Informace OPV - Interní pokyny pro podávání projektů GAUK 2016

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Interní pokyny pro podávání projektů GAUK 2016

Nové přihlášky projektů pro rok 2016 - Fakultní termín pro podání nových přihlášek ve webové aplikaci je 9.11.2015. Termín je platný do půlnoci určeného dne.

Další termíny:
Pokračování projektů (dílčí zprávy): 14.1.2016
Závěrečné zprávy: 31.3.2016

Přihlášky se vyplňují výhradně v elektronické podobě na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

Doporučuji projít si níže uvedený odkaz na GAUK stručně a přehledně:
http://www.cuni.cz/UK-2446.html

V případě technického problému s aplikací GAUK využijte Poradnu – odpověď obdržíte zpravidla do druhého dne.
POZOR – v případě otevření aplikace a Vaší nečinnosti v ní se aplikace automaticky po 2 hod. uzavře. Neuložené texty budou ztraceny!!!

Před započetím vyplňování přihlášky si pozorně přečtěte Grantový řád, Zásady vnitřního grantového řádu.

PODMÍNKY:
Projekty možno navrhnout na 1 - 3 roky, záleží na uvážení řešitele.

Přihlášku nového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. ….(přečtěte si „Grantový řád“).

Žadatel-student v doktorském studijním programu, jak prezenční formy studia, tak kombinované formy studia, může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium.

V řešitelském kolektivu musí být vždy školitel nebo vedoucí diplomové práce žadatele (možno navrhnout mzdu dle finančních limitů).

Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce.

Lze se účastnit souběžně pouze na 3 projektech GAUK.

Pro školitele – externistu vždy navrhujte DPP nebo DPČ. Školitel, který je zaměstnanec PřF musí mít navrženu mzdu. Totéž platí pro případné členy řeš. týmu. Pokud již nejsou studenti a nejsou ani zaměstnanci PřF je nutno navrhnout DPP v opačném případě mzdu.

V projektu nelze naplánovat neznámou osobu jako člena řešitelského týmu z důvodu právě zmiňovaných limitů Finančních prostředků.

Rovněž je dobré uvést odkud školitel je, pokud není zaměstnanec PřF a uvést podrobněji charakteristiku všech osob řešitelského kolektivu. Přiložit do přílohy CV, které bude obsahovat zejména a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů. U školitele je nutno uvést min. 10 publikací z posledních 5 let.

Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu činí u projektů od roku 2014 nejvýše 300.000 Kč ročně. U projektů před rokem 2014 lze žádat o max. 360 tis. ročně.

Rozpočet projektu plánujete vždy na 1 kalendářní rok. Požadavky na další roky uvádíte v dílčích zprávách.

Členění rozpočtu:

 • pojistné je nově započítáno rovnou do mzdy (upozorňuji, ze je třeba u mzdy zohlednit, ze z ni budou počítány zákonné odvody 35,3%)

 • ostatní neinvestiční náklady (materiál, konferenční poplatky apod.)

 • cestovné (pouze pro řešitele a členy řešitelského týmu –  pro školitele a akademiky pouze ve zcela výjimečných případech - nutno zdůvodnit v žádosti o projekt)

 • režie (nově vypočítá sama aplikace ve výši 15%)

 • mzdy a stipendia 

Ve struktuře finančních prostředků je nutné uvést zdůvodnění pro jednotlivé položky rozpočtu.
U položky cestovné nutno uvést jaké (kdy a kde, alespoň zhruba) konané konference se hodláte zúčastnit.

Po vyplnění přihlášky si přihlášku zkontrolujte tlačítkem Zkontrolovat.
Objeví se Vám případně co je nutné ještě doplnit. Pokud se objeví text:
Přihlášku grantového projektu je možné podat.

Můžete přihlášku ve stanoveném termínu tzv. Podat. Po tomto podání nemůžete v grantové přihlášce již nic měnit. V případě nutnosti Vám může odd. podpory vědy přihlášku ještě vrátit k přepracování v daném termínu.

Kontrolujte prosím i po fakultním termínu svůj e-mail (zadávejte v aplikaci prosím svou opravdu aktuálně používanou e-mailovou adresu, příp. i číslo mobilu v CV). V případě vrácení přihlášky odd. podpory vědy se Vám na e-mailu objeví zpráva se zdůvodněním vrácení projektu. Pokud se nahlásíte do aplikace a přihlášku můžete opravovat, byla Vám vrácena k opravě. Co nejdříve opravte a znova podejte podle pokynů odd. podpory vědy.

V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.

Bc. Romana Hogenová
odd. podpory vědy
romana.hogenova@natur.cuni.cz
tel.: 221951164

DŮLEŽITÉ:

 • žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů (podle čl. 6 odst. 2 a 3 Grantového řádu);

 • povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky (zaškrtávací políčko čestného prohlášení bude po kliknutí na podat přihlášku. Následně se zobrazí formulář, který se musí potvrdit);

 • v předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů;

 • přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu;

 • počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu;

 • pokud je žadatelem pregraduální student, smlouvu bude podepisovat a finanční zodpovědnost přebírá akademický pracovník (vedoucí), student spolupodepíše;

 • školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u mgr. žadatele. Ne u doktoranda;

 • ostatní neinvestiční náklady zahrnují například: materiál, drobný hmotný majetek, služby, poplatky např. na konferenci;

 • neinvestiční náklady -  nejedná se o hardware nad 40.000,-; software nad 60.000,-; i v případě dílčích dokladů na tutéž věc, včetně dopravy, bankovních poplatků atd. u příslušného nákupu. Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech a přiměřené výši (optimálně +- 20.000,-  - dle skutečných požadavků toho kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů.);

 • náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout fakulta, poštovné, náklady na telefon, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty, školení a proplácení kurzů

 • cestovné pro studenty – hradí se pouze cesty ve spojitosti s řešením projektu, podmínkou je aktivní účast studenta; nehradí se dlouhodobé stáže (slovo „stáž“ je zavádějící) a kurzy → Erasmus; lze očekávat, že žadatel se bude pokoušet zajistit podporu i z jiných zdrojů. Peníze rozdělované Fondem mobility a GA UK pochází z MŠMT. Podmínkou pro jejich využití je, že u dané akce nenastane souběh s jiným stipendiem či příspěvkem, na kterém se MŠMT také podílí. Tím odpadá například možnost dofinancování nákladů spojených s účastí na programu GA UK;

 • náklady na cestovné pro akademické a vědecké pracovníky – cestovné z projektu by se mělo hradit pouze studentským řešitelům; vedoucím pouze ve výjimečných a zdůvodněných případech;

 • součástí řešitelského kolektivu musí být školitel hlavního řešitele;

 • vedoucí práce – může být i z jiného pracoviště (ústav, atd.). Vedoucí může mít odměnu 0,- Kč. Vedoucího je nutné zaevidovat jako externího spolupracovníka. Pro získání čísla osoby je nutné kontaktovat fakultu, v rámci které řešitel projekt podává. Od 11. kola soutěže GA UK se k projektům přidávají osoby jen pomocí čísla osoby. Pokud je vedoucí externí (a nemá číslo osoby) je nutné jej zaevidovat v CAS (https://cas.cuni.cz) jako externího spolupracovníka. 

 • konferenční poplatky: je možné po dohodě s EO fakulty hradit buď z ostatních neinvestičních prostředků nebo z cestovného – zaleží na praxi na fakultě;

 • průvodní text ve formuláři pro editaci zůstává zatím v Čj, možnost výběru podání přihlášky v Čj nebo Aj jazyce; editovaný text je však možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce;

 • při podání projektu: žadatel vyplňuje i předpokládané globální požadavky na další uvažovaný rok či roky řešení svého projektu; (meziroční doporučená změna nepřesahuje 10 % - kontroluje aplikace);

 • upozorňujeme, aby studenti pečlivě vyplňovali přihlášky projektů. Je potřeba, aby si uvědomili, že oponenti i zpravodajové hodnotí projekt pouze podle informací obsažených v projektu;

 • při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že podmínkou splnění projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci a afiliaci projektu GA UK, a ke kterému je publikace evidována jako výstup. Bez afiliace nelze považovat výstup za výsledek projektu – viz Zásady
  Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí řešitel připojit k závěrečné zprávě projektu. V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise;

 • při plánovaných změnách v kolektivu (ukončení studia, odchod na mateřskou) je nutné řešit změny včas, s předstihem, ne až těsně před termínem ukončení studia! V této souvislosti též čerpání financí z grantů;

 • hlavní řešitel do půl roku po ukončení studia – aplikace umožňuje založit žádost o pokračování a editovat ji, ale nemůže ji již podat v roli hlavního řešitele; může založit závěrečnou zprávu, editovat ji a podat ji. Řešitel po ukončení studia nemůže již čerpat finanční prostředky;

Přeji všem hodně štěstí

 

 
Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Interní pokyny pro podávání projektů GAUK 2016 " Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.