Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Organizační řád Mineralogického muzea

 

Organizační řád Mineralogického muzea Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty
Opatření děkana č. 3/2002

Mineralogická sbírka, nynější Mineralogické muzeum Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, byla založena v roce 1882 významným českým mineralogem prof. Karlem Vrbou. Dnes představuje unikátní kolekci vědeckého materiálu, často z již neexistujících nebo nepřístupných lokalit. Část vzorků je vystavena v historických prosklených vitrínách. Vystavené vzorky představují velmi pečlivě vybranou kolekci častěji se vyskytujících minerálů. Mineralogické muzeum PřF patří svým vědeckým i pedagogickým významem mezi naše největší a nejucelenější sbírky minerálů.

I. Poslání muzea
II. Kurátor muzea
III. Umístění a zabezpečení muzea
IV. Služby poskytované muzeem

I. Poslání muzea

1. Mineralogické muzeum PřF (dále jen "Muzeum") je účelové zařízení PřF s celofakultní působností. Jeho postavení upravuje organizační řád PřF, část II, čl. 6. Za provoz Muzea odpovídá ředitel Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (dále ÚGMNZ) proděkanovi geologické sekce a děkanovi fakulty.

2. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana vědecky cenných vzorků minerálů a příbuzných materiálů za účelem jejich potenciálního dalšího vědeckého studia. Sbírkový fond Muzea lze rozšiřovat terénními sběry, výměnami, dary či koupí.

3. Vystavená část sbírkového fondu Muzea slouží ke vzdělávání studentů geologických oborů PřF, případně i studentů ostatních oborů a škol.

4. Muzeum propaguje geologickou sekci, Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a geologické vědy vůbec, na veřejnosti.

II. Kurátor Muzea

1. Muzeum je spravováno kurátorem, kterého jmenuje a odvolává děkan PřF na základě návrhu proděkana geologické sekce. Kurátor se ve své činnosti řídí ustanoveními tohoto organizačního řádu a ostatními platnými předpisy. Práce kurátora je plnohodnotnou odbornou prací vykonávanou v rámci celkového pracovního úvazku kurátora.

2. Povinnosti kurátora:

 1. Kurátor je povinen pečovat o chod a rozvoj Muzea.
 2. Kurátor je povinen vést evidenci sbírkového fondu Muzea.
 3. Kurátor je povinen v rámci svých možností zajišťovat služby poskytované podle bodu IV.

3. Práva kurátora:

 1. Kurátor má právo manipulovat zařízením a sbírkovým fondem Muzea (v souladu s organizačním řádem), případně těmito pracemi pověřit jím určené osoby.
 2. Kurátor má právo rozhodovat o výběru vzorků k zařazení do sbírkového fondu Muzea.
 3. Kurátor má právo rozhodovat o poskytování služeb (viz bod IV) v souladu s organizačním řádem.

III. Umístění a zabezpečení Muzea

1. Muzeum je umístěno ve dvou místnostech budovy geologické sekce PřF, Albertov 6, Praha 2 (1. patro, č. dveří 102).

2. Požární zabezpečení, ochranu fondu a úklid Muzea zajišťuje provozovatel budovy.

3. V době nepřítomnosti kurátora na pracovišti je vstup do Muzea chráněn bezpečnostním zařízením. Klíče od Muzea a kód pro vstup má pouze kurátor a ředitel ÚGMNZ, případně jiný pracovník pověřený ředitelem ÚGMNZ.

4. Evidované vzorky jsou majetkem PřF. Vzorky jsou umístěny v uzamykatelných vitrínách a zásuvkových skříních.

IV. Služby poskytované Muzeem

1. Expozice Muzea slouží studentům geologických oborů PřF ke studiu systematické mineralogie, a to za těchto podmínek:

 1. Návštěvu je třeba předem domluvit s kurátorem Muzea nebo s ředitelem ÚGMNZ.
 2. Studenti jsou povinni řídit se Návštěvním řádem Muzea.

2. Expozice Muzea je přístupná nejširší odborné i laické veřejnosti, a to za těchto podmínek:

 1. Návštěvu je třeba předem domluvit s kurátorem Muzea nebo s ředitelem ÚGMNZ.
 2. Návštěvníci jsou povinni řídit se Návštěvním řádem Muzea.

3. Muzeum nabízí možnost fotografování (filmování) vzorků ze sbírkového fondu Muzea. Služba se poskytuje za těchto podmínek:

 1. Služba je upravována Ceníkem služeb.
 2. Fotografování (filmování) minerálů je možno provádět pouze v prostorách Muzea, resp. v prostorách budovy Albertov 6, vzorky není možno zapůjčit mimo budovu!
 3. Fotografování (filmování) je nutno písemně objednat u kurátora Muzea, případně u ředitele ÚGMNZ.
 4. Budou-li fotografie publikovány v libovolném tištěném materiálu, je nutno v popisu uvést "Sbírky Mineralogického muzea PřF UK". Budou-li záběry vzorků použity v libovolném filmovém materiálu, je nutno v titulcích uvést "Vzorky minerálů: Mineralogické muzeum PřFUK".
 5. Finanční prostředky za tuto službu budou použity výhradně na rozvoj Muzea.

4. Muzeum může poskytnout vzorky ze sbírkového fondu Muzea ke studijním (analytickým) účelům. Služba se poskytuje za těchto podmínek:

 1. Služba je upravována Ceníkem služeb.
 2. Vzorky jsou poskytovány pouze ke studijním (analytickým) účelům, a to v optimálním množství potřebném k analýze, nikoliv v množství větším.
 3. Vzorky jsou poskytovány na písemnou žádost adresovanou kurátorovi Muzea, případně řediteli ÚGMNZ.
 4. Budou-li výsledky analýz libovolným způsobem publikovány, je nutno v komentáři uvést "Sbírky Mineralogického muzea PřFUK".
 5. Objednavatel je povinen sdělit Muzeu bez vyzvání výsledky analýz.
 6. Finanční prostředky za tuto službu budou použity výhradně na rozvoj Muzea.

Přílohy:
Návštěvní řád
Ceník služeb

Seznam zkratek:
UK - Univerzita Karlova v Praze
PřF - Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta
ÚGMNZ - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Tento organizační řád je platný a účinný ode dne 20. 2. 2002 (opatření děkana č. 3/2002)

Prof. Ing. Karel Štulík, děkan fakulty
V Praze dne 18. 2. 2002