FAQ

Seznam často kladených otázek a odpovědi na ně. Novější seznam často kladených otázek a odpovědí naleznete na http://web.natur.cuni.cz/student/faq/ Toto je starší, již neaktualizovaná verze.

Otázky

 1. Kde najdu informace o rozvrhu?
 2. Co je to standardní doba studia?
 3. Mohu studovat jeden obor jak dlouho chci?
 4. Můžu si rozložit ročník?
 5. Jaké jsou podmínky přerušení studia?
 6. Jak se zapíšu do dalšího ročníku?
 7. Jaký je rozdíl mezi řádným a jiným ukončením studia?
 8. Kdy musím platit poplatky za studium?
 9. Mohu žádat o prominutí poplatku za studium?
 10. Budou mi uznány všechny kredity, které získám v zahraničí v projektu Erasmus/Socrates?
 11. Garanti oborů a programů – kdy kontaktovat garanta? S čím mi garant pomůže a s čím ne?
 12. Studentské kluby na Přírodovědecké fakultě
 13. Kde najdu informace o kolejích a menzách?
 14. Průkaz studenta
 15. „Tramvajenka, lítačka“ - průkazka MHD
 16. Potvrzení o studiu
 17. Jak je to se SISem - studijním informačním systémem?
 18. Navazující magisterské studium
 19. Jak si zařídit studijní pobyt v zahraničí?
 20. Kde se dozvím víc? Na koho se obrátit?
 21. Autoři a kontakt - nebojte se zeptat

Odpovědi

Kde najdu informace o rozvrhu?

Informace o rozvrhu najdete na stránce http://is.cuni.cz/studium/rozvrh/. Vyhledávat můžete podle ročníku a oboru, podle vyučujícího, kódu předmětu, učebny apod. Rozvrh předmětu v aktuálním semestru je dostupný též z aplikace Předměty online. Zjistíte-li na začátku semestru, že se vám výuka několika předmětů překrývá a nemůžete tudíž některé z nich absolvovat, je možné si tyto předměty škrtnout během 2. termínu elektronického zápisu, tedy začátkem října pro zimní semestr, v únoru pro letní semestr (podrobnosti viz. Karolínka). V případě problémů s rozvrhem či dotazů se můžete obrátit na rozvrháře:

Tučně jsou vyznačeny přednášky, normálně pak praktika. Stejná praktika (se stejným kódem) lze v rozvrhu najít vícekrát: můžete se pak (s ohledem na kapacitu) vybrat, na které budete chodit. Občas můžete narazit na označení skupin typu B/1/C, kde B je biologie, 1 je 1. ročník (ročníky v modulárním systému biologie nemají prakticky žádný smysl, ale software je tvrdošíjně uvádí) a poslední C je skupina C. Skupiny nemají žádné opodstatnění a vznikají jen nedostatečností software. Nenechte se jimi zmást. Je to těžká úloha, jen u nás na PřF máme celkem asi 500 předmětů.

 

nahoru

Co je to standardní doba studia?

Standardní doba studia je čas, během kterého se předpokládá ukončení studia v daném studijním programu podle studijního plánu. Pro bakalářské studijní programy na PřF je standardní doba studia 3 roky, pro navazující magisterské programy 2 roky. Viz. též Studijní a zkušební řád.

nahoru

Mohu studovat jeden obor jak dlouho chci?

Vedle standardní doby studia je definována také maximální doba studia pro bakalářské programy na 6 let (3 roky standardní doba + 3 roky navíc) a pro magisterské programy standardní doba studia plus 3 roky od data zápisu. Pokud student překročí tuto dobu, je mu studium ukončeno. Pozor, doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia (např. při zápisu do bakalářského studia 5. 9. 2006 musí student dokončit studium do 5.9. 2012 bez ohledu na to, že přerušil studium na dva semestry v akademickém roce 2008/2009). Viz. též Studijní a zkušební řád.

nahoru

Můžu si rozložit ročník?

Podle současného studijního řádu rozkládání studia není možné. Ke konci akademického roku musíte mít alespoň minimální počet kreditů nutný pro postup (viz. článek 4 Pravidel pro organizaci studia, pozor na výjimku v případě zapsání velkého počtu kreditů; viz. též Studijní a zkušební řád UK). Povinné předměty, které jste v daném akademickém roce nesplnili, si musíte zapsat a ukončit v roce bezprostředně následujícím. Celkově doba Vašeho studia nesmí přesáhnout maximální dobu studia. Studium lze přerušit.

nahoru

Jaké jsou podmínky přerušení studia?

Studium můžete přerušit, a to i opakovaně. Žádost o přerušení je potřeba podat písemně studijnímu oddělení fakulty. Posuzuje ji děkan. Minimální doba přerušení studia je jeden celý semestr (není možné přerušit studium např. od ledna do dubna). Dobu přerušení lze zkrátit nebo prodloužit. Studium je možné přerušit, až na velmi vážné výjimky, nejdříve po splnění podmínek pro postup do 2. ročníku studia. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia, ale za dobu přerušení neplatíte poplatky za studium. Během doby přerušení nemáte status studenta, musíte tudíž odevzdat na studijní oddělení průkaz studenta, stravenky a do osmi pracovních dní nahlásit tuto změnu své zdravotní pojišťovně. Ztrácíte také všechny s tím spojené výhody (studentské slevy, ubytování na kolejích, …). Index neodevzdáváte. Po uplynutí doby přerušení je nutné se ke studiu znovu zapsat! Studium Vám může být přerušeno i z podnětu děkana, např. pokud nezaplatíte poplatky za nadstandardní dobu studia. Viz. Studijní a zkušební řád UK.

nahoru

Jak se zapíšu do dalšího ročníku?

Nejprve, pro ukončení stávajícího ročníku, je potřeba mít v SISu i v indexu splněné a zapsané předměty. Zejména SIS se musí zkontrolovat dostatečně v předstihu a na vyučující, kteří svůj předmět studentovi ještě nezapsali, neustále apelovat. Index je nutné do konce stanoveného termínu zápisu (viz. Karolínka) odnést spolu s vyplněným Zápisovým listem na studijní oddělení. Zápisový list si lze vyzvednout přímo na studijním oddělení (často leží i před nástěnkou umístěnou na schodech k oddělení) nebo se dá stáhnout. V současné době se připravuje možnost elektronického zápisu do dalšího ročníku. Po kontrole na studijním oddělení je student zapsán, pokud dosáhl požadovaného počtu kreditů a má splněny všechny opakovaně zapsané povinné předměty z předchozích let. Nesplněné povinné předměty jsou totiž automaticky převáděny do následujícího akademického roku, kde již splněny být musí.

nahoru

Jaký je rozdíl mezi řádným a jiným ukončením studia?

Studium je řádně ukončeno splněním všech studijních povinností daných studijním plánem daného oboru a složením státní bakalářské nebo magisterské zkoušky, vše ostatní je jiné ukončení studia. Jiné ukončení studia nastává nejčastěji zanecháním studia, tedy doručením písemného prohlášení o zanechání studia na studijní oddělení (ne tím, že přestanete chodit na přednášky a cvičení) nebo nesplněním podmínek studijního plánu („vyhození“ např. kvůli nesplnění předepsaného počtu kreditů nebo neukončení povinného předmětu ani při opakovaném zápisu), uplynutím maximální doby studia od zápisu. Méně častými formami je ukončení studia vyloučením ze studia Disciplinární komisí.

nahoru

Kdy musím platit poplatky za studium?

Studenti platí poplatky související s přijímacím řízením, nadstandardní dobou studia a se studiem dalšího oboru.

Při nadstandardní (příliš dlouhé) době studia může nastat povinnost platit za studium. Každý student má právo studovat bezplatně po standardní dobu studia navýšenou o jeden rok (např. 4 roky v případě tříletého bakalářského studia nebo 3 roky v případě dvouletého magisterského studia). Doba studia se počítá ve dnech od zápisu do studia a započítává se i předchozí studium před zahájením studia v aktuálně studovaném programu, které bylo ukončeno jinak než řádně. Pokud jste současně s aktuálním programem studovali (a ukončili jinak než řádně) nebo studujete v dalším studijním programu, započítává se takovýto den pouze jednou.

Příklady

Příklad: Studovali jste obor A, ale po nějaké době jste studium ukončil(a) jinak než řádně. Poté jste začal(a) studovat obor B, kde studium trvá. Do doby studia pro výpočet poplatku se započítají všechny dny vašeho studia v oboru A a všechny dny vašeho studia v oboru B.
Příklad A

Podobný příklad: Během studia A jste zároveň nějaký čas studoval(a) obor B. Poté jste ukončil(a) jinak než řádně studium v oboru A a nyní studujete již jen v oboru B. Jako doba studia Vám bude započteno celé studium v oboru B a doba studia v oboru A předtím, než jste začala studovat obor B.

Příklad B

Jiný příklad: Začali jste studovat obor A, kde jste po určité době studium přerušili (zatím ale neuplynula maximální doba studia nebo maximální doba přerušení). Po přerušení studia v oboru A a B jste začali zároveň studovat obory B a C, ale obor B jste ukončili jinak než řádně. Protože studium oboru A nebylo ukončeno, ale přerušeno, výpočet celkové délky studia neovlivní. Obor B byl sice ukončen jinak než řádně, ale protože jste ho studoval(a) souběžně se stále studovaným oborem C, nemá na vyměření poplatku vliv. Doba studia podstatná pro případné vyměření poplatku v tomto příkladě začíná dnem zahájení studia v oboru C. Pozor, pokud uplyne maximální doba přerušení studia (nebo maximální doba studia) programu A, započítá se celá doba studia oboru A od zápisu po den přerušení studia do tohoto období. A to je pak hodně nepříjemné.
Příklad C

Pokud jste absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu (viz. řádné ukončení studia) a studujete další obor, platíte spíše symbolický poplatek za studium dalšího oboru. Pokud studujete v navazujících magisterských programech a řádně jste ukončili bakalářský stupeň studia, žádný poplatek samozřejmě neplatíte.

Poplatek se vyměřuje za každých započatých šest měsíců. Maximální výši poplatku stanovuje pro každý akademický rok děkan na základě zákonem stanovených limitů. Pokud se studentovi vyměřen poplatek a student poplatek nezaplatí, je mu děkanem až do zaplacení přerušeno studium se všemi důsledky.

Viz. též Poplatky spojené se studiem ve Statutu UK.

nahoru

Mohu žádat o prominutí poplatku za studium?

Poplatek za přijímací řízení a poplatek za další studium se vzhledem ke své spíše malé výši nepromíjí. O přezkoumání rozhodnutí a o snížení nebo prominutí poplatku za delší studium lze požádat rektora do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vzniku povinnosti platit poplatek. Žádost posuzuje speciální komise. Jako důvody pro snížení nebo prominutí poplatku lze uznat pouze:

 • vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky
 • studium v zahraničí organizované univerzitou
 • tíživá sociální situace nebo jiné vážné důvody

 

V žádosti musí být prokazatelně doložen alespoň jeden těchto důvodů (např. potvrzení školitele o vědeckých úspěších, potvrzení o výši pobíraného přídavku na děti apod.). Pokud není žádost dostatečně dokladována, nemá šanci na kladné vyřízení!

nahoru

Budou mi uznány všechny kredity, které získám v zahraničí v projektu Erasmus/Socrates?

V rámci volitelných předmětů se povinnosti splněné v zahraničí uznávají. V případě speciálních dotazů (např. náhrady za povinně volitelné či povinné předměty) je potřeba se před odjezdem informovat u jednotlivých vyučujících a získat schválení garanta oboru (viz. Karolínka, kapitola 4.3).

Po příjezdu ze zahraničí musí student vyplnit formulář Žádost: žádá se o uznání uvedených předmětů. Na základě předložených kopií v zahraničí obdržených oficiálních výsledků žádost podepíše vedoucí katedry popřípadě při bakalářském studiu garant studijního oboru, ti rozhodují v případě nejasností i o přidělených kreditech. Obojí (žádost i kopie) se odevzdají na studijním oddělení a do SISu jsou potom studentovi zapsány kredity. Toto se řeší ve spolupráci s fakultním koordinátorem projektu Erasmus, který studentovi se vším pomůže. Nevyrazíte tedy nejprve na studijní, ale za panem Havlíčkem. Se všemi podklady.

nahoru

Garanti oborů a programů – kdy kontaktovat garanta? S čím mi garant pomůže a s čím ne?

Garanti jednotlivých programů a oborů jsou zodpovědní za příslušné studijní plány. Obrátit se na ně můžete v případě, že máte nějaký méně obvyklý problém právě s naplňováním studijního plánu, např.

 • Zapsali jste si povinný předmět a v daném akademickém roce jste ho neukončili. Zjistíte ale, že předmět není v následujícím akademickém roce vyučován. V takovém případě stanoví garant programu předmět, který si zapíšete náhradou a jste povinni jej v daném akademickém roce splnit.
 • Měli jste přerušené studium a během té doby došlo ke změně studijního plánu. V tom případě stanoví garant oboru předměty, které si musíte zapsat.
 • Našli jste předmět, který obsahuje prakticky totéž, co váš povinný předmět a raději byste absolvovali tento než originální.
 • Ale pozor, garanti nejsou od toho, aby plnili povinnosti studijního oddělení a další běžnou agendu! Avšak potřebujete-li nějakou změnu ve vašem studijním plánu, jsou těmi pravými.

Seznam garantů najdete v Karolínce, kapitola 4.3. Kontakt můžete najít v Databázi osob a objektů PřF UK nebo v Personální aplikaci UK.

 

nahoru

Studentské kluby na Přírodovědecké fakultě

V areálu fakulty mohou studenti využívat dva studentské kluby. V budově chemické sekce se v přízemí nalézá klub „Chladič“, kde je možné v klidném prostředí studovat, diskutovat s kolegy, číst časopisy apod. O pár kroků dál je i bistro Gouda. Příležitostně se v klubu pořádají promítání fotek z cest nebo jiné akce. Klub je otevřen stejně jako celá budova chemické sekce. V budově Benátská 4 (nedaleko fakultní Botanické zahrady a Katedry botaniky) je studentský klub „Mrtvá ryba“, kde je možné trávit příjemné večery nejen nad sklenkou točené kofoly :-) , navíc v nekuřáckém prostředí (ve všech prostorách patřících fakultě je zakázáno kouřit).

nahoru

Kde najdu informace o kolejích a menzách?

informace o menzách UK najdete na http://kam.cuni.cz/KAM-4.html. Přímo v areálu fakulty je menza Albertov, nedaleko se nachází i menza Budeč v areálu stejnojmenné koleje. V budově chemické sekce je v přízemí bistro Gouda. Doporučit lze i Vyšehradskou pekárnu u zastávky Albertov ve Václavské pasáži na Karlovo náměstí.

nahoru

Průkaz studenta

Veškeré informace o studentských průkazech najdete na . Máte nárok na vydání průkazu studenta UK. Tento průkaz si můžete vyzvednout ve výdejních centrech. Samotný průkaz dostanete zdarma, pokud ho chcete mít s licencí ISIC, zaplatíte roční poplatek 160 Kč. K průkazu vám bude každý rok vydán kupón prodlužující jeho platnost, platnost licence ISIC si můžete prodloužit (za oněch 160 Kč) ve výdejních centrech. Průkaz s aktuálním kupónem slouží také jako průkaz čtenáře některých fakultních knihoven, elektronická peněženka pro tisk v některých učebnách nebo jako elektronická peněženka v menzách. Další funkce se připravují.

nahoru

„Tramvajenka, lítačka“ - průkazka MHD

Univerzita Karlova v Praze a Dopravní podnik hl. m. Prahy uzavřely smlouvu o používání průkazů UK v Pražské integrované dopravě (PID). Průkaz opravňuje studenta UK na základě této smlouvy k prokázání nároku na slevu jízdného v PID v pásmech „P a 0“. Studenti UK mají nárok na slevu do dovršení 26 let věku (tj. do dne 26. narozenin). Viz. též http://www.dpp.cz/jizdne/. K průkazu studenta UK si tak stačí dokoupit čtvrtletní kupon (aktuálně za 720 Kč).

nahoru

Potvrzení o studiu

Formulář v papírové podobě naleznete na Studijním oddělení, můžete si jej i stáhnout (DOC) ze sítě. Vyplněný formulář si pak na Studijním oddělení necháte v libovolném počtu kopií potvrdit.

nahoru

SIS - Studijní informační system UK - aktuální fakultně specifické informace

V rámci centralizace informačních systemů UK se PřF UK připojila k Studijnímu informačnímu systemu (dále jen SIS) a k Centrální autentizační službě UK (dále jen CAS). Cílem bylo vytvořit pro uživatele jednotný systém pro přihlašování k potřebným službám a aplikacím, tj. jeden login a jedno heslo. V současné době systém funguje. Vyskytne-li se problém, snažíme se jej společne s pracovníky ÚVT UK urychleně odstranit. V případě technického problému s CAS, SIS nebo s fakultním účtem kontaktujte pracovníka Centa informačních technologí (dále jen CIT) Michala Švojgra zasláním emailové zprávy s Vaším číslem osoby (případně jiným jednoznačným identifikátorem; např. příjmení,křestní jméno,datum narození) a co nejpodrobněji specifikovaným problémem (čím lépe popíšete problém, tím rychleji může být vyřešen).

Jak funguje přístup k SIS pro studenty PřF UK:
 • Uživatelům je k dispozici webové rozhraní https://is.cuni.cz/studium, některé části rozhraní jsou dostupné i anonymně.
 • Přístup do neanonymních částí webového rozhraní SIS je podmíněn uvedením studia na PřF UK ve studijní databázi a znalostí platného hesla z CAS .
 • Při přihlášení se zadává buďto přidělené číslo osoby UK (8-místné číslo uvedené též na průkaze UK pod fotografií), nebo přihlašovací jméno z CAS (je-li v přihlašovacím jméně z CAS doména, je nutné ji zadávat i v SIS). Heslo se ověřuje vůči CAS, uživatel jej v CAS může měnit, viz

Další informace o SIS jsou na adrese http://is.cuni.cz/IS-5.html (za obsah zodpovída ÚVT UK).

 

CIT - PřF UK

nahoru

Navazující magisterské studium

Obecné informace naleznete na adrese http://www.natur.cuni.cz/studium/uchazec/, následně si vyberete obor (viz. též Karolínka, kde naleznete i studijní plány oborů), podáte si elektronickou přihlášku (lze i papírově, ale elektronicky je to levnější) a doufejte v kladný výsledek. Magisterské studium je standardně dvouleté a pokud jste studovali v bakalářském studiu na PřF, obvykle úzce navazuje na vaši předchozí práci.

nahoru

Kde se dozvím víc? Na koho se obrátit?

Za tímto účelem doporučujeme sekci senátního webu pro studenty, zvláště pak Seznam důležitých webových adres, odkazů, návodů a plánků na PřF a Seznam kompetentních lidí na PřF. Tam najdete mnohem víc odkazů.

nahoru

 

Jak si zařídit studijní pobyt v zahraničí?

Nejsnadnější možností, jak strávit část studia v zahraničí je program Erasmus, který vám umožňuje strávit až celý rok na vybrané zahraniční škole. Jelikož administrativní postup je zdlouhavý (zvlášť pokud chcete jet na univerzitu, se kterou naše fakulta nemá doposud uzavřenou smlouvu - je to formalita, ale trvá), důrazně doporučujeme začít se o to zajímat asi tak rok před odjezdem. Fakultní stránky projektu Erasmus najdete na http://www.natur.cuni.cz/erasmus/. Prvním krokem celého procesu je návštěva erasmus koordinátora vaší katedry, který vám poradí, co dál. Další možností výjezdu jsou četné meziuniverzitní a mezifakultní dohody. V soutěžích se studenty jiných vysokých škol se můžete ucházet i o řadu stipendií podporujících studium v zahraničí.

Autoři

Vypracovali studenti, členové Studentské komory Akademického senátu PřF UK:

Praha, červen 2006

Aktualizace a úpravy

Praha, červenec 2008

V pokud zde najdete chybu, chcete u něčeho podrobnější komentář nebo máte jinou spíše technickou poznámku, můžete ji opravit, případně nás kontaktovat.

Zpět na začátek otázek

Komentáře

Ahoj, snažila jsem zde najít info o tom, koho mám kontaktovat, když bych chtěla uspořádat promítání na fakultě, a tak jsem postupně klikala na všechny odkazy v rámci tématu Kde se dozvím víc? Na koho se obrátit?, ale ani jeden z těch odkazů nefunguje. Alča

Ahoj, když chceš na fakultě něco promítat, musíš si vybrat vhodnou učebnu, kde budou mít ve vhodný čas volno, která je dost velká a tak. Pak se musíš dohodnout se správcem dané učebny (měl by být k nalezení v SISu) a/nebo s vedoucím katedry, u velkých učeben typu VG se sekčním proděkanem. Když u někoho z nich začneš, oni už Tě nasměrují. S nimi se dohodneš, co to je za akci, na kdy to potřebuješ, kdo za to bude zodpovědný a tak. Je-li v daný čas učebna volná, nebývá s tím problém. Na biologii se tak často využívají katedrové seminární místnosti. Budeš-li tam promítat věci podléhající autorským právům, dohadování se s OSA bude na Tobě.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Ještě jedna věc, kde všude jsi hledala a nemohla najít? Kde jsi na všechno klikala a nic užitečného tam nebylo? Třeba bychom to mohli zlepšit. :-)

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Ahoj,
budu studovat na PřF prvním rokem Geografii a kartografii a nyní hledám koleje. Prosím o informaci, které koleje jsou studenty tohoto oboru využívány nejčastěji.
Díky za rychlou odpověď
Ivča

Obrázek uživatele Honza Kriz

Ahoj,

nejblíž Albertova je Budeč, kde se potkáš nejčastěji s přírodovědci (i geografy) a mediky + všehochuť (obecně jsou dnes koleje hodně namíchané). Je menší, klidnější a legendární :D (Bydlím tu, jsem podjatý :p). Občas může být problém se na ní dostat, ale z prváku ta šance je rel. větší. Výhodou je dobrá poloha, dobrá parta lidí, ale sociálky a kuchyňky sdílené na patře a je dražší.

Další bližší koleje jsou Jednota u hlaváku a Švehlovka u náměstí Jiřího z Poděbrad. Co vím tak více přírodovědců a potažmo geografů je na Švehlovce. 

No a samozřejmě geografy potkáš jak na Jižáku tak na druhé straně Prahy na Hvězdě/Větrníku (ty jsou vedle sebe). Ale to jsou velké koleje, takže tam je to boj o to se potkat. Jsou levnější a více to žije, ale zase toho cestování do školy…

Obecně se ale nedá říci, že by nějaká kolej byla vyloženě geografická…

Přihlásit se k odběru Comments for "FAQ" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.