Cvičení z ekonomické geografie I - průmysl
3. blok
Tomáš Havlíček

 

1)      Zadání 1: Zhodnoťte změny ohledně počtu zaměstnaných v průmyslu za posledních deset let a koeficientem koncentrace definujte oblasti se zvýšenou koncentrací průmyslu

2)      Metodický postup práce:

a)      studenti obdrží zájmové území („malý okres“ Česka)

b)      zjistit dvě hodnoty počtu zaměstnaných v průmyslu a počtu obyvatel podle obcí přiděleného „malého okresu“ Česka v rozmezí přibližně deseti let, přičemž novější údaj by měl být co nejaktuálnější

c)      vypočítat koeficient koncentrace (Kk) ve dvou sledovaných obdobích podle vzorce Kk=(Po/Pk)x100 

Po…počet zaměstnaných v průmyslu na 100 obyvatel v obcích

Pk…počet zaměstnaných v průmyslu na 100 obyvatel v malém okrese                                                               

d)      vytvořit tabulky a grafy s výsledky předchozí práce (lze k tomu vhodně využít např. softwarové programy typu Excel)

e)      vytvořit kartogram (podle obcí v malém okrese) a vlastní intervaly hodnot koeficientu koncentrace

f)        zhodnotit kartogram a výsledky koeficientu koncentrace o délce asi deseti řádků se zřetelem na tvorbu přibližně dvou nejvýznamnějších kategorií (podprůměrná a nadprůměrná koncentrace průmyslových aktivit)

3)      Zadání 2: Zhodnoťte míru nerovnoměrného rozložení mezi počtem obyvatel a počtem zaměstnaných v průmyslu podle obcí vybraného malého okresu Česka

4)      Metodický postup práce:

a)      studenti obdrží zájmové území (malý okres Česka)

b)      zjistit hodnoty počtu zaměstnaných v průmyslu a počtu obyvatel podle obcí přiděleného malého okresu Česka

c)      vytvořit tabulku s absolutními, relativními a kumulativními hodnotami zaměstnaných v průmyslu a počtu obyvatel po obcích a seřadit je od nejvyššího údaje počtu zaměstnaných v průmyslu na 100 obyvatel

d)      zkonstruovat Lorencovu křivku s linii rovnoměrného rozložení, přičemž jednu osu tvoří počet zaměstnaných v průmyslu a druhou počet obyvatel

e)      zhodnotit výsledky a Lorencovu křivku o délce asi deseti řádků se zřetelem na tvorbu přibližně dvou nejvýznamnějších kategorií (křivka se přibližuje či vzdaluje linii rovnoměrného rozložení)

5)      Prameny:

a)      MIRVALD, S. a J. DOKOUPIL (1995): Cvičení z geografie průmyslu. ZčU Plzeň.

b)      MLÁDEK, I. (1984): Cvičenia zo socioekonomickej geografie. UK Bratislava.

c)      Český statistický úřad, ed. (2001): Výsledky ze SLDB 2001.

d)      Internetové zdroje:

http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/vysledky_sldb_2001

http://www.mvcr.cz/reforma/konec_oku/kraje.html