Frequently Asked Questions

Často kladené otázky a odpovědi na ně

Registrace na tomto webu není nutností a většina věcí se dá pohodlně provádět i bez ní, ale přesto má registrace nezanedbatelné výhody.

Výsledek zkoušky z uplynulého akademického roku může vložit do SIS studijní proděkanka. Přineste na studijní oddělení žádost o zapsání výsledku zkoušky, index a kopii stránky v indexu, kde máte výsledek zapsán. Se žádostí nemusíte chodit k paní proděkance osobně, můžete ji nechat u příslušné referentky.

Ano, toto lze, ale studium více studijních oborů je velmi náročné. A např. při skončení jednoho oboru dříve než druhé hrozí různé poplatky za studium.

V případě, že chcete rozložit ročník (3. ročník bakalářského studia nebo 2. ročník navazujícího studia), oznámíte rozložení ročníku studijnímu oddělení. Použijte Obecný formulář Oznámení o….

Pokud chcete z vlastního rozhodnutí zanechat studia, pošlete studijnímu oddělení Vámi podepsané písemné oznámení o ukončení studia (viz formulář Oznámení o……..) a přiložte průkaz ISIC. Den, kdy bude oznámení doručeno na fakultu, bude dnem ukončení Vašeho studia.

Pošlete studijnímu oddělení písemnou žádost o zápis v náhradním termínu s doložením důvodu. Studijní oddělení Vám na základě této žádosti pošle informace o náhradním termínu zápisu.

Ve výjimečných případech Vás může zapsat i osoba, pověřená Vámi na základě úředně ověřené plné moci. Další náležitosti jako vydání průkazu studenta, zápis předmětů atd. si musí zařídit každý sám. Vzhledem k tomu, že na úvodním soustředění a během zápisu studenti dostávají mnoho užitečných informací, jednoznačně doporučujeme osobní účast.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá nejpozději v den přijímací zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.

Vaše studijní výsledky ze střední školy se v přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bodově nezohledňují.

Ano, ale je třeba zaslat studijnímu oddělení písemnou žádost o povolení vykonání přijímací zkoušky bez maturitního vysvědčení. Povolení, které potom následně obdržíte od studijního oddělení, si vezměte s sebou k přijímací zkoušce.
Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení pak musíte studijnímu oddělení doložit nejpozději do data stanoveného v podmínkách přijímacího řízení pro aktuální akademický rok.

V žádném případě se nejedná o testy SCIO, jsou to testy speciálně připravené Univerzitou Karlovou.

Podmínky prominutí přijímací zkoušky se liší v jednotlivých akademických rocích i na jednotlivých studijních oborech Viz http://www.natur.cuni.cz/faculty/prijimaci-rizeni/ U jednotlivých oborů jsou navíc uvedeny konkrétní informace, týkající se jen daného oboru.

Vaše přihláška bude pravděpodobně ještě v podatelně nebo jsme ji dosud nestihli zaevidovat. Jakmile bude přihláška zaevidována studijním oddělením, bude Vám automaticky odeslán mail. Toto se týká jen elektronických přihlášek.

Přestup z oboru na obor není možný. Můžete se znovu přihlásit na nový obor a pokud úspěšně projdete přijímacím řízením, je možné za určitých podmínek uznat některé povinnosti z předchozího studia. Podmínky uznávání zkoušek jsou uvedeny v Opatření děkana č.12/2009 k uznávání již jednou splněných předmětů.

Jak je to s navazujícím magisterským studiem?

  • Uživatelům je k dispozici webové rozhraní https://is.cuni.cz/studium, některé části rozhraní jsou dostupné i anonymně.
  • Přístup do neanonymních částí webového rozhraní SIS je podmíněn uvedením studia na PřF UK ve studijní databázi a znalostí platného hesla z CAS .

Nejjednodušší způsob pro získání potvrzení o studiu je vytisknutí pdf ze SISu a následné potvrzení na studijním oddělení, viz úřední hodiny. Pro vygenerování potvrzení o studiu ze SISu musíte být přihlášení a v modulu Osobní údaje si vybrat záložku Potvrzení o studiu. Pak již stačí nastavit jen příslušný akademický rok a tisknout.

Informace o kolejích UK jsou k nalezení na http://kam.cuni.cz/KAM-2.html. K dispozici je tam seznam všech kolejí UK, aktuální ceníky i aktuální předpisy. Najdete tam také informace o tom, jak si zařídit kolej na přespání, když jedete na příjmací zkoušky nebo jaké jsou aktuální volné ubytovací kapacity, kdybyste se chtěli stěhovat během akademického roku.

V areálu fakulty mohou studenti využívat dva studentské kluby. V budově chemické sekce se v přízemí nalézá klub „Chladič“, kde je možné v klidném prostředí studovat, diskutovat s kolegy, číst časopisy apod. O pár kroků dál je i bistro Gouda. Příležitostně se v klubu pořádají promítání fotek z cest nebo jiné akce. Klub je otevřen stejně jako celá budova chemické sekce.

S čím mi garant pomůže a s čím ne?

Garanti jednotlivých programů a oborů jsou zodpovědní za příslušné studijní plány. Obrátit se na ně můžete v případě, že máte nějaký méně obvyklý problém právě s naplňováním studijního plánu, např.

Jak je to s kredity získanými v rámci Erasmu/LLP?

V rámci volitelných předmětů se povinnosti splněné v zahraničí na žádost studenta uznávají. V případě speciálních dotazů (např. náhrady za povinně volitelné či povinné předměty) je potřeba se před odjezdem informovat u jednotlivých vyučujících a získat schválení garanta oboru (seznam garantů viz stránky studijního oddělení zde).

Poplatek za přijímací řízení a poplatek za další studium se vzhledem ke své spíše malé výši nepromíjí. O přezkoumání rozhodnutí a o snížení nebo prominutí poplatku za delší studium lze požádat rektora do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vzniku povinnosti platit poplatek. Žádost posuzuje speciální komise. Jako důvody pro snížení nebo prominutí poplatku lze uznat pouze:

Kdy po mě škola může chtít platit za studium?

Studenti platí poplatky související s přijímacím řízením, nadstandardní dobou studia a se studiem dalšího oboru.

Studium je řádně ukončeno splněním všech studijních povinností daných studijním plánem daného oboru a složením státní bakalářské nebo magisterské zkoušky, vše ostatní je jiné ukončení studia. Jiné ukončení studia nastává nejčastěji zanecháním studia, tedy doručením písemného prohlášení o zanechání studia na studijní oddělení (ne tím, že přestanete chodit na přednášky a cvičení) nebo nesplněním podmínek studijního plánu („vyhození“ např.

Jak se mohu zapsat do dalšího ročníku?

Od akademického roku 2009/2010 probíhá na PřF elektronický zápis do dalšího ročníku. Student se tedy zapíše přes SIS a na studijní si dojde pouze pro kupon a ev. potvrzení o studiu. Studenti, kteří nastupují do prvních ročníkú (Bc., NMgr.) stále podstupují zápis osobně na studijním v určených termínech.

Podle současného studijního řádu rozkládání studia není možné. Ke konci akademického roku musíte mít alespoň minimální počet kreditů nutný pro postup (viz. článek 4 Pravidel pro organizaci studia, pozor na výjimku v případě zapsání velkého počtu kreditů; viz. též Studijní a zkušební řád UK).

Vedle standardní doby studia je definována také maximální doba studia pro bakalářské programy na 6 let (3 roky standardní doba + 3 roky navíc) a pro magisterské programy standardní doba studia plus 3 roky od data zápisu. Pokud student překročí tuto dobu, je mu studium ukončeno. Pozor, doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia (např. při zápisu do bakalářského studia 5. 9. 2006 musí student dokončit studium do 5.9.

Kde najít a jak se vyznat v rozvrzích

Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.