Regionální dopady transformace českého zemědělství ve fázi integrace ČR do EU

Grantový projekt GAČR, 562/02/D142

Řešitel: V. Jančák
Garant: I. Bičík

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Podstatou projektu je hodnocení regionálních dopadů transformace českého zemědělství v souvislosti s probíhajícími integračními procesy Česka do EU. Důraz je kladen na hodnocení vlivu na krajinu a regionální rozvoj území v různých řádovostních úrovních. Zpracování projektu je členěno do několika vzájemně se doplňujících částí: 1. v teoretické rovině jde o studium metodologických přístupů k prostorovým změnám zemědělství v transformačním období; 2. s pomocí statistické analýzy dat hodnocení regionálních rozdílů transformace českého zemědělství; 3. mikroregionální analýza ve vybraných typových modelových územích, projekce jejich budoucího vývoje v souvislosti se vstupem Česka do EU a doporučení pro účely regionálního rozvoje; 4. hlubší interpretace procesů, které mají vliv na změny krajiny. Výstupem projektu bude monografie s danou tematikou, v rovině geografického vzdělávání pak uplatnění výsledků projektu ve výuce na pracovišti řešitele projektu, a to včetně zapojení studentů magisterského a postgraduálního studia do řešení dílčích témat projektu.