OBECNÉ Instrukce k průběhu pedagogických praxí ze zeměpisu I

ZvlÁŠtnÍ požadavky pro studenty učitelství zeměpisu

shrnutí Podmínek k udělení zápočtů z Pedagogických praxí ze zeměpisu I 

Přípravy studentů semináře z didaktiky geografie pro pedagogické praxe ze zeměpisu v Ls 2004/2005

 1. Pro veškeré informace týkající se organizace praxí se obracejte na Mgr. Michaela Frýzková nebo RNDr. Kateřinu Blažovou ze Střediska biologického vzdělávání, Viničná 7, Praha 2, tel.: 221 951 871, email: kblazova@centrum.cz. Některé organizační informace vám podá také vedoucí pedagogických praxí za geografii (na jaře 2009 zastupuje dr. Řezníčková a dr. Marada, jinak praxe pravidelně vede dr. Jana Winklerová, budova Vratislavova 13, 3. patro tel.: 221 995 518, e-mail: winklero@natur.cuni.cz).
 2. Co nejdříve si prostudujte, na kterou školu jste byli umístěni, v případě nesrovnalostí ihned kontaktujte Středisko.
 3. Před nástupem na praxi si stáhněte formuláře A, B, C a vytiskněte si je a vyplňte hlavičku. Stáhněte si také formulář na rozvrh hodin (D).
 4. Ve škole se představíte nejlépe v týdnu před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte fakultního učitele (FU) a po dohodě s ním se případně ohlásíte také u vedení školy. FU vás bude informovat o zvyklostech školy, kterým je třeba se přizpůsobit (např. přezouvání, stravování, přiměřené oblečení, pravidelné operativní porady, dozory apod.). V den nástupu na praxi se dostavte do školy dříve, podle dohody s FU.
 5. Prostudujte si i úlohu fakultního učitele I, vytiskněte ji a předejte na začátku praxe vašemu fakultnímu učiteli. Upozorněte učitele, že má mít smlouvu s UK PřF. Pokud tomu tak není, obraťte se na Středisko biologického vzdělávání.
 6. Ve 4. ročníku byste měli nejprve absolvovat 3-4 hospitační hodiny a poté samostatně odučit 17 vyučovacích hodin (VH) zeměpisu na 2. stupni základní školy nebo na nižším gymnáziu. Úpravu stanoveného počtu hodin, např. kvůli specifickým možnostem školy, lze projednat s vedoucím pedagogických praxí ze zeměpisu a následně také s vaším fakultním učitelem, neboť se mu tím krátí odměna. Pro vaši začínající praxi je vhodné, může-li vám fakultní učitel poskytnout vyučovací hodiny např. ve třech paralelních třídách několika ročníků základní školy/nižšího gymnázia. Usnadní vám to přípravu na vyučování a zároveň umožní srovnání různých třídních kolektivů stejného věku.
 7. Po domluvě rozvrhu s FU svůj rozvrh vyplňte do formuláře D za každý předmět zvlášť; pokud se vám bude měnit rozvrh každý týden, pošlete týdenní rozvrhy. Váš rozvrh výuky zeměpisu posílejte nejpozději třetí den praxe, a to výhradně elektronicky vedoucímu pedagogických praxí za zeměpis (dr. Winklerová).
 8. Prosíme, abyste jakoukoliv změnu rozvrhu zeměpisu během praxí neprodleně ohlásili vedoucí praxí dr. Winklerové nejlépe e-mailem, popř. telefonem (221 995 518), abychom na hospitaci nejeli zbytečně. Případnou hospitaci se Vám pokusíme oznámit prostřednictvím vašeho e-mailu, ale vzhledem k časovým možnostem to není pravidlem. O naši hospitaci také můžete požádat.
 9. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) (za oba dva aprobační předměty do jednoho formuláře) a zapisuje si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), cíle výuky, použité metody a organizační formy vyučování, způsob hodnocení žáků apod. Určitým vodítkem vám bude dotazník hodnotící práci učitelů. Jiné podněty a formuláře po záznam náslechů najdete na stránkách dr. Blažové http://kblazova.webpark.cz/.
 10. Příprava na samostatné výstupy ve výuce zeměpisu nemusí mít jednotnou formální úpravu, neboť je osobní záležitostí učitele. Využít lze např. připojené modelové doporučení. Písemnou přípravu vypracujete včas, aby jste ji mohli prodiskutovat s FU. Přehled odučených hodin spolu s hodnocením vaší práce fakultním učitelem zaznamenávejte do Seznamu odučených hodin (B), a to za oba aprobační předměty do jednoho formuláře. Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy.
 11. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. Vybavení kabinetu fakultního učitele vám umožní lépe se připravovat na vyučování a budete mít možnost seznámit se s chodem školy. Je nezodpovědné, abyste se dostavily na vyučování 5 minut před začátkem VH.
 12. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Nechte si potvrdit všechny dokumenty z pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a doručte je nejpozději do týdne po ukončení praxí následovně:

·        Formuláře A a B týkající se přehledu odučených hodin předejte, prosím, do Střediska biologického vzdělávání k zúčtování. Žádám vás, aby jste tento termín dodrželi, neboť je na něj vázáno vyplácení odměn fakultním učitelům.

·        Formulář C, přípravy a poznámky z náslechů, reflexe, dotazníky a veškeré materiály týkající se obsahu předejte, prosím, dr. Winklerové (jaro 2009 dr. Řezníčkové). Předání je možné v konzultačních hodinách nebo prostřednictvím poštovní přihrádky v předsálí sekretariátu katedry SGRR na Albertově. Děkuji.

 

26. března 2009 * podle webových stran SBV a K. Blažové upravil M. Marada

 

podmínky k udělení zápočtu pro studenty učitelství zeměpisu

Kromě výše uvedených obecných požadavků proveďte, prosím, ještě následující úlohy:

 1. Odevzdávejte, prosím, 8 příprav na vyučovací hodinu, a sice 4 přípravy nejzdařilejších hodin a 4 přípravy hodin nejméně povedených.
 2. Ke každé z těchto 8 příprav připojte svoji pětiřádkovou reflexi, ve které se zaměříte na pravděpodobné příčiny úspěchu či neúspěchu. Tyto reflexe mohou být rukopisné.
 3. Zadejte, prosím, svým žákům (co nejstarší ročník, nejlépe 8. či 9. třídě) přiložený dotazník zjišťující, jak studenti vnímají Evropu. Jeho vyhodnocení provedeme centrálně, kritické připomínky vycházející z průběhu průzkumu jsou ale vítány. Výsledky budou využity v mezinárodním výzkumu.
 4. Po skončení praxí napište písemnou reflexi celého svého působení na pedagogické praxi. Zaměřte se na obecnější závěry k vaší budoucí pedagogické práci (konkrétní plán, v čem se chcete zlepšit apod.). Minimální rozsah je jedna normostrana (1800 znaků) v MS Word.

 

shrnutí Podmínek k udělení zápočtů z Pedagogických praxí ze zeměpisu I

·        Odevzdání vyplněných formulářů A a B na Středisko biologického vzdělávání nejpozději týden po skončení praxí

·        Odevzdání vyplněného hodnocení C a zpracovaných 6 příprav na výuku (3 nejzdařilejší, 3 nejméně zdařilé) s pětiřádkovými reflexemi nejpozději týden po skončení praxí

·        Odevzdání dotazníků k percepci Evropy žáky nejpozději týden po skončení praxí

·        Odevzdání písemné reflexe svého působení na celých praxích nejpozději týden po skončení praxí

Zápočty budou udělovány v konzultačních hodinách dr. Řezníčkové a dr. Marady, v semináři z didaktiky geografie nebo v termínu, který bude sdělen prostřednictvím vývěsky na albertovských nástěnkách.

S přáním podnětné a úspěšné praxe Jana Winklerová, Dana Řezníčková a Mirek Marada.

 

Přípravy studentů semináře z didaktiky geografie pro pedagogické praxe ze zeměpisu v Ls 2004/2005

  zpět nahoru

kontakt