Archiv 2010

2009 <--> 2011

Naše činnost

Praha, 20. 12. 2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2010:

Činnost v roce 2009:

Letošní rok proběhl pro naši OSCHE opět úspěšně. Vlastní „velkou akci“ jsme sice nepořádali, ale podíleli jsme se na organizaci konferencí a seminářů pořádaných jinými hlavními pořadateli. Měli jsme rovněž výborné zastoupení na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám.

 1. Ve spolupráci s OS analytické chemie a firmou Sigma-Aldrich jsme dne 16.6.2009 uspořádali na Přírodovědecké fakultě UK v Praze vzdělávací seminář s certifikátem „Chromatografie, ač stoletá, stále aktuální“. Semináře se zúčastnilo téměř 70 zájemců o novinky ve vývoji i využití chromatografických metod (HPLC, GC, LC-MS, GC-MS, 2D-HPLC a SPE). K programu semináře svými přednáškami významně přispělo několik členů naší OS.
 2. Patřili jsme mezi spoluorganizátory „9th International Conference, Vitamins, Nutrition and Diagnostics 2009“, pořádané firmou Radanal ve dnech 31.8.-2.9.2009 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Konference se zúčastnilo 200 odborníků z 19 zemí světa a bylo na ní prezentováno 55 přednášek a 54 plakátových sdělení.
 3. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Reprezentativně uvádím např. účast 30 našich specialistů na „34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2009)”, 28.6.-2.7.2009, Dresden, Germany; 20 účastníků na „5th International Symposium of the Nordic Society of Separation Science, NoSSS 2009”, 26-29.8.2009, Tallinn, Estonia; 30 účastníků na „15th International Symposium on Separation Science, ISSS 2009“, 2–4.9.2009, Siofok, Hungary a 35 účastníků na „EuroAnalysis 2009“, 6-10.9.2009, Innsbruck, Austria. Významný přínos českých specialistů k úspěchu těchto symposií ocenili jejich předsedové i členové organizačních a vědeckých výborů Např. předseda symposia NoSSS 2009, prof. Mikhail Kaljurand (Tech. Univ. Tallinn), v závěrečném projevu velmi kladně hodnotil početnou účast našich specialistů na tomto symposiu a označil Českou republiku jako „superpower in separation sciences“.
 4. Aktivní a úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. Pokračuje aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků, dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Po letošním spojení s 8. Balatonským symposiem v maďarském Siofoku se příští ISSS symposium uskuteční opět jako samostatná akce ve dnech 6-10.9.2010 v Římě (viz seznam symposií na str. 3 a 4 této Informace). Další symposium této série, ISSS 2011, by se mělo konat v Rumunsku, pravděpodobně v Kluži.
 5. V Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, proběhly volby, byl ustaven nový řídící výbor, od něhož se očekává oživení aktivit a činnosti této společnosti.
 6. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na konferenci přihlásit, je dostupný na internetové stránce OSCHE, na které jsou uvedeny základní údaje a aktuální informace o činnosti OSCHE. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 7. OSCHE spolupracuje s vydavatelem nové internetové publikace věnované analytické chemii a separačním vědám, Separation Science, která přináší aktuální informace z různých oblastí separačních věd.
 8. Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby nového Výboru OSCHE na období 2010−2013. Informace o způsobu volby a hlasovací lístek jsou součástí zásilky ČSCH, ve které dostáváte i tuto Informaci.

Plán činnosti na rok 2010:

 1. Rok 2010 bude pro naši OSCHE velmi náročný a bohatý, neboť budeme pořádat resp. spolupořádat dvě velké akce. Již na počátku února to bude tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí „Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2010 a Chiranal 2010“, které se bude konat ve dnech 8-11.2.2010 v Olomouci.
 2. Druhou velkou akcí, na níž se budeme organizačně velmi významně podílet, bude „25th International Symposium On MicroScale Bioseparations, MSB 2010“ (dříve HPCE série), které se uskuteční ve dnech 21-25.3.2010 v Praze. Termíny pro přihlášky na MSB 2010 i na výše uvedený Chiranal již běží!
 3. Dále budeme jedním ze spolupořadatelů „10th International Nutrition & Diagnostics Conference“, 4‑7.9.2010, Prague, Czech Republic.
 4. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 5. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS (ISSS 2010 v Římě a ISC 2010 ve Valencii). Adresy webových stránek, případně další kontaktní adresy, na kterých je možno získat podrobnější údaje o těchto i jiných symposiích, jsou uvedeny na stránce věnované konferencím. Z uváděných symposií je našimi členy tradičně hojně navštěvováno zejména symposium série ITP. Poplatek na toto symposium v příštím roce („ITP 2010, 17th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques“, 29.8.–1.9.2010, Baltimore, MD, USA), nebyl zatím stanoven, ale předseda tohoto symposia, prof. Ziad El Rassi (Univ. Oklahoma), předběžně přislíbil pro účastníky z ČR jeho 20% slevu.
 6. Bude provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2010,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz