Biologie


PRAKTICKÉ ODKAZY


 

Biologická sekce je jednou ze čtyř sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím proděkanem je doc. RNDr. Petr Folk, CSc., jehož stálým poradním orgánem je sekční vědecká rada složená z vedoucích jednotlivých kateder a několika dalších odborníků. Biologická sekce zahrnuje 11 kateder (katedra antropologie a genetiky člověka, katedra botaniky, katedra buněčné biologie, katedra ekologie, katedra experimentální biologie rostlin, katedra filosofie a dějin přírodních věd, katedra fyziologie, katedra genetiky a mikrobiologie, katedra parazitologie, katedra učitelství a didaktiky biologie, katedra zoologie), 5 servisních pracovišť (laboratoř elektronové mikroskopie, laboratoř genomických a proteomických technik, laboratoř hmotnostní spektrometrie, laboratoř sekvenace DNA, laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie), oborovou knihovnu, herbářové sbírky a Hrdličkovo muzeum člověka. Sekce má své zástupce ve fakultním i univerzitním Akademickém senátu.

V bakalářském stupni lze biologické vědy studovat ve dvou programech, které zahrnují čtyři studijní obory:

(1) program: Biologie, garant prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (petr.horak@natur.cuni.cz)
     a. obor: Biologie, garantka doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (jitka.vilimova@natur.cuni.cz)
     b. obor: Ekologická a evoluční biologie, garant doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (jiri.neustupa@natur.cuni.cz)
     c. obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání, garantka RNDr. Alena Morávková, Ph.D. (alena.moravkova@natur.cuni.cz)

(2) program: Speciální chemicko-biologické obory, garantka doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (jitka.forstova@natur.cuni.cz)
     a. obor: Molekulární biologie a biochemie organismů, garantka doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (jitka.forstova@natur.cuni.cz)

Jakékoli připomínky k fungování modulového systému a návrhy na jeho zlepšení posílejte garantům studia (viz výše) nebo studijním poradcům.

Ve studijních oborech Biologie (často přezdívaná jako tzv. duhová biologie či obecná biologie, BIO), Ekologická a evoluční biologie (tzv. zelená či „EKO-EVO“) a Molekulární biologie a biochemie organizmů (tzv. bílá či „MOBIBO“) funguje modulový systém. Znamená to, že nabízené povinně volitelné předměty jsou rozděleny do několika modulů, tj. bloků tematicky či úrovní studia podobných přednášek. Podobná je i situace v učitelských oborech, více najdete v Karolince.

Modulů je celkem pět, resp. šest: 1. Buněčná a molekulární biologie, 2. Fyziologie a anatomie/morfologie, 3. Organismy, 4. Ekologie a evoluce, 5. Ostatní předměty, resp. 6. Vědy o Zemi a životním prostředí (pro obor Ekologická a evoluční biologie). Z každého modulu si student musí během svého studia oboru zapsat a splnit předměty v určitém objemu kreditů, který se liší podle toho, jaký obor studuje. Přehledně to znázorňuje následující tabulka:

Obor \ Modul 1. 2. 3. 4. 5. 6.
BIO 24 24 24 24 24 0
EKO-EVO 5 10 35 35 20 15
MOBIBO 40 30 10 0 40 0

Celkový povinný minimální odběr kreditů z modulů je u všech oborů stejný a činí 120 kreditů. K tomu se připočítá ještě 5 kreditů za dvousemestrové aktivity v rámci předmětu Bakalářský projekt v oboru…, který si student zapisuje ve třetím ročníku jako studijní povinnost (viz dále). Pro konání ústní státní závěrečné zkoušky je třeba kromě „modulových minim“ (viz výše) nasbírat 180 kreditů. Zbývajících 55 kreditů si každý může doplnit podle vlastního výběru:

 • z modulů nad rámec povinného minimálního odběru*,
 • z nabídky kateder biologické či jiné sekce v rámci fakulty*,
 • z nabídky dalších fakult Univerzity Karlovy,
 • z nabídky jiné univerzity či vysoké školy v České republice i v zahraničí.

* Tyto body jsou preferovány z hlediska „optimálního“ profilu absolventa biologie na UK.

Při zápisu předmětů dejte pozor na použití vztahu záměnnosti, jak uvádí následující příklad: Máme modulový předmět P, jeho záměnnost mimomodulový předmět Z a předmět A, pro který je prerekvizitou předmět P. Vztah záměnnosti P-Z umožní studentovi zapsat si předmět A v situaci, kdy má splněný předmět Z (namísto požadovaného předmětu P). Pozor, záměnnost ale neznamená, že pokud student splní mimomodulový předmět Z, započítají se mu kredity za něj do sumy kreditů odebraných z daného modulu (jako by splnil předmět P) - kredity za mimomodulvý předmět Z se započítají pouze do plnění celkové sumy 180 kreditů.

Při výběru předmětů je vhodné řídit se vypsanými studijními plány, které naleznete v tištěné „modré“ Karolince, případně v její webové verzi. Není to ovšem nic striktně závazného, jde jen o jakýsi „návod“ sestavený poradci pro studium či garanty jednotlivých navazujících magisterských oborů a zaměření. Doporučujeme si jej pročíst a případné změny konzultovat s jednotlivými studijními poradci (jejich jména najdete v Karolince), ale také se staršími spolužáky, kteří daný obor studují.

Ačkoliv se to na první pohled možná zdá jako zbytečné „plánování dopředu“, alespoň rámcové sestavení studijního plánu hned na začátku studia je velice důležité a pro úspěšné studium klíčové. Je dobré si aspoň hrubě načrtnout:

 • které předměty budete ve kterém semestru plnit,
 • kolik kreditů za ně získáte,
 • kolik budete mít zkoušek a zápočtů v každém semestru studia.

Předejdete tak situaci, kdy například zjistíte, že:

 • nemáte dostatek kreditů pro postup do dalšího ročníku,
 • si některý předmět nemůžete zapsat, protože nemáte splněnou jeho prerekvizitu,
 • v zimním semestru jste měli pouze tři zkoušky a v letním potom jedenáct.

A pozor na uvedená doporučení ročníku pro absolvování jednotlivých předmětů. Tato doporučení pro vás nejsou závazná (nicméně v některých případech jsou v souladu s (pre/ko)rekvizitami u jednotlivých předmětů), ale zohledňují názor vyučujícího a jeho představy o tom, co již máte za sebou. Při relativní volnosti našeho systému není vhodné tyto rady podceňovat.

Samozřejmě, že původní studijní plán (vámi vybraný/sestavený na začátku prvního ročníku) budete průběžně měnit a aktualizovat, takže bude ve výsledku trochu odlišný od původní představy. Je to ovšem mnohem rozumnější řešení než nic takového neudělat a potom se na začátku každého semestru stresovat s výběrem předmětů, neustálým přepočítáváním kreditů a nejistotou před státnicemi.

Pro sestavování svého studijního plánu můžete využít excelovské šablony, které najdete v příloze na konci tohoto dokumentu a jejichž autorem je Matyáš Hiřman (matyas.hirman@natur.cuni.cz). Upozornění: šablony jsou prozatím v pilotním provozu, případné nedostatky hlašte prosím autorovi - prošly sice kontrolou několika očí, nicméně nějaké věci mohly být přehlédnuty.

Výhody modulového systému

 • Relativně velká volnost je výběru předmětů. Důsledně vzato povinný je jen bakalářský projekt (dvě studijní povinnosti, viz dále), vše ostatní si lze, s drobnými omezeními v podobě modulových minimálních odběrů a návazností v podobě prerekvizit/korekvizit, namixovat dle libosti. Je možné si i vybrat ročník, ve kterém budete daný předmět plnit.
 • Možnost na jednu stranu relativně rychlé specializace už od začátku studia (pro nadané studenty nebo nadšence pro nějaký obor) nebo naopak (pro nerozhodné) možnost „osahání si“ nejrůznějších zajímavých předmětů a oborů.
 • Jde o přípravu na další odborné studium, ať již u nás nebo na jiné škole. Studentovi se dostává kvalitní výuky širokého spektra biologických i dalších přírodovědných oborů.

Nevýhody modulového systému

 • Pro někoho je náročnější „na použití“. Každý student si do velké míry staví svůj studijní plán sám, musí se tedy zajímat o předměty a starat se o své studium, za jehož průběh jedině on nese zodpovědnost. Pro někoho je to po střední škole příjemná změna, která mu dopřává volnosti, pro jiné obrovský skok do nových povinností.
 • Do systému jsou najednou zapojeny stovky studentů z různých ročníků i oborů, na přednáškách se scházejí náhodně podle toho, co kdo v daném semestru zvolil. Neexistuje tedy nic jako „třída“ nebo „kruh“. Pro lepší socializaci (nejen) v rámci ročníku proto vřele doporučujeme účast na pravidelné výuce, sezónních kurzech i dalších akcích pořádaných katedrou tělesné výchovy PřF či jinými celofakultními/celouniverzitními pracovišti.

Povinnou součástí studia je vypracování bakalářské práce a její obhajoba, která tvoří první část státní závěrečné zkoušky (SZZK). Od akademického roku 2011/2012 (s platností i pro studenty zapsané ke studiu v roce 2009/2010 a 2010/2011) si studenti zapisují předměty Bakalářský projekt oboru… I. (0/0 Z, 1 kredit, ZS) a Bakalářský projekt oboru… II. (0/0 Z, 4 kredity, LS). Jsou to jediné dva povinné předměty za celé bakalářské studium (povinně volitelné předměty jsou rozděleny do modulů, viz výše, všechny ostatní jsou pak považovány za volitelné předměty). Bakalářský projekt oboru… I. je celosekčně organizovaný seminář k tomu jak vybírat a psát bakalářskou práci. Bakalářský projekt oboru… II., to je vlastní činnost na bakalářské práci (studium problematiky) na katedrách pod vedením školitelů. Druhou částí SZZK je ústní zkouška, která se koná formou souborné zkoušky z jednoho tematického okruhu analogického s modulem bakalářského studia, výběr je dle oborů specifikován v Karolince.

Psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci upravují interní pravidla, která každoročně schvaluje vědecká rada biologické sekce. V pravidlech najdete podmínky pro skládání bakalářské zkoušky, způsob výběru a zadávání témat bakalářské práce, specifikaci pojetí a rozsahu bakalářské práce (co musí práce obsahovat), pravidla pro průběh obhajoby bakalářské práce, informaci o organizaci a průběhu ústních bakalářských zkoušek. Aktuální informace (nejen) k bakalářským státnicím hledejte na webu bakalářského studia.

V neučitelských biologických oborech není, na rozdíl od těch učitelských, povinnou součástí studijního plánu tělesná výchova, více informací najdete na stránkách katedry tělesné výchovy. Výuka cizího jazyka prošla v akademickém roce 2013/2014 výraznou proměnou a od akademického roku 2014/2015 bude realizována její nová koncepce.

Poslední aktualizace: srpen 2014

Komentáře

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Správný odkaz na katedru není ten uvedený v tomto článku, ale botany.natur.cuni.cz .

Webové prezentace všech kateder by měly být dostupné z prostředí hlavního fakultního webu. To, že tam mají některé katedry informace strohé (pokud vůbec), je smutná realita. Nicméně existuje-li web katedry na jiném místě, mělo by tam toto být jasně uvedeno a odkazováno (jako to dělá například KEBR).

A jak již je psáno, odkaz http://botany.natur.cuni.cz/, nefunguje.

Tomáš Macháček

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Ano, teď tři dny nefungují, protože je odpojený server, kvůli stavebním úpravám na Benátské 2. Pokud vím, tak to mělo být nahozeno už včera, ale zřejmě ještě ne.

Možná je dobré sledovat dlouhodobý vývoj a historii, než psát článek, který si nárokuje shrnout informace o biologické sekci. Botanický server je starší než všechny tři poslední verse fakultních stránek. Nechci být advokátem katedry botaniky, ale na jejich místě bych také moc neřešil, co se děje na molochovitých stránkách PřF. Mimochodem, nebo už není svoboda vybrat si informace, kde kdo smí nebo nesmí o kom co presentovat?

Poslední odstavec je samozřejmě lehká nadsázka, ale když se píší funkční informace pro studenty, tak je vhodné najít si funkční odkazy a ne otrocky zkopírovat ty oficiální zrovna (poslední 3/4 roku nařízené).

Mozna se budes smat, ale ne vsichni jsou v historii Botanického serveru zrovna kovani… Kde jinde pak mají hledat informce, nez na strankach fakulty, hm? Co takhle na chvili prekonat svou botanickou hrdost a ten pitomomej link tam nakopirovat, ne kvuli molochovitym strankam, ale kvuli studentum?

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Chápu Tvoji rozhořčenost, ale:

1) To, že jsem studentem botaniky, neznamená, že beru jako svoji povinnost pečovat o mediální či jaký jiný obraz katedry krom toho, který vytvářím svým vlastním jednáním. Šest let studia na biologické sekci mne postupně naučilo, že zdaleka ne každá inciativa se tady cení (a fakt to, podle mne, je problém systémový, ne jen katedry botaniky).

2) Pokud umíš editovat stránky na fakultním portálu, rád se to naučím, nikdo mne to nenaučil a už takhle přes třetinu času musím trávit papírováním pro naši drahou fakultu na místo bádání, kvůli němuž doktorské studium oficiálně je. Za takové situace se na to fakt nebudu snažit přijít sám. Abych pomohl studentům, napsal jsem svůj původní příspěvek a uvedl funkční odkaz na katedru botaniky - ano, tím jsem vinen.

3) Za poslední tři roky měl hlavní web PřF 3 hodně odlišné designy. Podoba a obsah toho, co se tamo katedrách psalo se dramaticky proměňovala. Jak jsem už napsal, nehodlám dělat advokáta katedře botaniky, ale vůbec se nedivím, když tam někdo za takovýchto podmínek nic nedává. Ostatně množství informací na oficiálních stránkách je mezi jednotlivými katedrami hodně proměnlivé a ukazuje, že to podobně svědomitě řeší i jinde (to neznamená, že je to správně).

Svoji jízlivou poznámku o “historii” webu jsem ale uvedl proto, že jsem mírně vysazený na to, když se na studentském serveru, který si klade za cíl pomáhat studentům se orientovat a dávat odkazy na relevantní zdroje informací, jednoduše překopírují oficiální odkazy - to je pak, dle mého soudu zbytečná duplikace. Z toho pak plyne druhý bod - mám pocit, že je vhodné, když někdo píše článek o nějaké sekci, aby se nejprve důkladně zorientoval v jejím fungování. Od stolu může psát každý.

Chápu, že se na to jde dívat i očima “buď rád, že někdo napsal alespoň něco”, ale z osobní zkušenosti jsem toho názoru, že výsledkem je, že naše vlastní webové stránky (všechny - fakultní, katedrové studentské atd.) jsou pak přeplněny obrovským množstvím informací, jež se v rozdílné míře duplikují. Je jich nakonec tolik, že ani my sami, studenti, se v nich neorientujeme.

Hezký zbytek víkendu Z.J.

Milý Zdeňku, promiň, ale nemůžu si odpustit reakci na toto:

„Mám pocit, že je vhodné, když někdo píše článek o nějaké sekci, aby se nejprve důkladně zorientoval v jejím fungování. Od stolu může psát každý.“

Jak jsem již uváděl, článek je trochu o něčem jiném – ne o sekci, ale především o studiu na sekci. Proto mám pocit, že nestojí/nepadá s odkazy na weby kateder, které jsou, jak správně říkáš, uvedeny i jinde. Zároveň nemám pocit, že neuvedení odkazu na neoficiální web katedry, znamená neznalost fungování sekce.

A od stolu pochopitelně píšu, i když pravda, občas mám notebook i na klíně.

Tomáš Macháček

Nejsem v zásadě proti tomu, aby si katedry vytvářely vlastní weby, budou-li lepší ty „oficiální“. I přes to mám ale pocit, že základní informace, včetně případného odkazu na ně, by se na těch „oficiálních“ z různých důvodů (možná už jenom proto, že jsou oficiální?) objevit měly. A tím myslím žádné svobody dotčeny nejsou.

Co se týče článku samotného, mám pocit, že je trochu o něčem jiném než o odkazech na weby jednotlivých kateder. Nicméně pokud to věci prospěje, změna odkazu je otázkou několika sekund.

Tomáš Macháček

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Býval bych to udělal sám, ale nenašel jsem nikde možnost to editovat, proto jsem to tam dopsal. Jinak samozřejmě budu rád, když se to přehodí, mně to sice nijak nepomůže a k ničemu nebude, ale třeba to pro někoho bude užitečné. Tedy díky předem za mne i případně za ty, kterým to pomůže.

skoda ze nefungujou

Už to jede. Po rekonstrukci a znovuzapojení kabelů se objevil problém s pár kabely. A zrovna s těmi důležitými… :-( Doufám, že to dělníci při dalších pracích neodpojí. ;-) Každopádně je jedno, jestli člověk přijde rovnou na botany.natur.cuni.cz nebo přes fakultní web, je to prolinkované. Jestli někdo má nápad, jak to s rozumným energetickým vkladem udělat lépe, sem s tím. :-)

Přihlásit se k odběru Comments for "Biologie" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.