prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.

zástupce ředitele ústavu
znečištení ovzduší, kvalita životního prostředí a lidské zdraví, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), management ŽP, environmentální vzdělávání


pevně stanovené: úterý 10–11:30 po domluvě: kdykoli v pracovní době


  1. ve výše uvedených konzultačních hodinách;
  2. každý den (kdy jsem na fakultě přítomen). V tomto případě je však třeba index dodat dopoledne na sekretariát paní Kupcové a odpoledne po 14. hod. vyzvednout se zapsaným hodnocením.

Bakalářské studium PřFUK

(1. ročníky OŽP, CHŽP, HPZ, 2 ročník UCH a hosté) syllabus možno stáhnout zde

Magisterské studium PřFUK

(5. ročníky OŽP)

(5. ročníky učitelských kombinací) syllabus zde.

Mimo PřFUK

Globální problémy životního prostředí (PF UK)

Úvod do ekopolitiky (PF UK)

Vybrané publikace

Periodika:

Braniš, M., Domasová, M., Řezáčová, P. (2007) Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating. Applied Geochemistry, 22: 1255–1264.

A.S. Pennanen, M. Sillanpää, R. Hillamo, U. Quass, A.C. John, M. Branis, I. Hůnová, K. Meliefste, N.A.H. Janssen, T. Koskentalo, G. Castaño-Vinyals, L. Bouso, M.-C. Chalbot, I.G. Kavouras, R.O. Salonen (2007) Performance of a high-volume cascade impactor in six European urban environments: Mass measurement and chemical characterization of size-segregated particulate samples. Science of the Total Environment 374(2–3): 297–310.

Sillanpää M., Hillamo R., Saarikoski S., Frey A., Pennanen A., Makkonen U., Spolnik Z., Van Grieken R., Braniš M., Brunekreef B., Chalbot M.-C., Kuhlbusch T., Sunyer J., Kerminen V.-M., Kulmala M. and Salonen R.O. (2006) Chemical composition and mass closure of particulate matter at six urban sites in Europe. Atmospheric Environment, 40S2, 212–223.

Braniš, M. (2006) The contribution of ambient sources to particulate pollution in spaces and trains of the Prague underground transport system. Atmospheric Environment 40(2): 348–356.

Braniš, M., Řezáčová, P., Domasová, M., (2005) The effect of outdoor air and indoor human activity on mass concentration of PM10, PM2.5 and PM1 in a classroom. Environmental Research 99(2):143–149.

Braniš, M., Hovorka, J., Řezáčová, P., Domasová, M.., Lazaridis, M., (2005) Effect of indoor and outdoor sources on particulate matter concentration in a naturally ventilated flat (URBAN-AEROSOL Project Prague). Indoor and Built Environment 14 (3–4): 307–312.

Hovorka, J., Holub, R.F., Braniš, M, Honeyman, B.D., (2005) Tracing outdoor/indoor penetration of PM2.5, PM1.0 by Po-210/Pb-210. Indoor and Built Environment 14 (3–4): 249–253.

Braniš, M., Christopoulos S., (2005) Mandated monitoring of post-project impacts in the Czech EIA. Environmental Impact Assessment Review 25(3): 227–238.

Braniš, M., Domasová, M. (2003) PM10 and black smoke in a small settlement: Case study from the Czech Republic. Atmospheric Environment 37(1): 83–92. (ISSN:1352–2310).

Braniš, M. (2003) Particulate emission inventory and trends in ambient particulate matter concentrations in the Czech Republic between 1993 and 1999. Environmental Monitoring & Assessment 87(2): 123–132.

Braniš, M., Řezáčová, P., Guignon, N., (2002) Fine Particles in Four Different Indoor Environments. Indoor and Built Environment 11: 184–190

Jelínková, J., Braniš, M. (2001) Mortality during winter smog episodes 1982, 1985, 1987 and 1993 in the Czech Republic. International Archives of Occupational and Environmental Health. 74(8): 565–573.

Vondra, V., Braniš, M., Reisová, M., Malý, M., and Hoek, G. (1997). Air pollution and respiratory health of children: the PEACE panel study in Prague, Czech Republic. European Respiratory Review 8(52): 78–85.

Hoek, G., Fosberg, B., Borowska, M., Hlawiczka, S., Vaskovi, E., Welinder, H., Branis, M., Benes, I., Kotesovec, F., Hagen, L.O., Crys, J., Jantunen, M., Roemer, W., and Brunekreef, B., (1997): Wintertime PM10 and Black Smoke Concentrations Accross Europe: Results from the Peace Study. Atmospheric Environment 31(21): 3609–3622.

Braniš, M., Kružíková, E. (1994). The Environmental Impact Assessment Act in the Czech Republic: Origins, Introduction and Implementation Issues. Environmental Impact Assessment Review (Elsevier), 14(2,3): 195–201.

Braniš, M. (1994). A system of Cerified Environmental Impact Assessment Experts in the Czech Republic. Environmental Impact Assessment Review (Elsevier), 14(2,3): 203–208

Úlehlová, L., Braniš, M., and Janisch, R. (1990). Acoustic trauma in mineworkers revealed by temporal bone necropsy. Acta Otolaryngologica (Stockholm), Suppl. 470: 97–108.

Monografie, učebnice, kapitoly:

Braniš, M. (2007) Výchozí předpoklady a koncepty ochrany přírody. In: Čihař, M., Hřebík, Š., Růžičková , J., Třebický, V. (eds.) Udržitelný management přírodě blízkých oblastí. Univerzita Karlova v Praze. 12–16 (ISBN: 80–86561–91–7)

Braniš M. (2006) Globální problémy životního prostředí. In: Globalizace a globální problémy (Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. eds). 207–220. Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí. ISBN: 80–87076–01-X

Hovorka, J., Holub, R.F., Braniš, M., Honeyman, B.D. (2005) 210Po/210Pb in Outdoor-Indoor PM2.5 and PM1.0 in Prague, Wintertime 2003. In: Urban aerosols and their impact – Lessons learned from the World Trade Center tragedy (J.S. Gaffney and N.A. Marley eds). ACS Symposium Series 919. American Chemical Society, Washington DC. (ISBN 10: 0–8412–3916–9)

Prokeš, J., Bartoníček, F., Braniš, M., Poučková, P., Štablová, R., Štambergová, A., Večerková, J., Wenke, M. (2005) Základy toxikologie, obecná toxikologie a ekotoxikologie. Galén, Karolinum Praha. 248 str. (80–7262–301-X Galén; 80–246–1085-X Karolinum)

Braniš, M., (2005) Zoologická charakteristika Prahy (obratlovci) str. 48–52. In: Kubíková, Ložek, V., Špryňar, P. a kol. In: Mackovčin, P., a Sedláček, M. (eds): Chráněná území ČR, Svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha 304 pp. ISBN 80–86064–69–7 (AOPK), 80–86305–00–7 (Ekocentrum Brno).

Braniš, M., (2005) Environmentální problémy. In: Mezřický (ed). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, str. 25–53 (ISBN 80–7367–0023–8)

Bartoňová, A., Bednář, J., Bízek, V., Braniš, M., Brechler, J., Cílek, V., Fiala, J., Filip, J., Holoubek, I., Hovorka, J., Hůnová, I., Kalvová, J., Moldan, B., Moldanová, J., Přibil, R. (2004) Znečišťování ovzduší. In: Aktuální otázky znečištění ovzduší. Univerzita Karlova v Praze. 216pp. (ISBN 80–239–2187–8)

Braniš, M. (2004): Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Učebnice pro střední školy. Informatorium, Praha. 203 str. Třetí aktualizované vydání (ISBN: 80–7333–024–5)

Moldan, B., Braniš, M. (2003) Globální problémy životního prostředí. In: Globalizace (V. Mezřický ed.). Portál. Praha 147 str. (ISBN: 80–7178–745–5)

Braniš, M. (2002) Interaktivní výuka problematiky životního prostředí. In: Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech, část I – Příspěvky teoretické (J. Dlouhá ed.). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí. Str.: 13–36. (ISBN 80–283–9228–2)

Mezřický, V., Braniš, M., Tošovská, E., Kružíková, E., Kružík, L. (2001) Environmental Challenges: An introduction to environmental Law and Policy. Florida State University, USA 156 pp.

Mezřický, V., Braniš, M., Kružíková, E., Tošovská, E. (1999) Teorie a praxe environmentální politiky. Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava. 96pp.(ISBN 80–7078–697–3)

Braniš, M. (ed), Pivnička, K., Benešová, L., Pušová, R., Tonika, J., Hovorka, J. (1999) Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti Ochrany životního prostředí a ekologie. Karolinum. Praha. 46 str. (ISBN 80–7184–758–5)

Pivnička, K., Braniš, M. (1998) Úvod do studia životního prostředí. Upravený dotisk. Skripta UK Praha.Vydavatelství Karolinum. 141 str. (ISBN: 80–7066–945–4)

Dirner, V., Braniš, M., Grosse, H., Kret, J., Kuraš, M., Lapčík, V., Mezřický, V., Novák, J., Ochodek, T., Raclavská, H., Raclavský, K., Rohon, P., Sákra, T., Schejbal, C., Smolík, D., Šiška, F., Štěpánek, Z., Vít, M., Zamarský, V. (1998) Ochrana životního prostředí, základy plánování, technologie, ekonomika, právo a management. Ministerstvo životního prostředí, Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava. 333 str. (ISBN: 80–7078–490–3)

Jehlička, P., Braniš, M., (1998). Environmental Protection and Capacity Building the Czech Republic. In: Environmental policy and the role of foreign assistance in Central and Eastern Europe. p:1–24. KPMG Denmark (ISBN: 87–89888–41–3)