Archiv 2006

-> 2007

Naše činnost

Praha, 5. 12. 2005

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny (OS) v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2006:

Činnost v roce 2005:

  1. V letošním roce byla naše činnost mimořádně bohatá, neboť tradiční setkání členů naší OS, Pokroky v chromatografii a elektroforéze, jsme pořádali hned dvakrát a organizovali resp. spoluorganizovali jsme i řadu dalších akcí. Poprvé jsme se na „Pokrocích“, spojených s Chiranalem 2005, sešli již v únoru (7.–10.) v Olomouci a podruhé v září (11.–14.) v Pardubicích, kde byly Pokroky spojeny s mezinárodním symposiem ISSS 2005 (11th International Symposium on Separation Sciences). Na olomoucké národní konferenci s mezinárodní účastí, které se celkem zúčastnilo více než 140 odborníků (převážně z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska, Itálie, Rakouska, Polska a Německa), byly všeobecné pokroky chromatografie a elektroforézy již tradičně spojeny se zvýrazněným využitím těchto metod pro chirální analýzu a rovněž tradičně se tato konference konala v mimořádně přátelské, téměř rodinné atmosféře, letos umocněné tím, že byla věnována spoluzakladateli katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého i chiranalových konferencí, prof. Zdeňku Stránskému, k jeho významnému životnímu jubileu. Podrobnější zpráva o symposiu byla publikována v Bulletinu České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, 33, 2 (2005) 59–61, program symposia a fotografie z tohoto setkání jsou zveřejněny na internetu. V Pardubicích se národní konference „Pokroky v chromatografii a elektroforéze“ konala také již počtvrté, ale tentokrát poprvé ve spojení s velkým mezinárodním symposiem, 11th International Symposium on Separation Sciences, konaném pod záštitou Středoevropské skupiny pro separační vědy (Central European Group for Separation Science, CEGS) a Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS). Symposium, kterého se zúčastnilo více než 350 účastníků z 25 zemí a které bylo dosud největší mezinárodní akcí pořádanou naší OS, bylo rovněž mimořádně vydařeným setkáním příznivců chromatografie a elektroforézy, kteří celkem prezentovali úctyhodný počet 78 přednášek a téměř 200 plakátových sdělení. Podrobnější zpráva o Symposiu bude zveřejněna v Bulletinu ČSCH, program symposia a fotografie z tohoto setkání jsou dostupné na internetu. Dík a uznání za vzornou organizaci letošních dvojích „Pokroků“ patří olomouckým a pardubickým pořadatelům v čele s předsedy organizačních výborů, prof. Jurajem Ševčíkem a prof. Pavlem Janderou.
  2. Kromě těchto dvou velkých vlastních akcí se naše OS aktivně podílela i na organizaci a programu dalších setkání, např. na mezinárodní konferenci „Vitamins 2005 – targeted nutritional therapy“, organizované firmou Radanal v bezprostřední návaznosti na symposium ISSS 2005, 14.–15. 9. 2005 v Pardubicích. Členové naší OS přispěli svými přednáškami k odbornému programu výstavy Laboratory 2005, pořádané ve dnech 19.–21. 10. 2005 na pražském Výstavišti. V rámci tohoto programu, jehož garantem byla Česká společnost chemická, se konal i tradiční seminář „Separační metody v analytické chemii“, pořádaný firmou Sigma-Aldrich ve spolupráci s naší OS a s OS analytické chemie ČSCH. Podíleli jsme se rovněž na organizaci letní školy, 6th CEEPUS Summer School, Theoretical backgrounds of capillary electromigration methods in bioanalysis, 29. 5.–4. 6. 2005 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
  3. Byly uspořádány semináře s přednáškami domácích i zahraničních odborníků, prof. J. Janáka (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno) dne 10. 5. 2005 na PřF UK, Praha; prof. K. Nakamury (Yamaguchi University School of Medicine, Yamaguchi) a Dr. G. Peltreho (ESPCI, Paris) dne 5. 9. 2005 na Ústavu organické chemie a biochemie AVČR, Praha.
  4. K úspěchům letošního roku patří rovněž vysoká účast a velmi dobrá reprezentace České republiky na 4th International Symposium on Separations in the BioSciences, SBS 2005, 18.–21. 9. 2005, v nizozemském Utrechtu. Symposia se zúčastnilo 20 českých odborníků, převážně členů naší OS, kteří představovali nejsilněji zastoupenou skupinu zahraničních účastníků. Významný přínos našich účastníků k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, prof. Gerhardus de Jong z pořádající Utrechtské University. Podrobnější zpráva o symposiu byla publikována v Bulletinu České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, 33,3 (2005) 83–85, program symposia a fotografie jsou vystaveny na internetu.
  5. Aktivní a úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli, naše OS se stala jedním ze zakládajících členů Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), a pokračuje aktivní členství naší OS ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS). S předsedou 20th Intermational Symposium on MicroScale Bioseparations, MSB 2006 (dříve HPCE série), 22.–26. 1. 2006, Amsterdam, Dr. Gerardem Rozingem, se podařilo dohodnout pro české účastníky slevu registračního poplatku z 575 na 450 EUR.
  6. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na konferenci přihlásit, je dostupný na těchto webových stránkách, na kterých jsou uváděny základní údaje a aktuální informace o činnosti OS. Dovoluji si upozornit, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OS, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OS.
  7. Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby nového Výboru OS na období 2006–2009. Informace o způsobu volby a hlasovací lístek jsou součástí zásilky ČSCH, ve které dostáváte i tuto Informaci.

Plán činnosti na rok 2006:

  1. Po letošním „superaktivním“ roce s dvojími „Pokroky“ bude příští rok 2006 poněkud klidnější. Naše činnost bude zaměřena na spolupráci při organizaci akcí pořádaných jinými hlavními pořadateli, např. mezinárodní konference Vitamins 2006, připravované firmou Radanal na září 2006 v Pardubicích, či semináře Pokroky v HPLC a SPE, plánovaného firmou Sigma-Aldrich na říjen 2006 v Praze.
  2. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
  3. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS (ISSS 2006 v Lipici a ISC 2006 v Kodani). Kontaktní adresy, na kterých je možno získat podrobnější údaje o těchto i jiných symposiích, jsou uvedeny v seznamu konferencích pro rok 2006. Z uváděných symposií je našimi členy tradičně hojně navštěvováno zejména symposium série ITP. Poplatek na toto symposium v příštím roce, ITP 2006, 15th Int. Symp. on Capillary Electroseparation Techniques 28.–30. 8. 2006, Paris, France, nebyl zatím stanoven, ale lze předpokládat, že se opět podaří dohodnout jej pro české účastníky v přijatelné výši.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu.

S předvánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2006,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz