Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

Emanuel Bořický
(1840-1881)

portrét

Emanuel Bořický, mineralog a petrograf, se narodil 12. 12. 1840 v Milíně u Příbrami. Na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě (dnešní UK) studoval přírodní vědy a chemii. Roku 1865 byl jmenován asistentem mineralogického oddělení Muzea Království českého (dnešní NM), v letech 1866-1868 byl asistentem mineralogie na pražské univerzitě (u profesora Zepharoviche), roku 1868 promoval na doktora filosofie. Roku 1869 se stal kustodem mineralogických sbírek Národního muzea, roku 1871 se stal mimořádným profesorem mineralogie na pražské univerzitě, roku 1880 profesorem řádným. Zemřel v Praze 27. 1. 1881. E. Bořický popsal několik nových minerálů, převážně fosfátů z ložisek středočeských železných rud, byl vynálezcem první silikofluoridové mikrochemické metody určování minerálů a patřil k průkopníkům mikroskopického výzkumu hornin.