Archiv 2012

2011 <--> 2013

Naše činnost

Praha, 20. 12. 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2012:

Činnost v roce 2011

 1. 1. Ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a OS analytické chemie ČSCH a za sponzorského přispění zastoupení firem Shimadzu a Sigma-Aldrich v ČR jsme se organizačně i programově podíleli na pořádání vzdělávacího workshopu s certifikátem „Albertov Comprehensive Days 2011“, 8-9.2.2011, PřF UK, Praha. Workshopu se zúčastnilo 39 zájemců, kteří se seznámili s pokroky multidimenzionálních chromatografických a elektromigračních metod.
 2. Patřili jsme mezi spoluorganizátory „11th International Nutrition & Diagnostics Conference INDC 2011“ pořádané firmou Radanal 28-31.8.2011 v Brně. Konference se zúčastnilo 151 odborníků ze 20 zemí a bylo na ní prezentováno 41 přednášek a 64 plakátových sdělení.
 3. Naši členové se organizačně i programově podíleli na pořádání „8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2011“, 3-4.11.2011, Brno, http://www.ce-ce.org/, na kterém přibližně 90 účastníků vyslechlo 17 zvaných přednášek a shlédlo 45 posterů.
 4. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Reprezentativně uvádím např. účast 42 našich specialistů (4 přednášky, 39 posterů) na „34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2011“, 19‑23.6.2011, Budapest, 30 účastníků (5 přednášek, 25 posterů) na „6th International Symposium of the Nordic Society of Separation Science, NoSSS 2011“, 24‑27.8.2011, Riga, a 25 účastníků na našimi členy tradičně hojně navštěvovaném symposiu série ITP, „17th International Symposium on Electro- and Liquid-phase Separation Techniques, ITP 2011“, 28-31.8.2011, Tbilisi. Na tomto symposiu jsme opět představovali nejpočetněji zastoupenou zahraniční delegaci a významný přínos našich odborníků (8 přednášek, 16 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, prof. Bezhan Chankvetadze. Úspěch našich barev byl podtržen získáním ceny za nejlepší poster pro příspěvek autorů P. Tůma, K. Málková, E. Samcová (3. LF UK Praha): Monitoring of neurotransmitter in microdialyzates of brain tissues by CE with contactless conductivity detection. Na „17th International Symposium on Separation Science, ISSS 2011“, 5-9.9.2011, Cluj-Napoca, jsme tentokrát měli pouze čtyři zástupce, ale i tam dva z nich z Univerzity Pardubice dosáhli výrazných úspěchů: P. Jandera obdržel „Diplom za přínos k rozvoji teorie separačních věd“ a V. Škeříková získala cenu za jeden ze tři nejlepších posterů. Dalšího významného ocenění se P. Janderovi dostalo na „IX. Konferencji Chromatograficznej", 26‑29.6.2011, v Poznani, kde mu byl udělena „Medaile Andrzeja Waksmndzkiego“ za “Významné úspěchy na poli separačních věd, zvláště chromatografických technik“.
 5. Aktivní jsme byli i na diplomatickém poli. Na symposiu HPLC 2011 v Budapešti naši zástupci M. Holčapek a F. Foret oznámili zájem ČR uspořádat toto symposim v r. 2017 v Praze. Jelikož jsme naši kandidaturu oznámili jako první, máme reálnou naději pořadatelství symposia HPLC 2017 získat.
 6. Pokračuje aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. V příštím roce se symposium ISSS 2012 uskuteční ve spojení s „29th International Symposium on Chromatography, ISC 2012“ ve dnech 9-13.9.2012 v Toruni (viz seznam symposií). Další symposia této série v letech 2013, 2014 a 2015 by se měla konat v Dubrovníku, Salzburgu a Kyjevě.
 7. Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS) sdružující národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, patříme rovněž k aktivním členům. EuSSS vede nový výbor v čele s Boguslawem Buszewskim, jehož cílem je rozšířit a oživit aktivitu této společnosti (pořádání společných symposií EuSSS, ISSS a NoSSS, udílení cen a stipendií). Hlavní akcí EuSSS v r. 2012 bude organizace výše uvedených spojených symposií ISC 2012 a ISSS 2012 ve dnech 9-13.9.2012 v Toruni.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na konferenci přihlásit, je dostupný na webové stránce OSCHE, na které jsou uvedeny základní údaje a aktuální informace o činnosti OSCHE. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 9. OSCHE spolupracuje s vydavatelem internetové publikace Separation Science, jež přináší aktuální informace z různých oblastí separačních věd.

Plán činnosti na rok 2012

 1. Hlavní akcí bude tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí „Advances in Chromatography & Electrophoresis 2012 & Chiranal 2012“, 11-14.6.2012, Olomouc, registrace a zasílání abstraktů budou spuštěny od 1.1.2012.
 2. Další velkou událostí, na níž se budeme organizačně i programově podílet, bude 4th EuCheMS Chemistry Congress, pořádaný ve dnech 26-30.8.2012 v Praze.
 3. Budeme jedním ze spolupořadatelů 12th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2012, organizované firmou Radanal ve dnech 27-30.8.2012 v Praze.
 4. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 5. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS (spojené symposium ISSS a ISC 2012 v Toruni) a tradiční symposia HPLC 2012 v Anahaimu a ITP 2012 v Baltimore. Adresy webových stránek, případně další kontaktní adresy, na kterých je možno získat podrobnější údaje o těchto i jiných symposiích, jsou uvedeny na stránce věnované konferencím. Z uváděných symposií je našimi členy tradičně hojně navštěvováno zejména symposium série ITP. S předsedou tohoto symposia, prof. Ziadem El Rassim, se podařilo dojednat pro účastníky z ČR následující slevy:
  • Registrace do 17.5.2012: 500 USD (sleva ~26 % ze 675 USD)
  • Registrace do 17.7.2012: 525 USD (sleva ~28 % ze 725 USD)
  • Registrace do 17.9.2012: 550 USD (sleva ~29 % ze 775 USD)
  • Registrace na místě 30.9.2012: 650 USD (sleva ~23 % z 845 USD)
 6. Bude provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2012,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz