Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2020

Obrázek uživatele Jan Pačes

Nové přihlášky projektů pro rok 2020 - Fakultní termín pro podání nových
přihlášek ve webové aplikaci je 8.11.2019. Termín je platný do půlnoci určeného
dne.
Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová (linka 1164,
romana.hogenova@natur.cuni.cz)
Další termíny:
Pokračování projektů (dílčí zprávy): 17.1.2020
Závěrečné zprávy: 1.4.2020
Přihlášky se vyplňují výhradně v elektronické podobě na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
V případě technického problému s aplikací GAUK využijte Poradnu – odpověď
obdržíte zpravidla do druhého dne.
POZOR – v případě otevření aplikace a Vaší nečinnosti v ní se aplikace
automaticky po 2 hod. uzavře. Neuložené texty budou ztraceny!!!
PODMÍNKY:
Projekty možno navrhnout na 1 - 3 roky, záleží na uvážení řešitele.
Přihlášku nového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující
v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.
Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. ….(přečtěte si
„Grantový řád“).
Žadatel-student v doktorském studijním programu, jak prezenční formy studia,
tak kombinované formy studia, může v rámci položky „finanční požadavky“
požadovat stipendium.
Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo,
nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický
pracovník, kterým, má-li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí
této práce. Tomuto akademickému pracovníkovi (školiteli, vedoucímu diplomové
práce) je možno v projektu navrhnout mzdu dle finančních limitů.
Lze se účastnit souběžně pouze na 1 projektu GAUK jako hlavní řešitel a
max. 2 jako člen řešitelského týmu.

Tj. pokud máte v současné době probíhající (nikoliv letos končící) projekt
GAUK, nemůžete žádat o další. Můžete „pouze“ být napsáni na dalších 2
projektech jako členové týmu.
Pro školitele – externistu vždy navrhujte DPP nebo DPČ. Školitel, který je
zaměstnanec PřF, musí mít navrženu mzdu. Totéž platí pro případné členy
řeš. týmu. Pokud již nejsou studenty a nejsou ani zaměstnanci PřF je nutno
navrhnout DPP v opačném případě mzdu.

Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč
ročně.
Rozpočet projektu plánujete vždy na 1 kalendářní rok. Požadavky na další roky
uvádíte v dílčích zprávách.

Členění rozpočtu:
 pojistné je započítáno rovnou do mzdy (upozorňuji, že je třeba u mzdy
zohlednit, že z ní budou počítány zákonné odvody 35,58%)
 ostatní neinvestiční náklady (materiál, konferenční poplatky apod.)
 pobytové náklady (pouze pro řešitele a členy řešitelského týmu –  pro školitele
a akademiky pouze ve zcela výjimečných případech - nutno zdůvodnit v žádosti
o projekt)
 režie (vypočítá sama aplikace ve výši 15%)
 mzdy a stipendia 
Ve struktuře finančních prostředků je nutné uvést zdůvodnění pro jednotlivé
položky rozpočtu.
U položky pobytové náklady nutno uvést jaké (kdy a kde, alespoň zhruba) konané
konference se hodláte zúčastnit.
Po vyplnění přihlášky si přihlášku zkontrolujte tlačítkem Zkontrolovat.
Objeví se Vám případně, co je nutné ještě doplnit. Pokud se objeví text:
Přihlášku grantového projektu je možné podat.
Můžete přihlášku ve stanoveném termínu tzv. Podat. Po tomto podání nemůžete
v grantové přihlášce již nic měnit. V případě nutnosti Vám může odd.
projektového řízení (romana.hogenova@natur.cuni.cz) přihlášku ještě vrátit
k přepracování v daném termínu.
Kontrolujte prosím i po fakultním termínu svůj e-mail (zadávejte v aplikaci
prosím svou opravdu aktuálně používanou e-mailovou adresu, příp. i číslo
mobilu v CV). V případě vrácení přihlášky odd. projektového řízení se Vám na e-

mailu objeví zpráva se zdůvodněním vrácení projektu. Pokud se nahlásíte do
aplikace a přihlášku můžete opravovat, byla Vám vrácena k opravě. Co nejdříve
opravte a znova podejte podle pokynů pí. Hogenové.
DŮLEŽITÉ:
- žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu
přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů
nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů
- v předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní
především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci
vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích
úkolů jiných projektů;
- přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze
student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu
anebo v magisterském studijním programu;
- počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů
v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu;
- pokud je žadatelem pregraduální student, smlouvu bude podepisovat a finanční
zodpovědnost přebírá akademický pracovník (vedoucí), student spolupodepíše;
- bakalářským studentům nelze navrhnout stipendium
- součástí řešitelského kolektivu musí být školitel hlavního řešitele; školitelem
může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako
akademický pracovník, ale pouze u Mgr. žadatele. Ne u doktoranda;
- vedoucí projektu – může být i z jiného pracoviště (ústav, atd.) a k projektu se
přidá pomocí čísla osoby. Pokud jej nelze vyhledat v databázi (tzn. nemá číslo
osoby), je nutné jej zaevidovat v CAS (https://cas.cuni.cz) jako externího
spolupracovníka. Pro získání čísla osoby je nutné kontaktovat katedru ke které
student na fakultě náleží
- povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný
životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za
posledních 5 let. Součástí životopisu vedoucího projektu pro lékařské a
přírodovědné obory je celkový počet citací a h-index podle WoS. V humanitních a
sociálních vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např.
SCOPUS nebo ERIH. GR UK doporučuje uvádět zejména v životopise vedoucího
identifikátory ORCID a/nebo Researcher ID.

- upozorňujeme, aby studenti pečlivě vyplňovali přihlášky projektů. Je potřeba,
aby si uvědomili, že oponenti i zpravodajové hodnotí projekt pouze podle
informací obsažených v projektu;
- náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může
poskytnout fakulta, poštovné, náklady na telefon, náklady na odměny pro
respondenty či na dárky pro respondenty (respondenty není možno financovat
formou odměn nebo dohod (DPČ a DPP), neboť v takovém případě by tyto osoby
podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš. kolektivu), školení a
proplácení kurzů – proplácení pouze v případně aktivní účasti řešitele nebo
v přípravě posteru; GA UK neproplácí tvorbu webových stránek, přípravu
koncertů, výstav, konferencí a sympozií.
- neinvestiční náklady - nejedná se o hardware nad 40.000,-; software nad
60.000,-; i v případě dílčích dokladů na tutéž věc, včetně dopravy,
bankovních poplatků atd. u příslušného nákupu. Výpočetní techniku je
doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech a přiměřené výši
(optimálně +- 20.000,- - dle skutečných požadavků toho kterého vědního
oboru na výpočetní techniku, včetně programů);
- možnost výběru podání přihlášky v Čj nebo Aj jazyce (editovaný text je však
možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce); je nutné
dodržet výběr jazyka ve zvolené verzi přihlášky a je nutné psát text pouze
jednojazyčně (tj. nelze psát text přihlášky v angličtině v české verzi přihlášky; též
nelze psát text přihlášky částečně v Čj (Sj) a částečně v Aj);
- navrhovatel má možnost zaškrtnout u interdisciplinárních projektů vedlejší
sekci a skupinu projektu. Projekt tím není nijak zvýhodněn – zpravodaj však zajistí
oponenty z obou sekcí. Pozor též při volbě skupiny - dochází k omylu u skupiny
EK, která je v aplikaci při výběru skupiny na prvním místě;
- při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že
podmínkou splnění projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci
a afiliaci projektu GA UK, a ke kterému je publikace evidována jako výstup. Bez
afiliace i dedikace nelze považovat výstup za výsledek projektu (viz Smlouva a
Zásady činnosti). Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí řešitel připojit k
závěrečné zprávě projektu;
- vyjádření etické komise či Formulář projektu pokusu (pouze, pokud jsou
součástí projektu klinické zkoušky / práce se zvířaty.) Souhlas Etické komise se
přikládá k přihlášce projektu. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm
je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí
být součástí každé grantové přihlášky.

- při podání projektu: žadatel vyplňuje i předpokládané globální požadavky na
další uvažovaný rok či roky řešení svého projektu; (meziroční doporučená změna
nepřesahuje 10 % - kontroluje aplikace); Pokud se výhled výrazně nemění od
požadavků v prvním roce, není nutné psát v textové části struktury finančních
prostředků finanční rozpis na další rok/y řešení. Komentuje se pouze aktuální
rok;
Formulář projektu pokusu (PP) se přikládá až k přijatému projektu.
Schválené žádosti PP budou řešitelé zasílat na vědecké oddělení fakulty, kde budou
dokumenty evidovány
POZOR! JE NUTNÁ NEJEN AFILIACE PROJEKTU, ALE I DEDIKACE !!!
-jakýkoli výstup může obsahovat poděkování více grantům. Nemělo by se ale
stát, že dva projekty GA UK budou mít jediný a to společný publikační výstup.
Řešitel nemusí být prvním autorem;

Přeji všem hodně štěstí :-)
V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.
Bc. Romana Hogenová
odd. projektového řízení
romana.hogenova@natur.cuni.cz
tel.: 221951164

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon pokyny_pro_nove_projekty_gauk_2020.doc54.5 KB
Přihlásit se k odběru Comments for "Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.