Metody v sociální geografii II

 

Seminář probíhá pátým rokem a vzešel z transformace cvičení Geografie obyvatelstva a sídel II a Ekonomická geografie II. Jednotlivé procvičované metody, dovednosti a kompetence rozvíjí specifické potřeby studentů pro obor sociální a regionální geografie a směřují zejména k získání dovedností a kompetencí k tvorbě analytického textu, práce s literaturou, interpretaci a prezentaci výsledků práce. Cílem je připravit studenty pro psaní bakalářské a diplomové práce ze sociální geografie.

Stránky se postupně upravují a slouží k základním informacím o cvičeních.

Vyučují:

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 
slamak@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: ÚT 14-15 (Albertov 6)

RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
Mgr. Veronika Eretová

semináře probíhají

ve čtvrtek 9:00-10:35 v posluchárně G2 (Albertov 6, 2. patro)
 


Zapište si do notesu všechny termíny cvičení a hlavně termíny odevzdání jednotlivých úkolů!


Termíny odevzdání:

Termíny odevzdání jednotlivých úloh jsou obvykle přímo na cvičení nebo na následujícím cvičení - za týden nebo za 14 dní. Přesná data odevzdání cvičení jsou pro všechny skupiny uvedena přímo u zadání cvičení.


Sylabus cvičení a termíny cvičení. G2 = pravá rýsovna, P = presenční; D = distanční
    

č.

datum

kde

forma

velikost týmu

výstup

téma cvičení

Vyučuje

 

1

3.10.

G2

P

-

-

Vstupní cvičení, Zadání terénního šetření

Martin Ouředníček, Petra Špačková

 

2

10.10.

G2

P

10

Diskuse

Terénní šetření – návrh metodiky

Petra Špačková

 

3

17.10.

G2 

P

-

Zadání

Vít Jančák

 

4

24.10.

-

D

-

Zpracování terénního šetření

-

 

5

31.10.

G2 

P

1

Kvalitativní metody výzkumu - zadání

Martin Šimon

 

6

7.11.

-

D

-

Zpracování 1. zadání

Vít Jančák

 

7

14.11.

G2

P

2

Encyklopedické heslo

Práce s literaturou, struktura akademického textu

Martin Ouředníček

 

8

21.11.

G2

P

-

Odevzdání 1. zadání, diskuze, konzultace

Veronika Eretová

 

9

28.11.

 

D

-

Zpracování 2. zadání

Vít Jančák

 

10

5.12.

G2

P

10

Prezentace

Prezentace výsledků terénního cvičení

Petra Špačková

 

11

12.12.

G2

P

-

Odevzdání 2. zadání, diskuze

Veronika Eretová

 

12

19.12.

G2

P

kdo potřebuje

 

Oprava 1. a 2. zadání

Vít Jančák

 

13

2.1.

G2

P

-

Diskuse

Kvalitativní metody výzkumu

Martin Šimon

 

14

9.1.

G2

-

Udělení zápočtu

Martin Ouředníček, Vít Jančák

 Požadavky pro zápočet

  1. aktivní účast ve cvičeních a prezentace výsledků práce. Účast na cvičeních je povinná.
  2. odevzdání vypracovaných cvičení dle zadání, v daném termínu a odpovídající formální i obsahové kvality
  3. uznaný/schválený výstup cvičení


Sylabus a zadání cvičení
 
1. Společné vstupní cvičení. (Martin Ouředníček)

Na společném vstupním cvičení budou studenti informováni o cíli, struktuře a organizaci cvičení v letním semestru. Cvičení probíhají v kombinované formě, část výuky je koncipována jako prezenční a část jako distanční studium. Studenti pracují v jedno-, dvou- až desetičlenných skupinách podle zadání cvičení (viz tabulka výše). Studenti si mohou práci na úloze rozdělit, s prací ostatních členů však musí být obeznámeni a souhlasit s metodikou i závěry práce. Rozdělení studentů do dvou skupin.


V případě nesnází se přijdete poradit v konzultačních hodinách nebo na následujícím cvičení.


2. Terénní šetření (Petra Špačková)

 

 

Prezentace výsledků terénního cvičení proběhne dne 5.12.2013


3. Zadání cvičení (Vít Jančák)

Cvičení 1: Kvantitativní metody

Postup:

1.     Každý si zvolí téma výzkumu, resp. výzkumný problém, stanoví si předpoklad, resp. výzkumnou otázku vhodnou pro aplikaci níže popsaných kvantitativních metod výzkumu.

2.     Každý student si vybere soubor minimálně 50 územních jednotek (státy Evropy, okresy, POÚ, ORP).

3.     Za zvolené modelové území (za jednotlivé územní jednotky) si zvolte libovolná data (např. hustota zalidnění, HDP/plochu, podíl ekonomicky aktivních v priméru či sekundéru, resp. jejich počet na plochu apod.).

4.     Pro zvolený soubor vypočtěte:

a)    střední hodnoty: modus, medián, aritmetický průměr

b)    ukazatele variability: směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient

c)     ukazatel územní koncentrace: míra heterogenity H (seřazené hodnoty načítat, zjistit procento území, na kterém je koncentrováno 50 % sledovaného jevu)

d)    korelaci vybraného ukazatele s jiným ukazatelem pomocí Spearmanova koeficientu korelace pořadí (druhý ukazatel vyberte tak, aby sledování korelace bylo potenciálně možné a aby dávalo smysl vzájemnou souvislost sledovat):

Cvičení zpracujte podle následující osnovy:

1.     Výpočty: vypočtěte zadané ukazatele

2.     Interpretace obsahová, věcná: interpretujte výsledky, vysvětlete, objasněte souvislosti

3.     Diskuse vypovídací schopnosti jednotlivých vypočtených ukazatelů, jejich výhody a nevýhody, diskuse vhodnosti jejich použití

Práce odevzdejte v písemné podobě na cvičení dne 21. listopadu 2013. Práce po formální stránce zpracujte podle pravidel pro psaní studentských prací (http://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/obecne/doporuceni-pro-psani-seminarnich-bakalarskych-a-diplomovych-praci). Připravte se na prezentaci vašich výsledků (není třeba připravovat prezentaci v PowerPointu), resp. na jejich diskusi.

Cvičení 2: Kartografické metody a grafy

Postup:

1.     Každý si zvolí téma výzkumu, resp. výzkumný problém, stanoví si předpoklad, resp. výzkumnou otázku vhodnou pro aplikaci níže popsaných grafických metod výzkumu.

2.     Každý student si vybere soubor minimálně 50 územních jednotek (státy Evropy, okresy, POÚ, ORP).

3.     Za zvolené modelové území (za jednotlivé územní jednotky) si zvolte libovolná data (např. hustota zalidnění, HDP/plochu, podíl ekonomicky aktivních v priméru či sekundéru, resp. jejich počet na plochu, hektarové výnosy zemědělských plodin apod.).

4.     Pro zvolený soubor vytvořte:

a)    Graf závislosti dvou jevů (použít můžete např. data zvolená pro úkol Cvičení 1, 1g – koeficient korelace pořadí). Ukazatele vyberte tak, aby sledování korelace bylo potenciálně možné a aby dávalo smysl vzájemnou souvislost sledovat (hektarové výnosy a kvalita zemědělské půdy vyjádřená její cenou).

b)    Vytvořte kartogram, zaměřte se na rozdělení hodnot do intervalů (stupnice):

·        Vytvořte kartogram s použitím správné stupnice vycházející ze statistického rozložení daného jevu (vytvořte graf s frekvenční křivkou, vyznačte mezní hodnoty, popište/zdůvodněte volbu).

·        Vytvořte kartogram s použitím „nevhodné“ stupnice (intervaly se stejným variačním rozpětím, intervaly se stejnou četností jednotek).

·        Porovnejte oba kartogramy, diskutujte rozdíly.

5. Vytvořte mapu zobrazující dva jevy, resp. mapu kombinující dvě metody kartografického znázorňování.

Cvičení zpracujte podle následující osnovy:

1.     Grafické prvky (grafy, mapy), zpracované obsahově i formálně (podle kartografických zásad s dodržením vhodné kompozice, nezapomeňte uvést všechny nezbytné hlavní kompoziční prvky (jako např. název, měřítko, legenda apod.). Pozor na volbu vhodných dat pro vyjádření jednotlivými metodami kartografického znázorňování.

2.     Interpretace obsahová, věcná: interpretujte výsledky, vysvětlete, objasněte souvislosti.

3.     Diskuse vypovídací schopnosti jednotlivých použitých metod kartografického znázornění, jejich výhody a nevýhody, diskuse vhodnosti jejich použití.

Práce odevzdejte v písemné podobě na cvičení dne 12. prosince 2013. Práce po formální stránce zpracujte podle pravidel pro psaní studentských prací (http://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/obecne/doporuceni-pro-psani-seminarnich-bakalarskych-a-diplomovych-praci). Připravte se na prezentaci vašich výsledků (není třeba připravovat prezentaci v PowerPointu), resp. na jejich diskusi.

Metodický návod k jednotlivým kartografickým metodám, ke kompozici map a doporučená literatura viz http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/soubory/kartdem09.pdf.


4. Zpracování terénního šetření


5. Kvalitativní metody výzkumu (Martin Šimon)

Výstupy k odevzdání zašle každý student nejpozději do 10. 12. 2013 na mailovou adresu "martin.simon@natur.cuni.cz" a přinese si je s sebou vytištěné na hodinu z MSG II. dne 2. 1. 2014.


6. Zpracování terénního šetření


7. Práce s literaturou (Martin Ouředníček)

Základní postupy – brána k informacím, geografická knihovna, odborné časopisy, důležité učebnice oboru, Česká geografická společnost

Struktura akademického textu

Představení metod a technik v sociální geografii, témata řešená v současné sociální geografii a napojení na výzkumné týmy, struktura akademického textu, význam teorie, hypotézy, propojení teoretické a empirické části textů. Interpretace, diskuse.

Představení magisterského oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Práce s cizojazyčným textem (tři zásadní texty z časopisů nejvíce citované k tématu BP).

Obsah a struktura bakalářských prací

Etika akademických textů, citace literatury, přímá a nepřímá citace, formální stránka akademických textů

Sestavení studentských týmů

 

A. Encyklopedické heslo

Zpracujte encyklopedické heslo v českém a anglickém jazyce podle vzoru v Dictionary of Human Geography. Práci vytvořte ve dvoučlenných týmech. Na práci spolupracujte.

Forma:

Heslo bude zpracováno ve dvou sloupečcích, vlevo česky vpravo anglicky, fontem Times New Roman, velikost 10, zarovnáno do bloku, strukturováno na 2-3 odstavce, s využitím 3-5 citací, z nichž alespoň jedna bude přímá. Nadpis bude tučným písmem, celkový rozsah textu bude 1500 znaků (včetně mezer) pro český a 1500 znaků (včetně mezer) pro anglický text. Seznam literatury a citace pro český text budou upraveny podle vzoru časopisu Geografie, seznam literatury a citace pro anglický text budou upraveny podle vzoru v časopise Progress in Human Geography. Text bude gramaticky a stylisticky správný, jazyk bude odborný. Žádná část textu nebude čistě převzatá z literatury kromě přímých citací, které mohou tvořit maximálně ¼ textu a musí být uvedeny v uvozovkách. V textu je dovoleno používat pouze odborné vědecké geografické časopisy, odborné vědecké slovníky, učebnice a knihy. Není dovoleno používat novinové články, populárně-naučná periodika, beletrii a neověřené zdroje internetu (např. Wikipedia apod.).

Texty musí být originálními výstupy autorů (studentů), v případě plagiátů nebo nepřesných citací bude zadáno náhradou další (dvojnásobně náročné) heslo. Jednotlivá hesla budou zadána skupinám studentů přímo na cvičení.

Encyklopedické heslo přineste vytištěné maximálně na 1 stranu A4.

 

 

B. Kritická rešerše článku

Zpracujte kritickou rešerši tří článků úzce vázaných k teoretické části Vaší bakalářské práce. Články musí být vybrány ze třech různých prestižních zahraničních geografických (popřípadě sociálně vědních) časopisů s vysokým impact faktorem, alespoň dva z nich byly publikovány po roce 2008. Na konci uveďte úplnou citaci (bibliografický záznam) článku podle vzoru časopisu Geografie. Zaměřte se na úzký koncept nebo téma.

V kritické rešerši se zaměřte na:

Vyhledejte, zda a jak jsou v článku formulovány hypotézy (vstupní předpoklady), nebo výzkumné otázky, jakým způsobem jsou ověřovány

Vypište hlavní argument článku formou přímé citace

Zhodnoťte, jaké metody geografického výzkumu autor používá.

Konfrontujte metodické, teoretické i empirické přístupy článků mezi sebou i možnosti využití pro Vaši práci

Nejméně v rozsahu jednoho odstavce napište vlastní kritické hodnocení článků

 

Formální stránka: 3000 znaků včetně mezer, využití citací, seznam literatury

Ke každému článku uveďte, kolikrát byl článek citován na webu Web of Science a jaký mají časopisy v současnosti impact factor

 

C. Slovníček

Z článku vyberte termíny úzce se vztahující k tématu – klíčová slova, koncepty, termíny, míry apod. a vytvořte překlad do češtiny s komentářem.

Např.: urban sprawl – suburbanizace, druh suburbanizace ve formě rozpínání a roztříštěného rozvoje osídlení

Slovníček bude obsahovat alespoň 20 termínů.

 

Rešerši i slovníček přineste vytištěné oboustranně – na 1 straně rešerše a na druhé slovníček

 

Odkazy:

Electronic Journals Library

Journal Citation Reports

Web of Knowledge

 

Termín odevzdání: na cvičení dne 2.1. 2014


8. Odevzdání 1. zadání, diskuze, konzultace (Veronika Eretová)

 


9. Zpracování 2. zadání

 


10. Prezentace výsledků terénního šetření (Petra Špačková)

 


11. Odevzdání 2. zadání, diskuze (Veronika Eretová)

 


12. Oprava 1. a 2. zadání (Vít Jančák)

 


13. Kvalitativní metody výzkumu - diskuze (Martin Šimon)

 


14. Udělení zápočtu (Vít Jančák, Martin Ouředníček)

 


Poslední aktualizace stránky
22.5.2014  Martin Ouředníček