k povodňovému riziku a na otázky řešení konfliktů mezi odlišnými požadavky na využívání prostoru údolní nivy z pohledu potřeb ochrany před povodněmi, ochrany přírody a socioekonomického rozvoje území.

Kniha je členěna do tří oddílů, které představují otázky metod hodnocení povodňového rizika a protipovodňové ochrany, možností využití retenčního a transformačního potenciálu povodí a přístupů k vymezení údolní nivy a analýzy dynamiky jejího vývoje. V celkem 24 kapitolách jsou představeny metodické přístupy a techniky, vyvinuté v rámci projektu autorským týmem pro účely terénního mapování a monitoringu, geoinformatické analýzy dat a identifikace rizikových procesů.

Jednotlivé techniky a postupy jsou dokumentovány na případových studiích, realizovaných v modelových územích, představující povodí, zasažená recentními extrémními povodněmi - povodí Blanice, Opavy, Sázavy aj.

Autorský tým publikace tvoří celkem 38 odborníků z řad akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UK v Praze a dalších výzkumných institucí, zejména ČHMÚ, VÚV TGM, Jihočeské Univerzity, ÚH a ÚSMH AV ČR a dalších.
Publikace, vydaná za podpory projektu VaV SM/2/57/05 a výzkumného záměru MSM 0021620831, vyšla v roce 2008 v rozsahu 278 stran, ISBN 978-80-86561-59-2, editorem je doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., vydavatelem je PřF UK v Praze, technickou realizaci zajistilo vydavatelství P3K.

Publikace je dostupná ke stažení v PDF

upraveno dne úterý, 21 prosinec 2010 08:46 čti více...
 

Infrastruktura prostorových dat (SDI) geografické sekce PřF

E-mail Print PDF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Infrastruktura prostorových dat (SDI) geografické sekce PřF". Michal Schneider a Stanislav Grill Vás seznámí s koncepcí SDI a současným stavem jejího vývoje. V diskusi pak bude prostor na Vaše názory a připomínky. Seminář se uskuteční v pátek 17.12. od 13 hodin v posluchárně Věž.

Prezentace SDI (spatial data infrastructure)
1. Koncept SDI - seznámení, cíle, funkčnost
2. Technická specifikace SDI
3. Ukázka funkčnosti a použití
4. Zhodnocení aktuálního stavu, problémy řešení a možnosti rozšíření
5. Diskuse

S pozdravem
M. Potůčková, M. Schneider, S. Grill

upraveno dne úterý, 07 prosinec 2010 10:52
 

Periferie v krajině – krajina periferií

E-mail Print PDF

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Odborný seminář VZ – pátek 26. 11. 2010, Pravá rýsovna

 

Cíle semináře

 

Seminář poskytuje platformu pro otevřenou diskusi konceptů „periferie“, teoreticko-metodologických přístupů ke studiu periférií a výsledků výzkumu periférií. Vedle sladění pohledů na studium periferií se zaměříme na identifikaci možností pro spolupráci ve výzkumu periférií napříč tematickými skupinami VZ. Za zásadní otázku pro pochopení a poznání periférií považujeme odlišení obecných definičních znaků periférií a typických charakteristik konkrétních periférií.

 

upraveno dne úterý, 16 listopad 2010 15:08 čti více...
 

Nová publikace: Ekohydrologický monitoring vodních toků

E-mail Print PDF

Co je to ekohydrologický průzkum vodních toků? • Jaké metody a přístupy jsou užívány pro průzkum fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí? • Jaký je současný stav fyzického habitatu vodních toků na území České republiky? • Jaké máme k dispozici nástroje pro revitalizaci a dosažení dobrého ekologického stavu vodních toků? … toto a mnohem více je prezentováno a diskutováno v publikaci, kterou držíte v ruce.

Publikaci připravila Milada Matoušková společně se svými kolegy a studenty z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Editorka se věnuje problematice ekohydrologie, revitalizace vodních ekosystémů, vodohospodářského managementu a ochrany vod. Jednotlivé kapitoly publikace jsou nyní k dispozici ve formátu pdf.

Publikace ke stažení: Matoušková, M., ed. (2008): Ekohydrologický monitoring vodních toků: v kontextu evropské Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha. [pdf iko]

upraveno dne úterý, 05 říjen 2010 13:41
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »


strana 1 z 5