Přehled právě probíhajících
či plánovaných akcí
našeho Spolku

(od roku 2005 rozšířený
též o akce zahraniční,
kterých se chce náš Spolek zúčastnit)

Přehled nám známých zahraničních akcí vůbec je
zde

(Pokud časové vymezení akcí dovolí jsou zařazany podle dat kconácní)

 

 

 

 

 

 

Výměnný den

v sobotu
24. března 2018

8 - 12 hodin

Dům dětí a mládeže
Karlínské spektrum
Karlínské náměstí 7
Praha 8

Dopravní spojení
Metro B Florenc
odtud tramvají 8, 24

 

 

 

 

Slavnostní valná hromada

v sobotu
24. března 2018

ve 14 hodin

Slavnostní sál
Národního památníku
na Vítkově
U Památníku 1900
Praha 3 - Žižkov

 

Pořad jednání:

  
1.  Zahájení a volba předsedy valné hromady. 
2.  Schválení po řadu jednání a volby mandátové a návrhové 
komise. 
3.  Zpráva předsedy dr. F.  Černocha o  činnosti spolku. 
4.  Zpráva Ing. E. Zbořilové o hospodaření spolku. 
5.  Zpráva předsedy kontrolní komise Mgr. L. K říže. 
6.  Zpráva o příprav ě 37. kongresu FISAE Praha 2018. 
7.  Pozvání na sjezd SSPE v Českém Krumlov ě 2019. 
8.  Návrh rozpočtu a  činnosti spolku pro rok 2018. 
9.  Návrh rozpočtu 37. kongresu FISAE Praha 2018. 
10. Návrh usnesení, diskuse a hlasování.
11. Přestávka před slavnostní  částí do 15 hodin. 
12. Přivítání hostů předsedou dr. F.  Černochem. 
13. Přednáška J. Langhammera k stoletému trvání spolku. 
14. Ocenění zasloužilých  členů spolku a partnerů. 
15. Zdravice host ů a partnerských organizací. 
16. Vyhlášení Manifestu k 100. výročí SSPE. 
17. Záv ěr valné hromady. 

Všichni účastníci obdrží plaketu k 100. výro čí SSPE (autor Michal Vitanovský), 
publikaci  České  sb ěratelství  exlibris  v datech  (autor  Jan  Langhammer) 
a podklady pro jednání slavnostní valné hromady. 

Celkem  100  člen ů  SSPE  obdrží  D ěkovný  list 
s přílohou  grafického  listu  Vladimíra  Suchánka 
jako ocen ění jejich dlouholetého  členství a aktivní 
činnosti  pro  spolek;  jejich  seznam,  schválený 
výborem  SSPE,  je  na  zadní  stran ě  této 
pozvánky.

V 17 hodin se uskuteční ve Výstavní síni 
Národního památníku slavnostní vernisáž 
výstavy České exlibris v minulosti. Prom ěny exlibris v  českých zemích od 
16. století do roku 1945  ze sbírek Knihovny Národního muzea . 

 

Spojení MHD
metro B Florenc,
odtud autobusem 133
do stanice "U Památníku"
a odtud vzhůru do kopce
nebo až do stanice Ohrada,
potom pěšky asi kilometr zpět po rovině

k Vítkovu

 

 

 

 

 


Prezenční aukce SSPE


V pondělí (výjimka) 11. prosince 2017
v úterý 9. ledna 2018
v úterý 13. února 2018

v Café Therapy
Praha 1
Školská 30

Začátek v 19 hodin

Pokud nebude datum zde uvedeno,
lze se dotázat na:
mi303hu@gmail.cz

Hosté vítáni, avšak dražit mohou jen členové SSPE

 

 

Schůze
výboru SSPE

se konají pravidelně
v každém měsíci

ve 14 hodin

v Therapy Restaurantu
Praha 1, Školská 30

 

 

SJEZD SBĚRATELŮ
A PŘÁTEL EXLIBRIS 2017

se konal

ve dnech

6. - 8. října 2017

v Chrudimi

Podrobné informace byly
zveřejněny
na hlavní stránce

 

 

Informace o
souborech exlibris,
které vydal náš Spolek jsou
pod "Soubory"
na naší hlavní stránce

Na soubory je možné se
dotázat a objednat si je
u (bude doplněno)


V souvislosti se spolkovým sjezdem
v Hradci Králové
byly vydány
dva grafické listy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Grafický list
Petra Augustoviče
nazvaný
Venušin šatník

v bar.kombinované
technice,
velikosti 187:34 mm,
který byl vydán jako příloha Sborníku pro
exlibris a drobnou grafiku 2013.

Jeho cena je 300,-Kč + poštovné

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soubor 7 exlibris
Jiřího Brázdy

nazvaný
Sedm smrtelných hříchů,
v barevné
kombinované technice C2+C4+C7.

Jeho cena je 1 400,- Kč + poštovné.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájemci se mohou obrátit na ing. Rubáše

l.rubas@volny.cz

Zásluhou pana Jiřího Vinklera
z Klubu přátel výtvarného umění v Moravské Třebové
vyšly na internetu
k desátému výročí
úmrtí MUDr Ladislava Loubala
v časopise BIBLOFIL
jeho
Exlibristovy vzpomínky

Vycházely na pokračování
v KNIŽNÍ ZNAČCE v roce 1987

Přímý vstup zde

 

 

 

Zřízením aukce na internetu

Písemné aukce SSPE


byly zrušeny

Vstup do internetové aukce
je z naší hlavní stránky

 

 

Naposledy upravováno dne 17. ledna 2017