Archiv 2021

2020 <--> 2022

Naše činnost

Praha, 14.12.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i když je letošní rok v mnoha ohledech od těch minulých odlišný, beze změny zůstává, že Vám v této předvánoční době posílám zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok příští. Těší mě, že i přes různá omezení způsobená koronavirem i letošní rok proběhl pro OSCHE úspěšně. Tradiční oblíbené setkání našich členů a dalších příznivců chromatografie a elektroforézy, mezinárodní konference Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2020, která se měla konat 15.-18.6.2020 v Olomouci, musela být sice zrušena, ale poděkování za její přípravu i tak patří olomouckým kolegům v čele s Petrem Bednářem. Naši členové se podíleli na organizaci jiných reálných i virtuálních konferencí. Měli jsme rovněž důstojné zastoupení na významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám.

Činnost v roce 2020

 • Největší akcí, na které se naši členové podíleli organizačně i aktivními příspěvky do programu, byl 72. sjezd českých a slovenských chemických společností, který se konal 6. 9.9.2020 v Praze. Zúčastnilo se ho více než 300 chemiků ze všech českých, moravských a částečně i slovenských krajů, kteří si vyslechli 7 plenárních a 150 dalších přednášek v celkem 15 odborných sekcích. Naši členové přispěli přednáškami a postery zejména do sekce analytické chemie. Kromě přednášek bylo důležitým zdrojem nových informací i 120 plakátových sdělení vystavených v zajímavém prostředí Národního technického muzea.
 • Jednou z mála akcí, kterou se našim členům letos podařilo uskutečnit, byla již 21. Škola hmotnostní spektrometrie, kterou pořádal tým vedený Michalem Holčapkem z Univerzity Pardubice ve dnech 13.-18.9.2020 v šumavském Srní. Škola byla opět velmi vydařeným setkáním celkového počtu 213 učitelů a žáků předmětu označeného zkratkou „MS“.
 • K úspěchům letošního roku patří důstojná účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na dvou z mála nezrušených mezinárodních „separačních“ symposií, které se konaly ve virtuálním formátu, MSB 2020 a ITP 2020. Našimi členy tradičně hojně navštěvované symposium série ITP, 20th Int. Symp. on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques“, se původně mělo konat 13.-17.9.2020 v čínském Nanjingu. Po počátečním odkladu na listopad v reálné formě bylo nakonec nutné jej uspořádat v tomto odloženém termínu virtuálně. I přes tyto překážky a celkově mnohem nižší počet účastníků než v minulých letech jsme i letos měli na tomto symposiu významné zastoupení. Naši specialisté přispěli do programu symposia jednou plenární přednáškou (F. Foret), dvěma hlavními přednáškami (B. Gaš a V. Kašička), jedním ústním sdělením (J. Petr) a dvěma postery (N. Melicharová a I. Voráčová). Úspěchem rovněž bylo, že jednu z cen za nejlepší plakátové sdělení získala I. Voráčová z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně za příspěvek „Epitachophoresis: media stabilizing LE and TE border”.
 • Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy, Central European Group for Separation Sciences, CEGSS, která každoročně pořádá „International Symposium on Separation Sciences (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Letos se ISSS 2020 mělo konat na přelomu června a července ve slovinské Lublani. Kvůli koronaviru se však uskuteční až příští rok ve stejném místě a ve stejné době.
 • European Society for Separation Sciences (EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos žádnou vlastní akci nepořádala. Jako vždy v sudém roce však udělovala prestižní ocenění, Cvětovu a Nernstovu cenu, která je udělována za významný přínos pro rozvoj separačních věd. I zde jsme dosáhli významného úspěchu, když jednu ze dvou udělených cen získala dlouholetá členka naší OS, prof. RNDr. Eva Smolková Keulemansová, DrSc. Cena měla být předána na společném semináři naší OS a OS analytické chemie letos na podzim na PřF UK v Praze, ale v důsledku pandemie covid-19 bylo předání odloženo na jaro r. 2021.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci byla vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie, „Grant SMMS“. Soutěž bude vyhlášena i v r. 2021.
 • Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu. Opět upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.

Plán činnosti na rok 2021

I když je epidemická situace kvůli covidu-19 nejistá, budeme se snažit, aby naše činnost byla opět bohatá.

 • Naši členové v čele s Lucií Novákovou a Michalem Doušou budou hlavními organizátory 8. ročníku odborné konference "Česká chromatografická škola – HPLC 2021" pořádané spolkem Česká chromatografická škola a Katedrou analytické chemie FaF UK v Hradci Králové, ve dnech 13.-16.6. 2021, ve Vinařství u Kapličky.
 • Naši členové (Michal Holčapek a spol. a Aleš Horna a spol.) se budou podílet na organizaci tradičních akcí:
 • I když se mezinárodní symposia ITP 2021 a CECE 2021 budou konat ve spojení se symposiem APCE 2021 ve vzdáleném a exotickém kambodžském Angkor Watu, budou se na jejich organizaci podílet brněnští kolegové z Ústavu analytické chemie AVČR v čele s Františkem Foretem, který bude spolupředsedou tohoto trojsymposia.
 • Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 • Ve druhém pololetí Petr Bednář a spol. zahájí přípravu tradičního setkání členů naší OSCHE, mezinárodní konference „Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022“, která se uskuteční v lednu nebo únoru 2022 v Olomouci.
 • Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS a velká mezinárodní symposia
 • Bude provozována elektronická počítačová konference chrom-el.
 • Ve spolupráci se sekretariátem ČSCH budou uspořádány volby výboru OSCHE na období 2022-2025.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S předvánočním pozdravem a s přáním pevného zdraví a mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2021,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz