Archiv 2015

2014 <--> 2016

Naše činnost

Praha, 18.12.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech, i letos Vám v této roční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok 2015.

Činnost v roce 2014

 1. V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá, se dvěma dominantními akcemi. Tou první bylo tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí "Advances in Chromatography and Electrophoresis 2014 & Chiranal 2014" pořádané ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého 10.-14.2.2014 v Olomouci. Symposia se zúčastnilo 140 odborníků z osmi zemí, kteří přednesli 34 přednášek a představili 67 plakátových sdělení. Již osmé pokračování této série symposií bylo opět vědecky i společensky velmi zdařilým setkáním příznivců i uživatelů chromatografie a elektroforézy. Poděkování a uznání za výbornou organizaci tohoto symposia patří zejména olomouckým pořadatelům v čele s P. Bednářem, P. Bartákem, K. Lemrem a J. Ševčíkem.
 2. Druhou významnou akcí bylo "20th International Symposium on Separation Sciences, ISSS 2014" pořádané ve spolupráci s firmou Radanal 30.8.-2.9.2014 v Praze a věnované prof. Pavlu Janderovi u příležitosti jeho významného životního jubilea. Symposia, které patří do série setkání Středoevropské skupiny pro separační vědy se zúčastnilo 190 specialistů ze 32 zemí a bylo na něm prezentováno 44 přednášek a 138 posterů. O spokojenost domácích i zahraničních účastníků s kvalitním vědeckým i společenským programem symposia se zasloužil zejména předseda symposia A. Horna a členové organizačního výboru symposia.
 3. Podíleli jsme se rovněž na organizaci "14th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2014", jež ve dnech 2-5.9.2014 v Praze na symposium ISSS 2014 bezprostředně navázala. Této konference se zúčastnilo více než 200 odborníků ze 37 zemí, kteří přednesli 47 přednášek a vystavili 169 posterů.
 4. Naši členové v čele s F. Foretem uspořádali velmi úspěšný "11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2014", 20-22.10.2014, Brno, na kterém 220 účastníků vyslechlo 17 zvaných přednášek, 21 juniorských přednášek a shlédlo 113 posterů.
 5. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Nejvýrazněji se tak stalo na "ITP 2014, 21st International Symposium on Electro- and Liquid-phase Separation Techniques", 14 18.9.2014, Salzburg. Na tomto největším letošním setkání více než 750 specialistů z 57 zemí jsme vysokou účastí 55 našich odborníků patřili mezi tři nejpočetněji zastoupené země a šesti přednáškami a 47 postery jsme významně přispěli ke kvalitnímu vědeckému programu symposia. Našimi členy tradičně hojně navštěvované symposium série ITP, "30th International Symposium on Chromatography, ISC 2014", se letos konalo ve spojení s "20th Latin-American Symposium on Biomedical, Biopharmaceutical and Industrial Applications of Capillary Electrophoresis and Microchip Technology", ve dnech 4-8.10.2014 v brazilském Natalu. I tentokrát jsme si díky účasti 14 našich specialistů udrželi pozici nejpočetnější zahraniční delegace. Navíc, jednu ze tří cen za nejlepší poster získal příspěvek V. Pavlíčka, P. Tůmy a E. Samcové ze 3. lékařské fakulty UK v Praze „New electrophoretic approach to the rapid determination of substance on commercial instruments using a coupled capillary”. Významný přínos našich odborníků (7 přednášek a 8 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenili spolupředsedové symposia, prof. M. Tavares a prof. E. Carrilho. Důstojné zastoupení jsme měli i na "„30th International Symposium on Microscale Bioseparations, MSB 2014", 27.4.-1.5.2014, v Pécsi, k jehož programu jsme přispěli třemi přednáškami a osmi postery.
 6. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2015 se uskuteční ve dnech 30.6. 3.7.2015 ve slovinské Lublani. Další symposia této série v letech 2016 a 2017 by se měla konat v Polsku a na Ukrajině.
 7. Úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. P. Jandera jakožto spolupředseda letošního ISSS 2014 Symposia v Praze byl členem „Steering Committee“ této série symposií (společně s předsedou B. Buszewskim a tajemníkem, D. Berkem). Na plenárním shromáždění Evropské společnosti pro separační vědy ( European Society for Separation Sciences, EuSSS ), konaném v průběhu ISC 2014 Symposia v Salzburgu, byl V. Kašička zvolen tajemníkem „Steering Committee“ této organizace, jež sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku. Novým předsedou se stal D. Thiebaut (ESPCI, Paris, France) a další novými členy jsou I. Vovk (NIC, Ljubljana, Slovenia), J. Glennon (Univ. Cork, Ireland) a K Dettmer (Univ. Regensburg, Germany). Cílem nového výboru je oživit aktivity EuSSS.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference "chrom-el", která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se lze přihlásit podle tohoto návodu. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci "chrom-el" připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 9. Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby nového Výboru OSCHE na období 2014-2017. Informace o způsobu volby a hlasovací lístek byly členům OSCHE zaslány v tištěné podobě klasickou poštou.

Plán činnosti na rok 2015

 1. Rok 2015 bude pro naši OSCHE ve srovnání s letošním mimořádně aktivním rokem poněkud klidnější. Budeme se podílet na organizaci akcí pořádaných jinými subjekty, např. 11. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2015, 21-23.9.2015, Brno, a 15th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2015, 5-8.10.2015, Praha,
 2. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 3. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou EuSSS a CEGSS (HPLC 2015 v Ženevě, ISSS 2015 v Lublani, ITP 2015 a NoSSS 2015 v Helsinkách).
 4. Bude provozována elektronická počítačová konference "chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2015,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz