PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKŮ, POPULARIZAČNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, SKRIPTA

1. Operační zesilovače v chemii. Opekar F.,Beran P.,Kalvoda R.: Vesmír 1974, č.8.

2. Několik čísel o Chemical Abstract Service. Opekar F.: Vesmír 1975, č.8.

3. Nová elektronika v laboratoři. Opekar F.: Vesmír 53 (1974) 24O.

4. O použití operačních zesilovačů v chemické instrumentaci. Opekar F.,Beran P.: Chem. průmysl 25/50 (1975) 314-317.

5. Studie metod užívaných pro analýzu výfukových plynů automobilových motorů. Pacáková V.,Číhalík J.,Opekar F.,Ševčík J.: Studie pro Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, č.j. 30842/59/75, Praha 1975.

6. Operační zesilovače v chemické instrumentaci. Opekar F.: ve sb. Vybrané metódy stopovej analýzy pre kontrolné laboratórie, Dům techniky Žilina, Piešťany 1976.

7. Instrumentální analytické metody. Beran P.,Opekar F.,Štulík K.: Skripta Př.F.UK, Praha 1975.

8. Nové elektronické prvky v chemické instrumentaci. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody, Dům techniky Ostrava, Ostrava 1977.

9. Instrumental Analytical Methods. A Laboratory Manual. Beran P.,Opekar F.,Štulík K.: Skripta Př.F.UK, Praha 1978.

10. Moderní elektronika v chemické instrumentaci. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody, Dům techniky Ostrava, 1978.

11. Integrované obvody. Opekar F.: ve sb. Použití moderních elektronických prvků v chemické instrumentaci, Dům techniky Ústí nad Labem, Mezní Louka 1979.

12. Automatizace ve stripping analýze. Opekar F.: ve sb. Analyzátory a automatická měření v elektroanalytické chemii, Dům techniky Ústí nad Labem, Mezní Louka 1980.

13. Využití mikroelektroniky v chemické instrumentaci. Opekar F.: ve sb. Analýza nerostných surovin, ovzduší a vod, Symp. Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1980.

14. Elektrochemické metody stanovování plynných znečištěnin v ovzduší. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody III, Dům techniky Ústí nad Labem, Doksy 1982.

15. Elektrochemické metody analýzy plynných znečištěnin. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody IV, Dům techniky Ústí nad Labem, Brno 1983.

16. Elektrochemie v praxi. Opekar F.: deník Práce 28.1.1984.

17. Pneumatoampérometrie aneb použití detektorů plynů při analýze roztoků. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody V, Dům techniky Ústí nad Labem, Nové město na Moravě 1984.

18. Zdroje plynů a par pro kalibraci analyzátorů. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody VI, Dům techniky Ústí nad Labem, Jetřichovice 1985.

19. Problém elektroanalýzy - přímý kontakt elektrody s analyzovaným prostředím. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody VII, Dům techniky Ústí nad Labem, 1986.

20. Pneumatoampérometrický detektor pro stanovení dusičnanů v průtokových systémech. Trojánek A., Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody VII, Dům techniky Ústí nad Labem, 1986.

21. Stanovení oxidu siřičitého v ovzduší po jeho nakoncentrování v aerodispersní koncentrační jednotce. Opekar F., Trojánek A.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody VIII, Dům techniky Ústí nad Labem, 1987.

22. Rtuťová elektroda pro měření v průtokových systémech. Trojánek A., Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody VIII, Dům techniky Ústí nad Labem, Jetřichovice 1987.

23. Ampérometrické stanovení síry a dusíku v ropných olejích. Langmaier J., Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody VIII, Dům techniky Ústí nad Labem, Jetřichovice 1987.

24. Elektrochemické detektory bez kapalných elektrolytů. Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody IX, Dům techniky Ústí nad Labem, Jetřichovice 1988.

24a. Ampérometrická detekce v málo vodivých kapalinách. Opekar F., Štulík K.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody XII, Dům techniky Ústí nad Labem, Harrachov 1992.

25. Elektrochemické sensory. Opekar F.: ve sb. Chemické senzory a senzorové systémy, VŠCHT Praha, 1993.

26. Elektrochemické sensory s pevným polymerním elektrolytem (abstrakt). Opekar F., Tůma P.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody XVIII, SES Logis s.r.o., Jetřichovice 1999.

27. Dvojdimensionální detektor pro mikroseparační metody (abstrakt). Chvojka T., Jelínek I., Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody XX, SES Logis s.r.o., Jetřichovice 2000.

28. Ampérometrický solid-state NO2 sensor s pevným polymerním elektrolytem a RVC indikační elektrodou (abstrakt). Hrnčířová P., Opekar F.: ve sb. Moderní elektroanalytické metody XX, SES Logis s.r.o., Jetřichovice 2000.

29. Voltametrie. Princip a obecné aspekty metody. Opekar F.: ve sb. Elektroanalytické metody, vyd. 2 THETA Český Těšín, 2001, str. 75-98 (ISBN 80-86380-07-6)

30. Elektrochemická generace oxidů dusíku pro účely testování plynových sensorů (abstrakt). Novotný M., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXI, Nedvědice u Nového Města na Moravě 2001.

31. Bezkontaktní vodivostní detekce v kapilární elektroforéze (abstrakt). Tůma P., Opekar F., Jelínek I.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXI, Nedvědice u Nového Města na Moravě 2001.

32. Bezkontaktní vodivostní detektor se semitubulárními elektrodami pro CZE - studium vlivu geometrie detekční cely na citlivost detekce. Tůma P., Opekar F., Jelínek I.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXII, Cikháj 2002, str. 15-17 (ISBN 80-86238-22-9).

33. Nové materiály pro elektrochemické sensory plynů. Hoherčáková Z., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXII, Cikháj 2002, str. 12-14 (ISBN 80-86238-22-9).

34. Základní analytická chemie. Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P., Plzák Z., UK, Karolinum Praha 2002 (skripta) (ISBN 80-246-0553-8).

35. PMMA polymerní gelové elektrody - vývoj potenciometrického sensoru pro fluorovodík. Reiter J., Vondrák J., Opekar F.: ve sb. Analytická chemie - Merck 2003, Česká spol. chemická, Praha 2003, str.54-59 (ISBN 80-86238-27-X).

36. Au/PVC - a new material for amperometric solid-state gas sensors. Hoherčáková Z., Opekar F.: ve sb. Environmental analytical chemistry, Prague 2003, Česká spol. chemická, str. 20-21 (ISBN 80-86238-26-1).

37. Jaký je rozdíl mezi fyzikálním (umělým) a biologickým (lidským) sensorem? Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIII, Jetřichovice 2003, str. 68-70 (ISBN 80-86238-29-6).

38. Bezkontaktní vodivostní detekce v kapalinové chromatografii. Hoherčáková Z., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIII, Jetřichovice 2003, str. 48-49 (ISBN 80-86238-29-6).

39. Ampérometrický detektor s mikrocylindrickou platinovou elektrodou pro HPLC. Pecková K., Opekar F., Barek J., Zima J.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIII, Jetřichovice 2003, str. 55-57 (ISBN 80-86238-29-6).

40. New reference electrode based on PMMA polymer electrolytes. Reiter J., Vondrák J., Opekar F., Sedlaříková M., Velická J., Klápště B.: ve sb. 4th Advanced Batteries and Accumulators, Int. conference Brno 2003, p. 118-120 (ISBN 80-214-2298-X).

41. Polymerní gelové elektrolyty na bázi PMMA. Reiter J., Vondrák J., Opekar F., Sedlaříková M.: ve sb. 4th Int. Conf. Juniormat'03, Brno 2003, pp. 136-139 (ISBN 80-214-2462-1).

42. New reference electrode based on PMMA polymer electrolytes. Reiter J., Vondrák J., Opekar F., Sedlaříková M., Velická J., Klápště B.: in Meeting Abstracts of the 12th International Meeting on Lithium Bateries, Nara, Japan 2004, abstract No 237 (ISBN 1-56677-415-2).

43. Solid-state reference electrode based on PMMA. Reiter J., Vondrák J., Opekar F., Velická J. in Book of Abstracts of the VI. Solid State Chemistry (Balladová E., Grygar T., Bezdička P. Editors), Prague 2004, p. 242 (ISBN 80-239-2480-X).

44. Dvojdimensionální detektor pro kapilární elektroforézu nové konstrukce. Novotný M., Opekar F., Jelínek I.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIV, Jetřichovice 2004, str. 54-56 (ISBN 80-86238-40-7).

45. Elektrofoterické stanovení 3-methylhistidinu jako indikátoru odbourávání proteinů kosterního svalstva. Tůma P., Samcová E., Opekar F., Duška F.:ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIV, Jetřichovice 2004, str. 57-60 (ISBN 80-86238-40-7).

46. Nový bezkontaktní vodivostní detektor pro průtokové metody. Hoherčáková Z., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIV, Jetřichovice 2004, str. 61-63 (ISBN 80-86238-40-7).

47. Ampérometrický detektor s mikrocylindrickou měděnou elektrodou pro HPLC stanovení aminokyselin. Pecková K., Opekar F., Barek J., Zima J.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXIV, Jetřichovice 2004, str. 64-67 (ISBN 80-86238-40-7).

48. Nový typ detekčních cel pro bezkontaktní vodivostní detekci v proudících kapalinách. Hoherčáková Z., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXV, Jetřichovice 2005, str. 71-75 (ISBN 80-86238-45-8).

49.Stanovení aminokyselin kapilární elektroforézou a elektroforézou na polymerním čipu s bezkontaktní vodivostní detekcí. Tůma P., Samcová E., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXV, Jetřichovice 2005, str. 187-191 (ISBN 80-86238-45-8).

50. Renaissance of HF impedimetry in application to CE detection. Opekar F., Jelínek I., Štulík K.: in book of abstracts, International Conference on Electrochemical Sensors, p. 37, Mátrafured, Nov. 2005, Hungary.

51. A Contactless Conductivity Detection Cell for FIA: Determination of Total Inorganic Carbon. Hoherčáková Z., Opekar F.: ve sb. 2nd International Student Conference on Modern Analytical Chemistry, Prague 2005, p. 67-72. Vyd. společnost Consultancy (ISBN 80-903103-1-1).

52. Elektroanalytická chemie. Barek J., Opekar F., Štulík K., UK, Karolinum Praha 2005 (skripta) (ISBN 80-246-1146-5).

53. Problém elektroanalýzy - přímý kontakt elektrody s analyzovaným prostředím II. Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVI, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2006, str. 81-85 (ISBN 80-86238-98-9).

54. Stanovení biologicky aktivních látek kapilární elektroforézou a elektroforézou na čipu. Tůma P., Samcová E., Opekar F., Jurka V.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVI, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2006, str. 125-128 (ISBN 80-86238-98-9).

55. Chemické sensory a biosensory. Opekar F.: skripta Možnosti inovací v elektroanalytické chemii, PACI, Praha 2006, str. 37-48 (ISBN 978-80-86238-16-6).

56. Konduktometrická měření v průtokových systémech.Opekar F.: skripta Možnosti inovací v elektroanalytické chemii, PACI, Praha 2006, str. 143-148 (ISBN 978-80-86238-16-6).

57. Permitivitní bezkontaktní detektor pro detekci látek v toku kapaliny. Nádherná M., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2007, str. 105-109 (ISBN 978-80-86238-05-0).

58. Pár poznámek k současnému stavu a tendencím elektrochemické detekce v proudu kapaliny. Štulík K., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2007, str. 158 (ISBN 978-80-86238-05-0).

59. Spojení polymerního mikročipu s externím bezkontaktním vodivostním detektorem. Tůma P., Samcová E., Opekar F., Jurka V.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2007, str. 168-171 (ISBN 978-80-86238-05-0).

60. Využití duální detekce při stanovení aminokyselin kapilární elektroforézou. Zikmundová J., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2007, str. 189-193 (ISBN 978-80-86238-05-0).

61. Využití anodické rozpouštěcí voltametrie při detekci mědi v přítomnosti šťavelové kyseliny. Fenclová K., Dytrtová J., Jakl M., Šestáková I., Opekar F.: ve sb. Moderní elektrochemické metody XXVII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2007, str. 21-23 (ISBN 978-80-86238-05-0).

62. Senzory plynných látek. Opekar F.: skripta Senzory, PACI, Praha 2007, str. 186-202 (ISBN 978-80-86238-20-3).

63.Biosenzory pro detekci chemických látek. Opekar F.: skripta Klinická a toxikologická analýza, PACI, Praha 2008, str. 61-70 (ISBN 978-80-86238-51-7).

64. Iontové kapaliny - nové látky pro chemické sensory plynů. Nádherná M., Reiter J., Opekar F.: Moderní elektrochemické metody XXVIII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2008, str. 73-75 (ISBN 978-80-86238-39-5).

65. Elektroforéza v krátkých kapilárách s bezkontaktní vodivostní detekcí. Petříková M., Opekar F.: Moderní elektrochemické metody XXVIII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2008, str. 91-94 (ISBN 978-80-86238-39-5).

66. Využití duální detekce při elektroforetickém stanovení biologicky aktivních látek. Tůma P., Opekar F., Samcová E., Štulík K.: Moderní elektrochemické metody XXVIII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2008, str. 121-124 (ISBN 978-80-86238-39-5).

67. Tenkovrstvý bezkontaktní vodivostní detektor pro kapalinovou chromatografii. J. Míka, F. Opekar, P. Coufal: Moderní elektrochemické metody XXIX, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2009, str. 66-69 (ISBN 978-80-254-3997-5).

68. Základní analytická chemie. Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P., Plzák Z., UK, Karolinum Praha 2010 (skripta) (ISBN 978-80-246-1775-6).

69. Metodika elektroforetických separací v krátkých kapilárách. Opekar F., Štulík K.: Moderní elektrochemické metody XXXI, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2011, str. 109-113 (ISBN 978-80-254-9634-3).

70. Ampérometrický solid-state NO2 sensor s elektrolytem na bázi polymeru a iontové kapaliny. Nádherná M., Opekar F., Reiter J.: Moderní elektrochemické metody XXXI, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2011, str. 86-90 (ISBN 978-80-254-9634-3).

71. Použití vícekanálové kapiláry a kapiláry o dvou různých vnitřních průměrech pro elektroforetické stanovení neurotransmiterů. Tůma P., Opekar F., Samcová E.: Moderní elektrochemické metody XXXII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2012, str. 143-147 (ISBN 978-80-905221-0-7).

72. Rychlé stanovení cukrů v energetických nápojích elektroforézou v krátké kapiláře. Vochyánová B., Opekar F., Tůma P., Štulík K.: Moderní elektrochemické metody XXXII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2012, str. 151-154 (ISBN 978-80-905221-0-7).

73. Tlakem řízené hydrodynamické dávkování vzorku do separační kapiláry v laboratorních elektroforetických aparaturách. Kadlecová T., Opekar F., Tůma P.: Moderní elektrochemické metody XXXIII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2013, str. 88-91 (ISBN 978-80-905221-1-4).

74. Rapid determination of biologically active compounds by capillary and chip electrophoresis. Tůma P., Opekar F., Samcová E.: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium 2013, Chemica 51S, Proceedings of the symposium Czech Chromatography School – HPLC 2013, Seč, May 13.-15., 2013, p. 25.

75.Contactless conductivity detection in capillary and chip electrophoresis. Tůma P., Opekar F., Samcová E.: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium 2013, Chemica 51S, Proceedings of the symposium Czech Chromatography School – HPLC 2013, Seč, May 13.-15., 2013, p. 26.

76. Elektroanalytické metody – Obecný úvod a rozdělení elektroanalytických metod a Voltametrická analýza. Opekar F.: ve sb. Analýza organických látek, vyd. 2 THETA, Český Těšín 2014, str. 199-213 (ISBN 978-80-260-7085-6).

77. Simultaneous determination of caffeine and taurine in energy drinks by micellar electrokinetic chromatography in short separation capillary. Vochyánová B., Opekar F., Tůma P.: Moderní elektrochemické metody XXXIV, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2014, str. 232-236 (ISBN 978-80-905221-2-1).

 

78. Determination of selected components of human urine by electrophoresis in short capillary with htdrodynamic sampling controlled by pressure pulse. Makrlíková A., Opekar F., Tůma P.: Moderní elektrochemické metody XXXV, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2015, str. 143-147 (ISBN 978-80-905221-3-8).

79. Strategie dávkování vzorku do krátké kapiláry pro elektroforetické separace. Opekar F.: Proceedings of the 20th Int. Conf. Analytical methods and human health, June 15. – 18, 2015, Patince, Slovakia, str. 59-62. (ISBN 978-80-971179-5-5).

80. Profesor analytické chemie Přemysl Beran zemřel. Opekar F.: Chem. Listy 110 (2016) 741-742.

81. Flow Gating Interface for Capillary Electrophoresis. Opekar F., Tůma P.: Moderní elektrochemické metody XXXVII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2017, str. 163-166 (ISBN 978-80-905221-5-2).

82. Sample injection into short electrophoretic capillary directly from microsyringe needle. F. Opekar, P. Tůma: Moderní elektrochemické metody XXXVIII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2018, str. 190-194 (ISBN 978-80-905221-6-9).

83. On-line coupling of microdialysis with capillary electrophoresis using a cross interface. P. Tůma, F. Opekar, V. Jurka: Moderní elektrochemické metody XXXVIII, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2018, str. 239-243 (ISBN 978-80-905221-6-9).

84. Rapid determination of major minerals in yogurt using microdialysis on-line connected with capillary electrophoresis. F. Opekar, J. Hraníček, P. Tůma: Moderní elektrochemické metody XXXIX, BEST Servis, Ústí nad Labem, Jetřichovice 2019, str. 174-177 (ISBN 978-80-905221-7-6).