Periferních oblasti jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace

Grantový projekt GAČR č. 403/03/1369

Řešitelé: V. Jančák, J. Dokoupil, M. Jeřábek, E. Reinöhlová
J. Anděl, T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada, A. Matušková, M. Novotná

Participující pracoviště:

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, katedra geografie

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Projekt se zabývá vývojem diferenciace území a prohlubující se polarizace prostoru v dichotomii jádro – periferie v Česku, a to v různých řádovostních úrovních regionů. Prioritně navazuje na realizovaný projekt GA UK „Perspektivy vývoje periferních oblastí ČR“ (Jančák a kol. 1998 – 2001). Z časového hlediska je navrhovaný projekt dominantně zaměřen na vývoj v transformačním období. Řešeny jsou i otázky související se vstupem Česka do Evropské unie, explicitně: stav a vývoj regionálního rozvoje a předvstupní pomoci. Zpracování projektu je členěno do několika vzájemně se doplňujících částí: 1. v teoretické rovině hodnocení teorií polarizace prostoru a regionálního rozvoje a jejich aplikovatelnosti v podmínkách Česka, stanovení klíčových faktorů perifernosti; 2. s pomocí statistické analýzy dat ze Sčítání (1991, 2001) vymezení periferních území v Česku, jejich typologie; 3. mikroregionální analýza modelových území reprezentujících jednotlivé stanovené typy, projekce budoucího vývoje v modelových oblastech a doporučení pro účely regionálního rozvoje; 4. tvorba vrstev geografického informačního systému vztahujících se k periferním oblastem. Hlavním výstupem projektu bude závěrečná monografie s přiloženým CD-ROM (obsahujícím vrstvy GIS) a webové strany s výsledky výzkumu periferních oblastí.