Tematická kartografie – cvičení 2003

Povinnosti pro udělení zápočtu
zpracované, odevzdané a přijaté zadání všech cvičení

Harmonogram cvičení v zimním semestru

zadání cvičení: 11. 11. 2003
ODEVZDÁNÍ VYPRACOVANÝCH ÚKOLŮ: 9. 12. 2003
v době zpracování cvičení (11.11. – 9.12.) konzultace zpracování v době rozvrhované výuky a v konzultačních hodinách

Požadavky na formální stránku
zpracovat na volné listy formátu A4, pro úkol 1 a 2 možno použít pauzák (při ručním vykreslení podkladové mapy), pro úkol 3 použijte milimetrový papír
součástí hodnocení je jednak fakticky správné zpracování zadaných úkolů, ale i celková úprava
výkresy vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy, nezapomeňte na jednotlivé kompoziční prvky: název (věcné vymezení, prostorové vymezení, časové vymezení), mapové pole, měřítko, legenda, tiráž (jméno zpracovatele, studijní skupina/kombinace, vročení)
všechna vypracovaná cvičení sepněte nebo vložte do desek (ne eurodesky – tzv. kapsy)


Zadání cvičení z tematické kartografie

1. Kartogram

Zadání: sestrojte mapu metodou kartogramu
Území: zvolte libovolné území členěné na minimálně 50 územních (admnistrativních) jednotek (např. okres v členění na obce; okresy Česka; státy Evropy apod.)
Data: zvolte libovolná data vhodná pro konstrukci pravého kartogramu
Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis, měřítko, legenda…)
Postup:  

• sestavte velikostní stupnici, nejlépe z frekvenční křivky (vyjadřuje rozložení četností), pro zvolená data sestrojte frekvenční křivku, zvolte vhodně hraniční body 5 intervalů: každá vrcholová oblast frekvenčního grafu – lokální maxima – a její blízké okolí představuje typický atribut zkoumané vlastnosti daného jevu, proto tyto části grafu vymezují jednotlivé intervaly stupnice; hraniční body by neměly být ani v lokálních minimech, ale tam, kde klesá četnost; hraniční body intervalů musí být zaokrouhlené hodnoty (zaokrouhledné hodnoty, na celé desítky, příp. na 5), pozor na zápis intervalů (0-4,9; 5-9,9 atd.)
• zvolte vhodnou barevnou stupnici podle zásad: musí respektovat rozložení barev ve spektru, pro podprůměrné hodnoty barvy studené, pro nadprůměrné hodnoty barvy teplé (např. stejné odstíny od stejné barvy nebo použít stupnici užívanou pro vyjádření barevné hypsometrie – od nejnižších hodnot po nejvyšší: světle zelená – světle žlutá – tmavě žlutá – oranžová – světle hnědá – tmavě hnědá)
• zvolte vhodnou rastrovou stupnici podle zásad: stejný sklon šrafy a nasilující se rastr směrem k vyšším hodnotám
• do výkresu zakreslete obě legendy (barevná škála a rastr); mapu, resp. jednotlivé územní jednotky nemusíte vybarvovat, resp. vyplňovat rastrem

Odevzdejte:

• původní data (ofocená nebo vytištěná z databáze) s uvedením přesné citace zdroje dat
• stručně popis postupu tvorby legendy (frekvenční křivku s vyznačením zvolených mezních hodnot intervalů)
• výkres

2. Kartodiagram

Zadání: sestrojte mapu metodou kartodiagramu
Území: zvolte libovolné území členěné na cca 20 územních (admnistrativních) jednotek (např. obce z administrativní mapy krajů Česka v měřítku 1:200 000; okresy Česka; státy Evropy apod.)
Data: zvolte libovolná data vhodná pro konstrukci kartodiagramu
Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis, měřítko, legenda…)
Postup:  

• velikost (kvantita) znázorňovaného jevu je přímo úměrná velikosti značky na mapě, při použití plošných značek (kruh, čtverec) je přímo úměrná ploše značky, při použití trojrozměrných značek (koule, krychle) jejich objemu
• velikost jednotlivých značek vypočtěte individuálně pro každou značku (při použití plošných značek druhá odmocnina velikosti daného jevu v každé územní jednotce, při použití prostorových značek třetí odmocnina velikosti daného jevu v každé územní jednotce)
• pozor na vliv diagramového měřítka na čitelnost mapy: velikosti značek upravte dle měřítka podkladové mapy (všechny hodnoty poloměrů násobit nebo dělit libovolnou konstantou tak, aby se značka pro okres s největší produkcí do hranic okresu vešla nebo jej mírně přesahovala a aby značka pro okres s nejmenší produkcí byla na mapě čitelná)
• do mapy zakreslete značky pro cca 20 územních jednotek; pozor na překryv značek (malá značka má přednost před větší) ; připojte legendu
• pro zákres použijte šablonku (kruhy ne „od ruky“)

Odevzdejte:

• původní data (ofocená nebo vytištěná z databáze) s uvedením přesné citace zdroje dat
• tabulku zachycující proces tvorby mapy: 5 sloupců (viz vzor), 20 řádků (územní jednotky)

Územní jednotka

Původní data (číselná hodnota)

Zvolený tvar značky

Výpočet velikosti značky (vzorec)

např. druhá odmocnina

Definitivní (upravená) velikost značky

např. konstanta = 0,1

např. okres Beroun

např. 900

např. kruh

např. 30

např. 3

• výkres

3. Anamorfóza

Zadání: sestrojte mapu metodou ekvivalentní plošné anamorfózy
Území: použijte stejné území, které jste použili pro zpracování kartodiagramu
Data: použijte stejná data, které jste použili pro zpracování kartodiagramu
Úprava: výkres vyhotovte s dodržením zásad a pravidel kompozice mapy (nadpis…); pro zákres použijte milimetrový papír
Postup:  

• plocha území (obrazce) na mapě odpovídá kvantitě zvoleného geografického jevu (1 mm2 = x obyvatel, x hektarů orné půdy, x tun pšenice…)
• obrysy územních jednotek zjednodušte na pravoúhlé geometrické obrazce (pravoúhlé mnohoúhelníky)
• zákres začínejte od středu zobrazovaného území, resp. od jednotek s největší hodnotou daného jevu
• musí být zachováno sousedství územních jednotek