Studium zoologie

Informace pro studentyHarmonogram 2010/2011 !

Jarní termíny - magisterské studium (více)
Přihlásit se na sekretariátu katedry do 29.4. 2011
Odevzdání diplomové práce do 6.5. 2011
Splnění podmínek pro konání SZZk do 20.5. 2011
Obhajoby diplomových prací na katedře zoologie:
31.5. 2011
Státní závěrečné zkoušky na katedře zoologie: 1.-2.6. 2011

Podzimní
termíny - magisterské studium
Přihlásit se na sekretariátu katedry do 29.4. 2011
Odevzdání diplomové práce do 29.8. 2011
Splnění podmínek pro konání SZZk do 29.8. 2011
Obhajoby diplomových prací na katedře zoologie:
13.-14.9. 2011
Státní závěrečné zkoušky na katedře zoologie: 15.-16.9. 2011


Terénní cvičení ze zoologie proběhne v termínu (MB170T24): 23.-29.5. 2011


Bakalářské práce
okruhy témat, obecné předpisy, rozpis obhajob

 
Diplomové práce


Konání státních závěrečných zkoušek a obhajob diplomových prací na katedře zoologie PřF UK
Katedra vyjde ve zvláštních případech vstříc studentům a umožní oddělené konání obhajoby diplomové práce a  státních závěrečných zkoušek. Oddělené konání obou povinností podléhá předchozímu schválení příslušného garanta zaměření a dále garanta oboru.
Vzhledem k organizační náročnosti však katedra doporučuje studentům zachování současného stavu a konaní obou povinností (státní závěrečné zkoušky + obhajoby diplomové práce) v rámci jednoho termínu.

 
FRVŠ: Inovace výukových laboratoří z finančních prostředků FRVŠ
 
Informace pro první a druhé ročníky bakalářského studia
 
Obecné informace pro studenty biologie
 
SIS
 
Prezentace katedry
(z úvodního soustředění prvních ročníků)
 

Obecné informace o oboru a zaměřeních
 
Naše katedra kromě přednášek v bakalářském studiu zajišťuje také studijní OBOR magisterského studia: ZOOLOGIE. Studenti, kteří se rozhodli pro tento obor, si pak dále zvolí ZAMĚŘENÍ v rámci tohoto oboru. Na naší katedře je pět zaměření. Podrobnosti o odděleních a studijních plánech najdete v Karolince a na stánkách jednotlivých oddělení.

Každé zaměření má svůj studijní plán, svého garanta a své odborné semináře. Volba zaměření většinou (nikoliv však zcela nutně) souvisí s volbou tématu diplomové práce. Existují však i alternativy. (Např. student s diplomovou prací o ekologii ptáků s využitím genetických metod si může zvolit zaměření Ekologie a etologie nebo Zoologie obratlovců nebo Genetika volně žijících živočichů. Volba záleží na tom, zda si student chce raději rozšířit znalosti o ekologii a etologii nebo o obratlovcích nebo o genetických metodách v zoologii.) Věnujte tedy pozornost požadavkům jednotlivých zaměření. Rady pro volbu správného zaměření případně poskytne školitel diplomové práce nebo konzultant práce bakalářské nebo kdokoliv z členů katedry.

Po svém rozhodnutí pro zaměření kontaktujte garanta zaměření, který vám sdělí podmínky, za jakých můžete zaměření studovat (např. zda musíte už mít vyhledaného školitele diplomové práce nebo zda musíte projít přijímacím rozhovorem). Tyto podmínky mohou mít zaměření nastavena rozdílně.

Své dotazy o zaměřeních směřujte nejprve na své školitele a v případě nejasností pak na garanty jednotlivých zaměření. Ve výjimečném případě se pak můžete obrátit na garanta oboru.

Magisterské studium končí státní závěrečnou zkouškou, během které budete vyzkoušeni ze tří předmětů. První předmět je společný pro všechna zaměření: Srovnávací a systematická zoologie. (Proto pro všechna zaměření předpokládáme absolvování stejných přednášek z modulů během bakalářského studia.) Druhý předmět vyplývá ze zaměření (je to tedy zoologie bezobratlých nebo entomologie nebo zoologie obratlovců nebo ekologie a etologie nebo genetika volně žijících živočichů). Třetí předmět je volitelný (například evoluční biologie). Volbu tohoto předmětu konzultujte se svým školitelem a s garantem zaměření.

Pro všechna zaměření shodně platí, že z modulů rozhodně doporučujeme absolvovat (kvůli návaznosti specializovaných přednášek):

MB170P09I Zoologie bezobratlých ZS 3/2 Z+Zk 6

MB170P13A Zoologie obratlovců LS 3/2 Z+Zk 6

MB170P46 Morfologie živočichů LS 2/0 Zk 3

MB170C46 Praktikum z morfologie živočichů LS 0/2[D] Z 2

MB170P55 Úvod do evoluční biologie ZS 2/0 Zk 3

MB160P62 Protistologie ZS 2/0 Zk 3

MB170P79 Úvod do entomologie ZS 2/2 Z+Zk 5

 


Výběr školitele a tématu diplomové práce
 

Diplomová práce na katedře zoologie většinou zabere hodně času (například je často potřeba obsáhnout více sezón) a je nutné jí věnovat velké úsilí. Začněte proto brzy. Začít v druhém nebo i prvním ročníku bakalářského studia je jasnou výhodou nejen u prací terénního rázu (sezóna se nemusí podařit, odzkoušení nové metodiky zabere spoustu času...). Práce na diplomové práci se stane významnou součástí vašeho studentského života. Je jen na vás, zda čas strávený prací na diplomce bude zábavou, nudou nebo utrpením. Na úspěchu vaší diplomové práce bude také do velké míry záležet, jak se bude vyvíjet vaše budoucnost po skončení vysoké školy.

Věnujte tedy velkou pozornost výběru tématu a školitele. Témata na webových stránkách nejsou rozhodně úplným výčtem možností. Je třeba aktivně vyhledávat potenciální školitele a diskutovat s nimi o možných tématech. Kvalitní diplomová práce se pozná podle toho, že je po předělání (zkrácení, přepsání do angličtiny) publikovatelná. Rozhodně není chybou obejít více možných školitelů a srovnat, jaké podmínky a témata vám nabízí. S výjimkou velmi malého počtu prací geniálních studentů je úspěch diplomky značně ovlivněn školitelem. Konzultace se školitelem by měly být časté a detailní. Mějte však na paměti, že při hodnocen práce se k výběru školitele nebude přihlížet. Pokud si tedy vyberete špatně, je to jen vaše chyba. Volbu školitele není třeba brát jako volbu definitivní. Po špatných zkušenostech se může vyplatit školitele změnit. Přestože je takováto změna zcela v pořádku, vždy ji předem řádně zvažte.

Školitel je často členem katedry zoologie. Je však zcela v pořádku si zvolit i školitele externího (tedy z jiného pracoviště než je katedra zoologie). V takovém případě však bývá zvykem, že kromě externího školitele máte ještě navíc konzultanta z katedry zoologie. Úkolem takového konzultanta je zajistit, že externí školitel je důvěryhodná osoba, které je možno svěřit vaše školení, a dohlédnout, zda se práce na diplomce zdárně vyvíjí. Je to pro vás důležitá pojistka pro případ, že by se vám externí školitel přestal dostatečně věnovat.