Dopis děkanovi fakulty ve věci pozdního přihlášení studentů k SZZk

Obrázek uživatele Zita Bukovská

Vzhledem k dlouho se vlečící kauze ohledně letošního pozdního přihlašování k SZZk (převážně na biologické sekci), se po dohodě někteří z členů SKAS rozhodli oslovit pana děkana a požádat ho o vysvětlení. Níže je dopis adresovaný panu děkanovi a jeho odpověď k tomuto tématu.

 

Dopis zástupců SKAS děkanovi PřF zaslaný dne 30.10.2014:

“Vážený pane děkane,

dle nám dostupných informací došlo v minulých měsících k následující skutečnosti.

Dle platných pravidel měli studenti povinnost se do daného termínu prostřednictvím SIS přihlásit ke SZZk. Pokud tak neučinili do stanoveného data, mohli podat žádost o dodatečné zapsání studijní proděkance. Ta postupovala tak, že žádosti podané do 7 dnů po termínu byly kladně vyřízeny. Žádosti podané po této lhůtě byly zamítány (kromě případů odůvodněných jako závažné zdravotní důvody nebo hrozící maximální délka studia). Nicméně, dle informací získaných na základě dotazů senátorů vyšlo najevo, že rozhodnutí studijní proděkanky o zamítnutí dodatečného přihlášení na SZZk bylo ve 4 případech Vámi bez uvedení důvodu změněno. Díky této skutečnosti tito 4 studenti mohli vykonat SZZk. Dle Vašeho vyjádření na zasedání Akademického senátu jste se tak rozhodl učinit na základě doporučení garantů. Tato doporučení však měli i jiní studenti a všechna posuzovala objektivním přístupem studijní proděkanka.

Z výše uvedených informací jsme nabyli dojmu, že došlo k pochybení v nerovném zhodnocení žádostí Vaší osobou a tím k evidentnímu znevýhodnění skupiny studentů. Dle správního řádu:  “Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.” Podle dostupných informací jste musel vědět o faktu, jakým způsobem bylo postupováno v předchozích případech (o tom svědčí i původní záporné stanovisko studijní proděkanky).

Pokud nebude vše dostatečně dobře vysvětleno jinou verzí, požadujeme vzhledem k závažnosti situace nápravu následujícími kroky:

- veřejná písemná omluva znevýhodněným studentům;

- odpuštění poplatků spojených s delším studiem studentům, kterým tímto nerovným chováním tato povinnost vznikla;

- uznání kreditů splněných nad rámec 180 kreditů bakalářského studia v tomto akademickém roce těm znevýhodněným studentům, kteří kvůli nepřipuštění ke státní zkoušce museli prodloužit své bakalářské studium a kteří se zapíší do navazujícího magisterského studia v roce následujícím.

 

Podpisy:

Zita Bukovská, Tadeáš Gregor, Ondřej Krýza, Rastislav Oľhava, Jakub Zeman

 

Odpověď děkana PřF ze dne 3.11.2014:

“Vážená kolegyně, vážení kolegové senátoři,

reaguji na váš dopis doručený mi dne 30. 10. 2014 a již jednou podané
ústní vysvětlení na zasedání ASF nyní podávám podrobněji písemně.

Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZk) byly vyhlášeny v souladu
se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Pravidly
pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě UK. Všichni studenti
měli shodné podmínky pro přihlášení se na státní závěrečné zkoušky v
řádném termínu. Paní studijní proděkanka doc. Martínková žádosti o
dodatečné přihlášení k termínu schvalovala na základě transparentních
pravidel; schválila všechny žádosti o dodatečné přihlášení k termínu
doručené do týdne od ukončení stanovené lhůty a dále všechny žádosti v
případě zdravotních důvodů na straně studenta. Takto postupovala i v
těch případech, kdy žádosti byly připodepsány příslušným garantem
oboru.

Na přelomu srpna a září se na mě osobně obrátili dva garanti
navazujících magisterských programů, doc. Petr Folk a prof. Bohumír
Janský, s tím, že prověřili žádosti studentů o dodatečné přihlášení ke
státní závěrečné zkoušce, a žádali mě, abych v některých případech
přehodnotil zamítnutí dodatečného přihlášení k termínu. Jako závažný
důvod uvedli, že čtyři magisterští studenti se sice v dobré víře
přihlašovali na SZZk v řádném termínu, ale přihlášení se
neuskutečnilo. Přitom bylo s těmito studenty ze strany školitele resp.
garanta oboru jednáno tak, jako by byli přihlášeni. Skutečnost, že k
přihlášení nedošlo, vyšla najevo až poté, co uplynul termín řádného
přihlášení. Žádali mě, abych v případě těchto studentů magisterského
studia prominul opomenutí toho, že si nezkontrolovali, zda jsou na
SZZk přihlášeni, a umožnil jim dodatečné přihlášení. U všech těchto
čtyř studentů uváděli konkrétní okolnosti, které dobrou víru studentů
v to, že jsou na SZZk řádně přihlášeni, podporovaly.

Na základě dodatečných informací, které jsem získal od garantů
programů, jsem u všech magisterských studentů, které navrhli, změnil
zamítnutí žádosti studenta a povolil dodatečné přihlášení ke státní
závěrečné zkoušce. Jak správně píšete, rozhodnutí jsem takto změnil ve
prospěch magisterských studentů ve čtyřech případech. V případě
bakalářských studentů jsem žádné předchozí rozhodnutí studijní
proděkanky týkající se přihlášení na SZZk nezměnil.

S pozdravem,

Bohuslav Gaš “

 

Vzhledem k tomu, že situace stále nebyla více řešena uskutečnila se dne 10.11. schůzka zástupců SKAS s děkanem, na které byly zopakovány skutečnosti uvedené v odpovědi pana děkana výše.

Přihlásit se k odběru Comments for "Dopis děkanovi fakulty ve věci pozdního přihlášení studentů k SZZk" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.