Ekonomická geografie I - geografie dopravy - cvičení
(zimní semestr 2006/07)

Povinnosti pro udělení zápočtu

 

·         účast na cvičeních dle harmonogramu (prezence)

 

·         dvě zpracovaná cvičení odpovídající zadaným kritériím

 

·         aktivní účast při prezentaci výsledků cvičení a v závěrečné diskusi

 


Požadavky na formální stránku obou cvičení

 

Práce by měla splňovat následující náležitosti:

1. Práce, prosím, zpracujte na volné listy formátu A4 v textovém editoru MS Word.

 

2. Titulní strana s názvem cvičení, jménem a příjmením autora a jeho skupiny, s vročením; další strany jsou číslované

 

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


Ekonomická geografie I
Cvičení z geografie dopravy
Název a číslo cvičeníJméno a příjmení
studijní skupina
zimní semestr 2006/07Praha 2006

 

 

 

3. U tabulek a map důsledně uvádět očíslované názvy a prameny (citace dle vzoru na zadní straně časopisu Geografie-Sborník ČGS), jednotky uváděných dat, u map legendu, správnou barevnou škálu atd.

 

4. Souvislý autorský text s vlastním hodnocením/komentářem podle zadání a níže uvedeného návodu (osnovy).

 

5. Seznam použitých pramenů a literatury (citační normu opět převezměte ze zadní strany Sborníku ČGS)

 

 

Odevzdání cvičení a konzultace

·         Práce, prosím, odevzdávejte pouze elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty příslušným vyučujícím:

- garant dr. Marada – marada@natur.cuni.cz;

- Cvičení v pondělí 16:30: Mgr. Anna Chvojková – mailto:chvojkova@ireas.cz;

- Cvičení v pondělí v 13:10: Mgr. Petra Vondráčková – petty@dobkovice.cz;

- Cvičení ve středu v 16:30: Mgr. Viktor Květoň – viktor.k@atlas.cz).

·         Osobně můžete práce odevzdávat vyučujícím při výuce a v konzultačních hodinách:

- dr. Marada – čtvrtek 15:00–16:30 (adresa pracovny: Vratislavova 13, levým schodištěm do 3. patra, tam poslední dveře vpravo)

- Mgr. Vondráčková – pondělí 10:00–12:00 (adresa pracovny: Vratislavova 13, levým schodištěm do 3. patra, tam první dveře vpravo)

- Mgr. Květoň – středa 14:00–16:00 (adresa pracovny: Vratislavova 13, levým schodištěm do 3. patra, tam první dveře vpravo)

- Mgr. Chvojková – úterý 9:00–12:00 (adresa: IREAS Štěpánská 45, kanceláře 2. patro)

·         Termíny odevzdání:

Cvičení 1 na druhé hodině (v níže uvedené tabulce označeno "Doprava 2")

         Cvičení 2 na třetí hodině (v tabulce označeno "Doprava 3")

·         Je nezbytně nutné dodržet termíny odevzdání. S výsledky prací se bude pracovat na cvičeních. Při nich bude také provedena kontrola formálních hledisek prací, čímž se významně usnadní průběh zhodnocení prací a udělení zápočtů. V případě nedodržení termínů bude studentům zadána doplňková práce (viz Cvičení 3).

·         S případnými dotazy se můžete obracet na uvedenou e-mailovou adresu všech vyučujících, telefonicky na 221 995 513 nebo v konzultačních hodinách.

·         Přejeme mnoho úspěchů v řešení úloh!

 


Časový harmonogram semestru

TÉMA

SKUPINA

Pondělí – sudé/liché
16:30 hod.

PR

Z/2/A – Z/2/B

Vyučující: Mgr. Chvojková

Pondělí – sudé/liché
13:10 hod.

VEZ

Z/2/C – Z/2/D

Vyučující: Mgr. Vondráčková

Středa – sudá/lichá

16:30 hod.

LR

Učitelské studium – DG/1

Vyučující: Mgr. Květoň

Doprava 1 a Průmysl 1

11. 10.

Společné zadání

11. 10.

Společné zadání

11. 10.

Společné zadání

Doprava 2

30.10. a 6.11.2006

30.10. a 6.11.2006

1.11. a 8.11.2006

Doprava 3

13.11. a 20.11.2006

13.11. a 20.11.2006

15.11. a 22.11.2006

Zápočty

8.1.2007 – obě skupiny

8.1.2007 – obě skupiny

10.1.2007 – obě skupiny

 


Zadání cvičení - geografie dopravy

Cvičení 1 – Dopravněgeografické hodnocení obcí s rozšířenou působností

Cvičení 2 – Dopravněgeografická charakteristika kraje

Cvičení 3 – Časová dostupnost sídla úřadu s rozšířenou působností (doplňková práce)

 

Zápočty budou udělovány při výuce v zápočtovém týdnu a v dalších dvou termínech, které budou oznámeny v zápočtovém týdnu. Udělení zápočtu v letním semestru je možné pouze za podmínky zpracování doplňkové práce.

 

Aktualizováno 23. října 2006