Archiv 2008

2007 <--> 2009

Naše činnost

Praha, 20. 12. 2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny (OS) v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2008:

Činnost v roce 2007:

 1. V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá. Hlavní akcí byla národní konference s mezinárodní účastí, tentokrát vzhledem k většímu počtu zahraničních účastníků pořádaná již pod anglickým názvem Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 & Chiranal 2007. Toto tradiční setkání členů naší OS bylo uspořádáno ve spolupráci s katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého ve dnech 24.–27. 6. 2007 v Olomouci. Konference se zúčastnilo 144 odborníků ze 13 zemí, kteří přednesli 40 přednášek a prezentovali 77 plakátových sdělení. Toto již páté pokračování této série symposií, v letošním roce oslavující desáté výročí od pořádání první konference této série v památném „krutě zimním“ termínu v lednu r. 1997 (při −20°C), bylo opět vědecky i společensky mimořádně vydařeným setkáním příznivců i uživatelů chromatografie a elektroforézy nejen z Česka, Slovenska a dalších (středo)evropských zemí, Polska, Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Belgie a Velké Británie, ale i ze vzdálených států dalších světadílů, USA, Japonska, Brazílie a Iránu. Již tradiční spojení “všeobecných pokroků“ chromatografie a elektroforézy se zdůrazněným využitím těchto metod pro chirální analýzu bylo v letošním roce umocněno tím, že bylo věnováno pionýrce chirálních separací v Československu, prof. Evě Smolkové-Keulemansové, k jejímu významnému životnímu jubileu. Její světově prioritní užití cyklodextrinů pro separaci chirálních sloučenin plynovou chromatografií a další zásluhy o využití cyklodextrinů v analytické chemii vysoce ocenil ve své úvodní plenární přednášce přední světový odborník v oblasti chirálních separací, prof. Daniel Armstrong (University of Texas, Arlington). Poděkování za organizaci tohoto symposia patří zejména domácím olomouckým pořadatelům.
 2. OS se aktivně podílela i na organizaci a programu dalších setkání, např. velké mezinárodní konference Vitamins 2007 – Nutrition & Diagnostics, pořádané firmou Radanal v Praze ve dnech 19.–21. 9. 2007. Konference se zúčastnilo téměř 300 odborníků z 31 zemí a bylo na ní předneseno 50 přednášek a vystaveno 77 plakátových sdělení.
 3. Ve spolupráci s OS analytické chemie a firmou Sigma-Aldrich jsme dne 12. 6. 2007 uspořádali na Přírodovědecké fakultě UK v Praze vzdělávací seminář s certifikátem „SPE a HPLC“, kterého se zúčastnilo více než 100 zájemců o novinky ve vývoji SPE a HPLC metod.
 4. Byly uspořádány semináře s přednáškami domácích i zahraničních odborníků, např. seminář s řadou vědecky i společensky zaměřených příspěvků pořádaný k životnímu jubileu prof. Evy Smolkové-Keulemansové dne 24. 4. 2007 na Přírodovědecké fakultě UK a seminář s přednáškou prof. A. Cifuentese (Institute of Industrial Fermentations, CSIC, Madrid) dne 27. 9. 2007 v Ústavu organické chemie a biochemie AVČR v Praze.
 5. K úspěchům letošního roku patří rovněž vysoká účast a velmi dobrá reprezentace České republiky, z velké části členů naší OS, na mezinárodním symposiu ISSS 2007 (13th Int. Symp. on Separation Sciences, ISSS 2007), které se jako oficiální symposium Středoevropské skupiny pro separační vědy (CEGS, viz níže) konalo v bezprostřední návaznosti na olomoucký Chiranal (bohužel i v částečném překryvu s tímto symposiem) ve dnech 27.–29. 6. 2007, na Štrbském Plese, na Slovensku. Hlavní cena za nejlepší plakátové sdělení na tomto symposiu byla udělena posteru s názvem „IMAC as a tool for study of molecular interactions of pepsin“, autorů L. Novotná, M. Hrubý, Z. Kučerová, M. Beneš, členů naší OS.
 6. Řada členů naší OS přispěla svými přednáškami k doprovodnému odbornému programu výstavy laboratorní techniky LABOREXPO 2007, která se konala 26.–27. 9. 2007 v Kongresovém centru Praha.
 7. Aktivní a úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. Naše OS je jednou ze zakládajících členů Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která je od loňského roku oficiálně zaregistrována jako nezisková organizace s cílem podporovat rozvoj separačních věd v celoevropském měřítku. Praktická činnost této skupiny je však zatím stále ve stádiu zrodu.
 8. Pokračuje aktivní členství naší OS ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která sdružuje národní skupiny separačních metod zemí střední Evropy (Česka, Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Itálie) a pořádá každoročně v jedné ze svých členských zemí mezinárodní symposia o separačních metodách, která jsou díky relativně nízkým poplatkům dobře přístupná i mladším vědeckým pracovníkům a studentům. V příštím roce se již 14th International Symposium on Separation Science, ISSS 2008, bude konat ve dnech 30. 9.–3. 10. 2008 v chorvatském Primoštenu, viz seznam symposii. V dalších letech, 2009 a 2010, by se symposia této série měla konat v Maďarsku (ve spojení s Balatonským symposiem) a v Itálii (Řím). Bližší informace o činnosti skupiny budou v brzké době dostupné na internetu.
 9. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na tuto konferenci přihlásit, je uveden na internetové stránce naší OS, jejíž grafická podoba byla letos výrazně vylepšena. Na této adrese jsou uvedeny základní údaje a aktuální informace o činnosti OS. Dovoluji si upozornit, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OS, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OS.
 10. S předsedou mezinárodního symposia ITP 2008 (16th Int. Symp. on Capillary Electroseparation Techniques, 31. 8. – 4. 9. 2008, Catania, Italy), prof. V. Cucinottou, se podařilo dohodnout pro účastníky z ČR snížení registračního poplatku z 500 EUR na úroveň mezinárodního studentského poplatku – 350 EUR. Odkaz na podrobnější informace o tomto symposiu i o dalších akcích najdete na v seznamu symposií, konferencí, seminářů a kurzů o chromatografii, elektroforéze a příbuzných metodách v r. 2008 a na počátku r. 2009.

Plán činnosti na rok 2008:

 1. Budeme jedním ze spolupořadatelů mezinárodní konference „Vitamins 2008“, pořádané firmou Radanal ve dnech 9.–11. 9. 2008 ve Zlíně.
 2. Budou zahájeny přípravy na organizaci mezinárodního symposia MSB 2010 (24th Int. Symp. on MicroScale Bioseparations), které by se mělo konat v březnu r. 2010 v Praze.
 3. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 4. Bude provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2008,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz