Archiv 2019

2018 <--> 2020

Naše činnost

Praha, 18.12.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podobně jako v minulých letech, i letos Vám v této roční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok 2019.

Činnost v roce 2018

 • V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá. Hlavní událostí bylo tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí Advances in Chromatography and Electrophoresis 2018 & Chiranal 2018, 29.1.-1.2.2018, Olomouc. Symposia, jehož hlavním pořadatelem byla Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého, se zúčastnilo 100 odborníků z osmi zemí, kteří přednesli 30 přednášek a představili 40 plakátových sdělení. Již jedenácté pokračování této série symposií bylo opět vědecky i společensky velmi zdařilým setkáním příznivců i uživatelů chromatografie a elektroforézy. Poděkování a uznání za výbornou organizaci tohoto symposia patří zejména domácím olomouckým pořadatelům v čele s P. Bednářem, P. Bartákem, K. Lemrem a J. Ševčíkem.
 • Naši členové (F. Foret a kol.) uspořádali velmi úspěšný 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2018, 15.-17.10.2018, Brno, na kterém 130 účastníků vyslechlo 16 zvaných přednášek, 9 juniorských přednášek a shlédlo 61 posterů.
 • Skupina A. Horny organizovala 18th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2018“, 22.-25.9.2018, Praha. Konference se zúčastnilo 90 odborníků a bylo na ní předneseno 34 přednášek a vystaveno 40 posterů.
 • K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám:
 • Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy ( Central European Group for Separation Sciences, CEGSS ), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2019 se uskuteční ve dnech 19.-22.9.2019 v Lodži.
 • Evropská společnost pro separační vědy ( European Society for Separation Sciences, EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos zaštiťovala organizaci výše uvedených symposií ISSS 2018 a ISC 2018. Na symposiu ISC 2018 udělila „Nernst-Tswet Award“ R. Kaliszanovi a M. Martinovi.
 • Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu. Opět upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 • Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby nového výboru OSCHE na období 2018-2021.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci byla vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (tzv. „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie.

Plán činnosti na rok 2019

 • Rok 2019 bude pro naši OSCHE ve srovnání s letošním mimořádně aktivním rokem poněkud klidnější. Naši členové se budou podílet na organizaci a přispívat k programu 7. ročníku národní konference HPLC 2019 pořádané Českou chromatografickou školou ve dnech 12.-15.5.2019, ve Vinařství U Kapličky, Zaječí, a 19th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2019, 14-17.10.2019, Prague.
 • Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 • Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména HPLC 2019 v Miláně, kde organizátoři nabízejí pro studenty velmi nízké poplatky 230 EUR, a dále např. symposia ITP 2019 v Toulouse, ISSS 2019 v Lodži, CECE v Gdaňsku, LACE 2019 v Alcala a RAFA 2019 v Praze.
 • Bude provozována elektronická počítačová konference chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2019,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz