Ekonomická geografie I – geografie zemědělství – cvičení

Povinnosti pro udělení zápočtu

účast na cvičeních dle harmonogramu (prezentace)

zpracované, odevzdané a přijaté zadání všech cvičení

aktivní účast při prezentaci cvičení a v závěrečné diskusi


Pravidla cvičení v průběhu semestru

hromadné zadání na cvičení (přednášce) dle harmonogramu

zadání uveřejněno na internetu (http://www.natur.cuni.cz/~jancak), tištěná podoba zadání umístěna v deskách v Geografické knihovně

vypracované cvičení odevzdat a prezentovat dle harmonogramu

konzultace: Vratislavova 13, levé schodiště, 3. patro, místnost 411


Požadavky na formální stránku zpracovaných cvičení

zpracovat na volné listy formátu A4, zpracováno na počítači, odevzdat svázanou tištěnou podobu (sešít, do jedněch desek všechna vypracovaná cvičení), ne tzv. EURODESKY (kapsy)

titulní strana, zadání (nadpis), jméno, skupina, vročení, další strany číslovat

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Ekonomická geografie I
Cvičení z geografie zemědělstvíJméno, příjmení
studijní skupina
letní semestr 2005Praha 2005


k tabulkám, mapám, datům důsledně uvádět jednotky a prameny (citace dle „normy“ ČGS – viz zadní strana časopisu Geografie)

připojit vlastní hodnocení, komentář dle níže uvedeného návodu (osnovy), hodnocení formulovat jako souvislý text, ne heslovitě!!!, formální náležitosti (seznam literatury a použitých pramenů dle citační normy ČGS)

odpovídající úprava

ústní prezentace a účast v diskusiTÉMATA CVIČENÍ – geografie zemědělství

  1. Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

  2. Hodnocení produkce vybrané zemědělské komodity ve světě a v Evropě

  3. Hodnocení regionálních rozdílů v produkci vybrané zemědělské komodity v Česku

Zadání práce (postup zpracování):

1. CVIČENÍ
VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU VE SVĚTĚ


Zdroj dat:

FAOSTAT. http://apps.fao.org


FAO Yearbook I. Production.

Odevzdat:

1 NS (1 800 znaků) komentáře (hodnocení)
přílohy (tabulky, grafy)

ü

hodnocení, závěry, zdůvodnění: zamyslet se na čem závisí, co ovlivňuje, zdůvodnění jevů a příčin regionálních rozdílů (nejen popis dat)


1. 1. Vývoj zemědělského půdního fondu podle světadílů

Zadání: zhodnoťte vývoj a současný stav (rozsah a strukturu) zemědělského půdního fondu ve světě podle jednotlivých makroregionů, vyhodnoťte a zdůvodněte regionální rozdíly ve využití půdy a zemědělského půdního fondu ve světě

Postup:

kontinentt2 x světt1
------------------------------------------------

kontinentt1 x světt2

=> dílčí část území roste rychleji nebo pomaleji než celek
> 1 – část roste rychleji
< 1 – část roste pomaleji

• zhodnotit, závěry, zdůvodnění: zamyslet se na čem daný jev závisí, co ovlivňuje, zdůvodnění jevů a příčin regionálních rozdílů (nejen popis dat)
 

1. 2 Rozložení ZPF podle kontinentů

Zadání: zhodnoťte regionální diferenciaci v rozložení zemědělského půdního fondu nebo orné půdy nebo trvalých travních porostů ve světě podle jednotlivých kontinentů (makroregionů) v současnosti

Postup:


1. 3. Zemědělský půdní fond vybraných států světa

Zadání: zhodnoťte regionální rozdíly ve využití půdního fondu a zemědělského půdního fondu (rozsah a struktura) ve světě na příkladu vybraných států

Postup:


1. 4. Podobnost struktury půdního fondu vybraných států

Zadání: určete stát (z 5 vybraných), který má nejpodobnější vnitřní strukturu půdního fondu (nebo zemědělského půdního fondu) jako Česko. Použijte koeficient geografické asociace (výpočet) NEBO trojúhelníkový graf (vyberte si).


1. 4. A. Koeficient geografické asociace


Česko (%)

Stát A (%)

Rozdíl v absolutní hodn

Stát B (%)

Rozdíl v absolutní hodn

Orná půda

70

60

10

40

30

Trvalé kultury

5

10

5

10

5

Pastviny

25

30

5

50

25

Celkem zemědělská půda

100

100

20

100

60


1. 4. B. Trojúhelníkový graf

Blíže viz H. Kűhnlová a kol. (1989).

Zdroj dat:

http://apps.fao.org


FAO Yearbook – Production (Geografická knihovna)


Literatura:

BIČÍK, I. (1982): Ekonomická geografie I. Geografie zemědělství. PřF Uk, SPN, Praha, 105 s., příl.
BIČÍK, I. a kol. (1991): Geografie zemědělství II. KSGRR PřF UK, Praha, 157 s. rkp., příl.
FAO Yearbook I. Production.
FAOSTAT. http://apps.fao.org
KŰHNLOVÁ, H. a kol. (1989): Seminář ze zeměpisu. SPN, Praha, 300 s.
Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha 2001, 183 s.2. CVIČENÍ
PRODUKCE VYBRANÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMODITY VE SVĚTĚ

 

Zadání: zhodnotit vývoj a regionální rozdíly v produkci vybrané komodity rostlinné výroby ve světě

Odevzdat:

1 NS (1 800 znaků) komentáře (hodnocení)
přílohy (tabulky, grafy)

Postup:

– vývoj světové produkce (chovu – početního stavu): zvolit 5 časových horizontů, data do tabulky, vytvořte graf (např. sloupcový)
– regionální rozdíly podle makroregionů (produkce v jednotlivých světadílech): data do tabulky, vytvořte výsečový graf (nebo kartograficky znázorněte)
– hodnocení největších světových producentů: do tabulky vyberte 10 největších světových producentů, určete jejich podíl na celosvětové produkci – zhodnotit míru koncentrace pěstování vybrané zemědělské plodiny / chovu zvoleného druhu hospodářského zvířectva (tabulka, výsečový graf, komentář)
– vyhodnocení pozice Česka v evropské produkci: zhodnocení podílu české produkce na evropské produkci, vytvořte sloupcový graf s 10 největšími evropskými producenty + Česko
– závěrečně hodnocení, komentář, závěry, zdůvodnění (nejen konstatování faktů), zamyslet se na čem závisí, co ovlivňuje, zdůvodnění jevů a příčin regionálních rozdílů (nejen popis dat), rozsah cca 1 normostrana (1 NS = 1 800 znaků) textu + přílohy – hodnocena bude správnost vyhodnocení jednotlivých analytických kroků, využití a provázanost výsledků hodnocení. Doporučení: srovnejte s regionální diferenciací kvalitativních ukazatelů: RV – hektarové výnosy, ŽV – užitkovost hospodářských zvířat (dojivost) nebo intenzitní ukazatel (počet skotu na ha zemědělské půdy, počet prasata na hektar orné půdy).


Zdroj dat:

http://apps.fao.org


FAO Yearbook – Production (Geografická knihovna)


Literatura:

BIČÍK, I. (1982): Ekonomická geografie I. Geografie zemědělství. PřF Uk, SPN, Praha, 105 s., příl.
BIČÍK, I. a kol. (1991): Geografie zemědělství II. KSGRR PřF UK, Praha, 157 s. rkp., příl.
FAO Yearbook I. Production.
FAO Yearbook II. Trade.
FAOSTAT. http://apps.fao.org
Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha 2001, 183 s.


3. CVIČENÍ
HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH ROZDÍLŮ V PRODUKCI VYBRANÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMODITY V ČESKU


 

Zadání: zhodnoťte regionální diferenciaci hodnoceného jevu (produkce/početní stavy) v Česku

Odevzdat:

1 NS (1 800 znaků) komentáře (hodnocení)
přílohy (tabulky, grafy)

3. 1. Hodnocení územního rozložení (koncentrace) daného jevu (produkce / početní stavy)

Zadání: pomocí geografického mediánu zhodnoťte míru koncentrace pěstování vybrané plodiny/chovu vybraného druhu hospodářského zvířectva v Česku, zhodnoťte, formulujte závěry, zdůvodněte: zamyslete se na čem daný jev závisí, co ovlivňuje, uveďte zdůvodnění jevů a příčin regionálních rozdílů (nejen popis dat)

Postup:


3. 2. Regionální rozdíly – produkce (stavy) podle krajů

Závěrečné hodnocení ke 3. cvičení: komentář, závěry, zdůvodnění (nejen konstatování faktů), zamyslet se na čem závisí, co ovlivňuje, zdůvodnění jevů a příčin regionálních rozdílů (nejen popis dat), rozsah cca 1 normostrana (1 NS = 1 800 znaků) textu + přílohy – hodnocena bude správnost vyhodnocení jednotlivých analytických kroků, využití a provázanost výsledků hodnocení.
Doporučení:
srovnejte s regionální diferenciací kvalitativních ukazatelů: RV – hektarové výnosy, ŽV – užitkovost hospodářských zvířat (dojivost) nebo intenzitní ukazatel (počet skotu na ha zemědělské půdy, počet prasata na hektar orné půdy).

Zdroj dat:

Okresy České republiky. ČSÚ, Praha 1995.


Statistická ročenka ČR


Literatura:
BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2001): České zemědělství po roce 1990. Geografie – Sborník ČGS, 106, č. 4, ČGS, Praha, s. 209-221.
JANČÁK, V., GÖTZ, A. (1997): Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Monografie. KSGRR PřF UK, Praha, 81 s.