Cvičení ze socioekonomické geografie II - 2004

Harmonogram semestru

Týden EKG I Vyučující Poznámka
18.3. Zadání cvičení 2 a 3
 
oba učebna
25.3. Zpracování cvičení 2
(zemědělství)
Jančák konzultace v konzultačních
hodinách vyučujícího v pracovně
1.4. Zpracování cvičení 2
(zemědělství)
Jančák konzultace v konzultačních
hodinách vyučujícího v pracovně
8.4. Zpracování cvičení 3
(religiozita)
Havlíček konzultace v konzultačních
hodinách vyučujícího v pracovně
15.4. Odevzdání cvičení 3
Prezentace cvičení 3
Jančák učebna
22.4. Zpracování cvičení 3
(religiozita)
Havlíček konzultace v konzultačních
hodinách vyučujícího v pracovně
29.4. Odevzdání cvičení 3
Prezentace cvičení 3
Havlíček učebna
6.5. Závěrečná diskuse,
oprava prací
oba učebna
13.5. Zápočty oba učebna


Zadání cvičení

1. Vymezení modelové oblasti

Úkol: v zadaném území zhodnoťte polarizaci prostoru, vymezte modelové území vykazující nejvyšší stupeň periferiality

Cíl: hodnocení prostřednictvím vybraných modelových území, srovnání, typologie

Postup zpracování:
1.    Zhodnoťte polarizaci prostoru na příkladu zadaného modelového území „malém okresu“
   
        stanovte si hypotézy, co je podle Vás periferní území
             jaké ukazatele/kritéria užijete pro vymezení periferní oblasti (inspirace v teoriích polarizace prostoru)
             diskutujte použité ukazatele z hlediska možnosti aplikace na území Česka (dostupnost datové základny)

2.    Vymezte periferní oblast – aplikujte na konkrétní zadané modelové území
        periferní oblast – oblast vykazující maximální stupeň perifernosti v dané oblasti
       
na základě ukazatelů vybraných v prvním úkolu (specifikujte) vymezte modelové území

3.    Specifikace výběru
        nodální region (s centrem)
        velikost 5–8 obcí (maximálně 20 katastrálních území)
        souvislé území2. Zemědělská výroba modelového území

Zadání:
   
  jste pracovníkem poradenské firmy, restituent chce v daném regionu začít hospodařit (restituoval nefunkční zemědělský podnik – nejste v rozhodování omezeni současnou specializací farmy)
     
 navrhněte vhodnou specializaci farmy, je možný přesun ekonomických aktivit restituenta v rámci modelového území


Postup zpracování:
1. Charakterizujte zemědělskou výrobu modelového území
v rámci kraje a okresu, ve kterém leží (2 kroky): modelové území v rámci okresu a kraje, vnitřní diferenciace modelového území (pokud lze hodnotit a pokud je to potřeba x homogenní území)
Osnova:

1. přírodní podmínky pro zemědělské hospodaření (mapa FG regionalizace, cena zemědělské půdy)
2. zemědělský půdní fond a jeho vnitřní struktura
3. socioekonomické podmínky pro zemědělské hospodaření (zemědělské podniky podle formy vlastnictví, zaměstnanost)
4. charakteristika zemědělské výroby (zemědělské výrobní typy
5. rostlinná a živočišná výroba: hlavní plodiny, zaměření struktura osevních ploch okresu v roce 1990 a 2000 – zamyslet se o čem vypovídá, vazba na přírodní podmínky, ekologické souvislosti; hustota hospodářských zvířat (VDJ) na zemědělskou (ornou) půdu
6. zpracovatelský průmysl v regionu a blízkém okolí
7. (sídla zemědělských podniků před rokem 1990)

Prameny:
Atlas ČSSR (1966)

Fyzickogeografická regionalizace ČSSR (mapy). GÚ ČSAV (mapová sbírka)

BIČÍK, I., Götz, A. (1996): Regionální aspekty transformace českého zemědělství. In: Hampl, M. (ed.): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. KSGRR, PřF UK, Praha, s. 239-254.

BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2002): České zemědělství po roce 1990. Geografie – Sborník ČGS, ČGS, Praha, 106, č. 4, s. 209-222.

Cena zemědělské půdy 1992. Seznam katastrálních území s průměrnou cenou zemědělské půdy. Vyhláška Mze ČR, Praha.

JANČÁK, V., GöTZ, A. (1997): Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. KSGRR PřF UK, Praha, 81 s.

Okresy ČR. ČSÚ Praha. (Publikace, internet.)

Statistická ročenka půdního fondu ČR. ČSÚ Praha – pro jednotlivé roky.

2. SWOT analýza: mikroregion a zemědělská výroba (silné stránky, slabé stránky, možnosti, ohrožení)

3. Doporučení pro restituenta, vlastní hodnocení, závěry

·          specializace, zdůvodnění

·          závěrečné hodnocení, souhrn

Celkový rozsah zhruba 2 NS textu plus přílohy (tabulka analýzy SWOT, grafy, tabulky, mapky atd.). Připravit se na prezentaci (fólie, power point atd.). Při prezentaci je Vaším úkolem zdůvodnit a obhájit vlastní projekt, vlastní doporučení, promyslet si, jak v omezeném čase (2-3 min.) budete prezentovat podstatné závěry.3. RELIGIOZITA MODELOVÉHO ÚZEMÍ

Zadání:
   
            jste pracovníkem Krajského úřadu odboru regionálního rozvoje a máte za úkol sumarizovat a analyzovat dopady náboženských projevů na území
              zpracujte doporučení pro odpovědné aktéry ohledně vlivu možného „žádoucího“ vývoje náboženství a religiózních projevů na území

Postup zpracování:
1. Úkol 1:
Proces sekularizace patří na současném území Česka k významnému fenoménu, který vykazuje i různé prostorové dopady (prodej a pronájem církevního majetku, zánik sakrálních staveb v krajině atd.). Zjištění indexu sekularizace v modelových územích podle obcí a celkově za mikroregion, za „velký“ okres, za kraj a za Česko. Srovnejte a zhodnoťte jednotlivá data mezi sebou.

index sekularizace (IS):

IS = 100*(a01-a91/1-a91)
a01 – podíl osob bez vyznání v roce 2001
a91 – podíl osob bez vyznání v roce 1991

2. Úkol 2: Užití Webrovy teorie (Weber, M. 1904: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) pro potenciální možnosti rozvoje. Území vykazující vyšší podíl protestantských věřících je také potenciálně lépe připraveno na transformaci popř. regionální rozvoj. Zjistit podíly věřících církve českobratrské-evangelické a ostatních věřících (bez římskokatolické, čs.-husitské, pravoslavné a Svědků Jehovových).

         K tomu zjistěte podíl podnikatelů a ekonomických subjektů na 100 obyvatel v daném území za mikroregion (i po jednotlivých obcích), za okres, kraj a Česko. Toto pak porovnejte s religiozitou v modelovém území.

         V rámci úkolu zhodnoťte také vývojové hledisko během procesu transformace (1991 až 2001).

 

Prameny:

BOHÁČ, Z. (1999): Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999. Kostelní Vydří, 175 s.

BROTÁNKOVÁ, H. (2003): Vývoj religiozity v okresech ČR (1921-2001). (=The Development of Religiosity in Czech Districts 1921 to 2001. Prague, 135 s.

HAMPLOVÁ, D. (2000): Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. In: Sociologické texty, SP 00:3, 60 s.

HAVLÍČEK, T. (2003): Religiózní struktury a procesy v makroregionech světa. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M., eds., Geografie na cestách poznání (Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka), Praha, edice KSGRR, s. 151-162.

WEBER, F. (2000): Sociologie náboženství. Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 367 s.

http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm

2. VLASTNÍ ZHODNOCENÍ, ZÁVĚRY

3. DOPORUČENÍ PRO ZADAVATELE