Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2018

Obrázek uživatele Jan Pačes

Interní pokyny pro podávání
nových projektů GAUK 2018

Nové přihlášky projektů pro rok 2018 - Fakultní termín pro podání nových přihlášek ve webové
aplikaci je 13.11.2017. Termín je platný do půlnoci určeného dne.
Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová (linka 1164, romana.hogenova@natur.cuni.cz)
Další termíny:
Pokračování projektů (dílčí zprávy): 15.1.2018
Závěrečné zprávy: 3.4.2018
Přihlášky se vyplňují výhradně v elektronické podobě na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs
V případě technického problému s aplikací GAUK využijte Poradnu – odpověď obdržíte zpravidla
do druhého dne.
POZOR – v případě otevření aplikace a Vaší nečinnosti v ní se aplikace automaticky po 2 hod.
uzavře. Neuložené texty budou ztraceny!!!
PODMÍNKY:
Projekty možno navrhnout na 1 - 3 roky, záleží na uvážení řešitele.
Přihlášku nového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském
studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno
studium, nemůže podat přihlášku. ….(přečtěte si „Grantový řád“).
Žadatel-student v doktorském studijním programu, jak prezenční formy studia, tak kombinované
formy studia, může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium.
V řešitelském kolektivu musí být vždy školitel nebo vedoucí diplomové práce žadatele (možno
navrhnout mzdu dle finančních limitů).
Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v
doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu
diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce.
Lze se účastnit souběžně pouze na 1 projektu GAUK jako hlavní řešitel a max. 2 jako člen
řešitelského týmu.
Tj. pokud máte v současné době probíhající (nikoliv letos končící) projekt GAUK, nemůžete
žádat o další. Můžete „pouze“ být napsáni na dalších 2 projektech jako členové týmu.
Pro školitele – externistu vždy navrhujte DPP nebo DPČ. Školitel, který je zaměstnanec PřF
musí mít navrženu mzdu. Totéž platí pro případné členy řeš. týmu. Pokud již nejsou
studenty a nejsou ani zaměstnanci PřF je nutno navrhnout DPP v opačném případě mzdu.
Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu činí nejvýše 300.000 Kč ročně.

Rozpočet projektu plánujete vždy na 1 kalendářní rok. Požadavky na další roky uvádíte v dílčích
zprávách.
Členění rozpočtu:
 pojistné je započítáno rovnou do mzdy (upozorňuji, že je třeba u mzdy zohlednit, že z ní budou počítány
zákonné odvody 35,5%)
 ostatní neinvestiční náklady (materiál, konferenční poplatky apod.)
 cestovné (pouze pro řešitele a členy řešitelského týmu –  pro školitele a akademiky pouze ve zcela
výjimečných případech - nutno zdůvodnit v žádosti o projekt)
 režie (vypočítá sama aplikace ve výši 15%)
 mzdy a stipendia 
Ve struktuře finančních prostředků je nutné uvést zdůvodnění pro jednotlivé položky rozpočtu.
U položky cestovné nutno uvést jaké (kdy a kde, alespoň zhruba) konané konference se hodláte
zúčastnit.
Po vyplnění přihlášky si přihlášku zkontrolujte tlačítkem Zkontrolovat.
Objeví se Vám případně, co je nutné ještě doplnit. Pokud se objeví text:
Přihlášku grantového projektu je možné podat.
Můžete přihlášku ve stanoveném termínu tzv. Podat. Po tomto podání nemůžete v grantové
přihlášce již nic měnit. V případě nutnosti Vám může odd. projektového řízení
(romana.hogenova@natur.cuni.cz) přihlášku ještě vrátit k přepracování v daném termínu.
Kontrolujte prosím i po fakultním termínu svůj e-mail (zadávejte v aplikaci prosím svou
opravdu aktuálně používanou e-mailovou adresu, příp. i číslo mobilu v CV). V případě
vrácení přihlášky odd. projektového řízení se Vám na e-mailu objeví zpráva se zdůvodněním
vrácení projektu. Pokud se nahlásíte do aplikace a přihlášku můžete opravovat, byla Vám vrácena
k opravě. Co nejdříve opravte a znova podejte podle pokynů pí. Hogenové.
DŮLEŽITÉ:
- žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli
hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více
přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů
- v předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a)
účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích
a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů;
- přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný
na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním
programu;
- počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je
alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu;
- pokud je žadatelem pregraduální student, smlouvu bude podepisovat a finanční zodpovědnost
přebírá akademický pracovník (vedoucí), student spolupodepíše;
- bakalářským studentům nelze navrhnout stipendium

- součástí řešitelského kolektivu musí být školitel hlavního řešitele; školitelem může být i student
doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u
Mgr. žadatele. Ne u doktoranda;
- vedoucí projektu – může být i z jiného pracoviště (ústav, atd.) a k projektu se přidá pomocí čísla
osoby. Pokud jej nelze vyhledat v databázi (tzn. nemá číslo osoby), je nutné jej zaevidovat v CAS
(https://cas.cuni.cz) jako externího spolupracovníka. Pro získání čísla osoby je nutné kontaktovat
katedru ke které student na fakultě náleží
- povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího,
včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí životopisu
vedoucího projektu pro lékařské a přírodovědné obory je celková počet citací a h-index podle
WoS. V humanitních a sociálních vědách lze uvést počty citací zjištěných u jiných databází, např.
SCOPUS nebo ERIH;
- upozorňujeme, aby studenti pečlivě vyplňovali přihlášky projektů. Je potřeba, aby si uvědomili,
že oponenti i zpravodajové hodnotí projekt pouze podle informací obsažených v projektu;
- náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout
fakulta, poštovné, náklady na telefon, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro
respondenty (respondenty není možno financovat formou odměn nebo dohod (DPČ a DPP),
neboť v takovém případě by tyto osoby podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš.
kolektivu), školení a proplácení kurzů – proplácení pouze v případně aktivní účasti řešitele nebo
v přípravě posteru; GA UK neproplácí tvorbu webových stránek, přípravu koncertů, výstav,
konferencí a sympozií.
- neinvestiční náklady - nejedná se o hardware nad 40.000,-; software nad 60.000,-; i v
případě dílčích dokladů na tutéž věc, včetně dopravy, bankovních poplatků atd. u
příslušného nákupu. Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných
případech a přiměřené výši (optimálně +- 20.000,- - dle skutečných požadavků toho
kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů);
- možnost výběru podání přihlášky v Čj nebo Aj jazyce (editovaný text je však možno vkládat
kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce); je nutné dodržet výběr jazyka ve zvolené
verzi přihlášky a je nutné psát text pouze jednojazyčně (tj. nelze psát text přihlášky v angličtině v
české verzi přihlášky; též nelze psát text přihlášky částečně v Čj (Sj) a částečně v Aj);
- navrhovatel má nově možnost zaškrtnout u interdisciplinárních projektů vedlejší sekci projektu.
Projekt tím není nijak zvýhodněn – zpravodaj však zajistí oponenty z obou sekcí. Pozor též při
volbě skupiny - dochází k omylu u skupiny EK, která je v aplikaci při výběru skupiny na prvním
místě;
- při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že podmínkou splnění
projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci a afiliaci projektu GA UK, a ke
kterému je publikace evidována jako výstup. Bez afiliace i dedikace nelze považovat výstup za
výsledek projektu (viz Smlouva a Zásady činnosti). Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí
řešitel připojit k závěrečné zprávě projektu;
POZOR! NOVĚ JE NUTNÁ NEJEN AFILIACE PROJEKTU, ALE I DEDIKACE !!!
V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise; výstupy z řešení
projektu (i manuskripty) se vkládají VŽDY do Seznamu dosažených výsledků ve výroční zprávě, ne
do Příloh v Detailu projektu;

-jakýkoli výstup může obsahovat poděkování více grantům. Nemělo by se ale stát, že dva projekty
GA UK budou mít jediný a to společný publikační výstup. Řešitel nemusí být prvním autorem;

Přeji všem hodně štěstí :)
V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.
Bc. Romana Hogenová
odd. projektového řízení
romana.hogenova@natur.cuni.cz
tel.: 221951164

Přihlásit se k odběru Comments for "Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2018" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.