Geografický výzkum periferních oblastí Česka v transformačním období: aplikace v tercierním vzdělávání

Grantový projekt GAUK č. 205/2002

Řešitelé: V. Jančák, T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Grantový projekt, jehož řešení bylo zahájeno v loňském roce navazuje přímo na výsledky řešení grantového projektu GA UK „Perspektivy vývoje periferních území ČR“, který řešitelský kolektiv zpracovával v letech 1999 – 2001, a to jednak v ověření teoretických východisek výzkumu, jednak v praktickém ověření aplikovatelnosti dosažených výsledků. Cíle předloženého projektu jsou definovány ve třech rovinách. V teoretické rovině jde o výzkum relativní geografické polohy, jejích změn v čase a role subjektivního faktoru při vnímání perifernosti, zvláště v transformačním období, a to na různých řádovostních úrovních (stát, kraje, okres, mikroregiony). V rovině aplikační jde o prohloubení datové základny a její hlubší interpretace, studium subjektů a mechanismů regionálního rozvoje (vnitřní vztahy) a vztahu mikroregionu k vyšším regionálním úrovním (vnější vztahy). V rovině geografického vzdělávání jde o uplatnění teoretických i aplikačních poznatků a přístupů do výuky na geografické sekci PřF UK (výběrová přednáška s danou tematikou).


Zde můžete přejít na podrobnou zprávu:

Geografický výzkum periferních oblastí Česka