Molekulární taxonomie
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Molekulární taxonomie - studijní materiály

2/0 ZK, letní semestr, vypisována a zkoušena každý rok, ale přednáší se jen jednou za dva roky (bude jaro 2008 prednáška od 16.5. 13:30 do 17.5. 17:00, cvicení 18.-19.5. hodina bude dohodnuta)
Účel kurzu: Seznámit posluchače se základními metodami a technikami molekulární fylogenetiky a s využitím molekulárně biologických dat v systematice a navazujících biologických oborech.

Na přednášku těsně navazují praktická cvičení viz. www stránka cvičení

Stručný obsah kurzu: Specifika molekulárně biologických dat, jejich výhody a nevýhody. Získávání molekulárně biologických dat pro účely systematiky (sekvenování, RFLP, RAPD, AFLP, alozymy, mikrosatelity, SSCP, reasociační analýza, imunologické metody, proteinový fingerprinting). Zpracovávání získaných dat - fenetické a kladistické přístupy, distanční a znaková data, metody výpočtu distancí na základě různých typů znakových dat, konstrukce dendrogramů, UPGMA, NJ, ML, ME, porovnávání dvou dendrogramů, testování spolehlivosti jednotlivých větví dendrogramů (jackknifing, OUT-jakknifing, bootstrapping). Biologická interpretace výsledků. Získávání programů pro molekulární fylogenetiku. Hodnocení kurzu studenty za rok 2005 - ZDE
  1. Učební texty: Dvě kapitoly z učebnice Evoluční biologie (Flegr, Academia 2005) - nepokrývají kurz v celé hloubce a šířce ale určitě významně napomohou zvládnutí probírané látky
  2. Syllabus přednášky a také Slovník molekulárně biologických termínů – velmi důležité, oba materiály je určitě nutno ke zkoušce prostudovat

Obrazové prezentace promítané během přednášek

- k dispozici jsou prozatím následující sady diapozitivů a audionahrávek

Byl bych rád, kdybyste mne upozorňovali na jakékoli chyby a nedostatky, na které narazíte ve zveřejněných materiálech.

J.Flegr, Praha 31.3.04