Anorganická chemie I (a) MC240P16A

Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

Anotace

Přednáška určena pro posluchače odborné chemie. Základy: Struktura atomu a molekul. Chemická vazba. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul. Tvar molekul a molekulová symetrie. Vazba v iontových krystalech. Geometrie krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy. Základní strukturní typy krystalů. Symetrie orbitalů a reakční mechanizmus. Základní typy reakcí – srážecí, acido-basické, redoxní a radikálové reakce. Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny. Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.
Literatura:    
    ► Tato přednáška na SISu

    ► Seznam předmětů zajišťovaných katedrou anorganické chemie;  ► na SISu

    ► Domovské stránky pracoviště přednášejícího
       (skupina koordinační a bioanorganické chemie)