Kartografie pro demografy


Rozsah:
     1/2 (z počátku semestru přednášky, pak cvičení)
                   viz harmonogram
Kurz je určen pro studenty demografie – sociální geografie

Cíle:

·         historie oboru

·         obecná teorie kartografie (obsah a náplň map, vyjadřovací prostředky)

·         základní metody tvorby tematických map a základní kartografické vyjadřovací prostředky (důraz na tvorbu tematických map a praktické využití)

·         hlavní kartografická díla (důraz na praktické využití)

Literatura:

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I – tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP, 187 s.

Čapek, R., Miškovský, M., Mucha, L. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN, 373 s.

Zápočet:

·         odevzdané a přijaté práce (vypracované cvičení)

·         referát odevzdaný písemně a prezentovaný dle harmonogramu
 

Zkouška:

písemná a ústní část

 

Témata přednášek

1.

Kartografie jako vědní obor, postavení tematické kartografie v rámci kartografie (definice, struktura)

2.

Dějiny kartografie (vývoj oboru, staré mapy)

3.

Koncepce tematických map: všeobecné zásady tvorby tematických map, druhy tematických map, tvorba tematických map (pracovní mapa, sestavitelský, vydavatelský originál)

4.

Obsah a kompozice tematických map (kompoziční prvky: název, legenda, měřítko, tiráž, mapové pole, nadstavbové kompoziční prvky)

5.

Kartografické vyjadřovací prostředky (jazyk mapy)

6.

Geografická generalizace (výběr objektů znázorněných na mapě)

7.

Vlastní metody kartografického znázorňování (13 základních metod)

8.

Rastr a barva v tematickém obsahu map (kvalitativní a kvantitativní rozlišení, určování intervalů a velikostních stupnic)

9.

Tematická mapová díla (hlavní vybrané tematické mapy a atlasy)

10.

Vývojové trendy v tematické kartografii (vývoj v poslední době, počítačové zpracování apod.)

 

Harmonogram semestru

Týden

Náplň, forma výuky

Hodiny

přednáška/cvičení

1

Úvodní přednáška (harmonogram semestru, organizační záležitosti, téma 1

1/0

2

Přednáška – témata 2, 3

3/0

3

Přednáška – témata 4, 5, 6

3/0

4

Přednáška – téma 7

3/0

5

Přednáška – téma 8
Zadání cvičení a referátů

1/2

6

Zpracování cvičení, konzultace (pracovna – v konzultačních hodinách)

0/3

7

Zpracování cvičení, konzultace (pracovna – v konzultačních hodinách)

0/3

8

Prezentace dílčích výsledků, konzultace, odevzdání referátů (učebna)

0/3

9

Zpracování cvičení, konzultace (pracovna – v konzultačních hodinách)

0/3

10

Zpracování cvičení, konzultace (pracovna – v konzultačních hodinách)

0/3

11

Odevzdání vypracovaných úkolů, prezentace referátů
Přednáška – témata 9, 10

1/2

12

Oprava cvičení (učebna)

0/3

13

Zápočty (učebna)

0/3

Požadavky na formální stránku

zpracovat na volné listy formátu A4, pro úkol 1 a 2 možno použít pauzák (při ručním vykreslení podkladové mapy), pro úkol 3 použijte milimetrový papír
součástí hodnocení je jednak fakticky správné zpracování zadaných úkolů, ale i celková úprava
výkresy vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy, nezapomeňte na jednotlivé kompoziční prvky: název (věcné vymezení, prostorové vymezení, časové vymezení), mapové pole, měřítko, legenda, tiráž (jméno zpracovatele, studijní skupina/kombinace, vročení)
všechna vypracovaná cvičení sepněte nebo vložte do desek (ne eurodesky – tzv. kapsy)

Zadání cvičení

1. Kartogram

Zadání: sestrojte mapu metodou kartogramu
Území: zvolte libovolné území členěné na minimálně 50 územních (admnistrativních) jednotek (např. okres v členění na obce; okresy Česka; státy Evropy apod.)
Data: zvolte libovolná data vhodná pro konstrukci pravého kartogramu
Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis, měřítko, legenda…)
Postup:  

• sestavte velikostní stupnici, nejlépe z frekvenční křivky (vyjadřuje rozložení četností), pro zvolená data sestrojte frekvenční křivku, zvolte vhodně hraniční body 5 intervalů: každá vrcholová oblast frekvenčního grafu – lokální maxima – a její blízké okolí představuje typický atribut zkoumané vlastnosti daného jevu, proto tyto části grafu vymezují jednotlivé intervaly stupnice; hraniční body by neměly být ani v lokálních minimech, ale tam, kde klesá četnost; hraniční body intervalů musí být zaokrouhlené hodnoty (zaokrouhledné hodnoty, na celé desítky, příp. na 5), pozor na zápis intervalů (0-4,9; 5-9,9 atd.)
• zvolte vhodnou barevnou stupnici podle zásad: musí respektovat rozložení barev ve spektru, pro podprůměrné hodnoty barvy studené, pro nadprůměrné hodnoty barvy teplé (např. stejné odstíny od stejné barvy nebo použít stupnici užívanou pro vyjádření barevné hypsometrie – od nejnižších hodnot po nejvyšší: světle zelená – světle žlutá – tmavě žlutá – oranžová – světle hnědá – tmavě hnědá)
• zvolte vhodnou rastrovou stupnici podle zásad: stejný sklon šrafy a nasilující se rastr směrem k vyšším hodnotám
• do výkresu zakreslete obě legendy (barevná škála a rastr); mapu, resp. jednotlivé územní jednotky nemusíte vybarvovat, resp. vyplňovat rastrem

Odevzdejte:

• původní data (ofocená nebo vytištěná z databáze) s uvedením přesné citace zdroje dat
• stručně popis postupu tvorby legendy (frekvenční křivku s vyznačením zvolených mezních hodnot intervalů)
• výkres

2. Kartodiagram

Zadání: sestrojte mapu metodou kartodiagramu
Území: zvolte libovolné území členěné na cca 20 územních (admnistrativních) jednotek (např. obce z administrativní mapy krajů Česka v měřítku 1:200 000; okresy Česka; státy Evropy apod.)
Data: zvolte libovolná data vhodná pro konstrukci kartodiagramu
Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis, měřítko, legenda…)
Postup:  

• velikost (kvantita) znázorňovaného jevu je přímo úměrná velikosti značky na mapě, při použití plošných značek (kruh, čtverec) je přímo úměrná ploše značky, při použití trojrozměrných značek (koule, krychle) jejich objemu
• velikost jednotlivých značek vypočtěte individuálně pro každou značku (při použití plošných značek druhá odmocnina velikosti daného jevu v každé územní jednotce, při použití prostorových značek třetí odmocnina velikosti daného jevu v každé územní jednotce)
• pozor na vliv diagramového měřítka na čitelnost mapy: velikosti značek upravte dle měřítka podkladové mapy (všechny hodnoty poloměrů násobit nebo dělit libovolnou konstantou tak, aby se značka pro okres s největší produkcí do hranic okresu vešla nebo jej mírně přesahovala a aby značka pro okres s nejmenší produkcí byla na mapě čitelná)
• do mapy zakreslete značky pro cca 20 územních jednotek; pozor na překryv značek (malá značka má přednost před větší) ; připojte legendu
• pro zákres použijte šablonku (kruhy ne „od ruky“)

Odevzdejte:

• původní data (ofocená nebo vytištěná z databáze) s uvedením přesné citace zdroje dat
• tabulku zachycující proces tvorby mapy: 5 sloupců (viz vzor), 20 řádků (územní jednotky)

Územní jednotka

Původní data (číselná hodnota)

Zvolený tvar značky

Výpočet velikosti značky (vzorec)

např. druhá odmocnina

Definitivní (upravená) velikost značky

např. konstanta = 0,1

např. okres Beroun

např. 900

např. kruh

např. 30

např. 3

• výkres

3. Anamorfóza

Zadání: sestrojte mapu metodou ekvivalentní plošné anamorfózy
Území: použijte stejné území, které jste použili pro zpracování kartodiagramu
Data: použijte stejná data, které jste použili pro zpracování kartodiagramu
Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis…); pro zákres použijte milimetrový papír
Postup:  

• plocha území (obrazce) na mapě odpovídá kvantitě zvoleného geografického jevu (1 mm2 = x obyvatel, x hektarů orné půdy, x tun pšenice…)
• obrysy územních jednotek zjednodušte na pravoúhlé geometrické obrazce (pravoúhlé mnohoúhelníky)
• zákres začínejte od středu zobrazovaného území, resp. od jednotek s největší hodnotou daného jevu
• musí být zachováno sousedství územních jednotek

4. Geografická generalizace, bodová metoda

Zadání: sestrojte mapu pomocí bodové metody
Území:

Znázorněte území o velikosti zhruba 5 okresů Česka (celý kraj)
Jako podkladová mapa je nejvhodnější výřez z obecně zeměpisné mapy 1:1 000 000 ze školního atlasu nebo Administrativní mapa ČR 1:200 000.

Data:

použijte data vhodná pro zpracování bodové metody:

·          pěstování zemědělských komodit, chov hospodářského zvířectva, land use, počet obyvatel, počet ekonomicky aktivních v zemědělství apod.

·          počet obyvatel okresu (podle obcí) – v tomto případě zpracujte území jednoho okresu podle obcí

Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis…)
Postup:  

• zpracujte podkladovou mapu metodou geografické generalizace: znázorněte potřebné generalizované prvky v mapě (administrativní hranice okresů, výškovou členitost barevnými vrstvami, říční síť, lesní plochy, okresní města…) – zamyslete se nad podkladem v souvislosti se znázorňovanými jevy
• 1 bod na mapě odpovídá kvantitě zvoleného geografického jevu (1 bod = x obyvatel, x hektarů orné půdy, x tun pšenice…)
• do konkrétní územní jednotky zakreslete příslušný počet bodů, pozor na jejich lokalizaci (v místě výskytu jevu)
• doporučuji: zemědělská půda, orná půda, lesní plochy (v podkladu LP neznázorňuji), produkce pšenice, brambor, dalších plodin (pozor na lokalizaci vzhledem k přírodním podmínkám a nadmořské výšce), chov skotu, prasat (upozornění k lokalizaci viz RV), počet obyvatel, ekonomicky aktivních v priméru (data za menší územní jednotky – obce – jsou k dispozici)

5. Anotace vybraného kartografického díla
Napište anotaci v délce 1–2 NS (1 800–3 600 znaků) na zadané kartografické dílo. Zaměřte se na použité metody kartografického znázorňování.
Připravte prezentaci (5 min).

1

Atlas Republiky Československé (1935)

2

Národní atlas ČSSR (1966)

3

Vojenská zeměpisný atlas

4

Atlas československých dějin (1966)

5

Atlas krajiny Slovenska

6

Mapy fyzickogeografické regionalizace (GÚ ČSAV, Mapová sbírka)

7

Mapy socioekonomické regionalizace (GÚ ČSAV, Mapová sbírka)

8

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR (1991)

9

Oxford economic atlas of the world

10

The Agriculture atlas of the world

11

Atlas „land use – Kobayashi, Japonsko“ (Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World)

12

Haack Weltatlas

13

Ostatní zahraniční atlasy v Geografické knihovně

14

Školní atlas dnešního světa (Terra)

15

První fotbalový atlas světa (Jelínek, Tomeš)

16

Český jazykový atlas 1–5

17

Produkce Kartografie Praha

18

Mapy na Internetu

19

Autoatlasy na českém trhu

20

Turistické mapy na českém trhu