Informace OPV - Interní pokyny pro podávání projektů GAUK 2017

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Nové přihlášky projektů pro rok 2017 - Fakultní termín pro podání nových přihlášek ve webové aplikaci je 12.11.2016

Informace OPV - Interní pokyny pro podávání projektů GAUK 2017

Nové přihlášky projektů pro rok 2017 - Fakultní termín pro podání nových přihlášek ve webové aplikaci je 12.11.2016. Termín je platný do půlnoci určeného dne.

Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová (odd. podpory vědy, linka 1164, romana.hogenova@natur.cuni.cz)

Další termíny:
Pokračování projektů (dílčí zprávy): 13.1.2017
Závěrečné zprávy: 31.3.2017

Přihlášky se vyplňují výhradně v elektronické podobě na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

V případě technického problému s aplikací GAUK využijte Poradnu – odpověď obdržíte zpravidla do druhého dne.
POZOR – v případě otevření aplikace a Vaší nečinnosti v ní se aplikace automaticky po 2 hod. uzavře. Neuložené texty budou ztraceny!!!

PODMÍNKY:
Projekty možno navrhnout na 1 - 3 roky, záleží na uvážení řešitele.

Přihlášku nového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. ….(přečtěte si „Grantový řád“).

Žadatel-student v doktorském studijním programu, jak prezenční formy studia, tak kombinované formy studia, může v rámci položky „finanční požadavky“ požadovat stipendium.

V řešitelském kolektivu musí být vždy školitel nebo vedoucí diplomové práce žadatele (možno navrhnout mzdu dle finančních limitů).

Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce.

Lze se účastnit souběžně pouze na 3 projektech GAUK (1x jako hlavní řešitel, max. 2 jako člen týmu)

Pro školitele – externistu vždy navrhujte DPP nebo DPČ. Školitel, který je zaměstnanec PřF musí mít navrženu mzdu. Totéž platí pro případné členy řeš. týmu. Pokud již nejsou studenty a nejsou ani zaměstnanci PřF je nutno navrhnout DPP v opačném případě mzdu.

V projektu nelze naplánovat neznámou osobu jako člena řešitelského týmu z důvodu právě zmiňovaných limitů Finančních prostředků.

Rovněž je dobré uvést odkud školitel je, pokud není zaměstnanec PřF a uvést podrobněji charakteristiku všech osob řešitelského kolektivu. Přiložit do přílohy CV, které bude obsahovat zejména a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů. U školitele je nutno uvést max. 10 publikací z posledních 5 let.

Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu činí nejvýše 300.000 Kč ročně.

Rozpočet projektu plánujete vždy na 1 kalendářní rok. Požadavky na další roky uvádíte v dílčích zprávách.

Členění rozpočtu:

  • pojistné je započítáno rovnou do mzdy (upozorňuji, že je třeba u mzdy zohlednit, že z ní budou počítány zákonné odvody 35,5%)
  • ostatní neinvestiční náklady (materiál, konferenční poplatky apod.)
  • cestovné (pouze pro řešitele a členy řešitelského týmu –  pro školitele a akademiky pouze ve zcela výjimečných případech - nutno zdůvodnit v žádosti o projekt)
  • režie (vypočítá sama aplikace ve výši 15%)
  • mzdy a stipendia 

Ve struktuře finančních prostředků je nutné uvést zdůvodnění pro jednotlivé položky rozpočtu.
U položky cestovné nutno uvést jaké (kdy a kde, alespoň zhruba) konané konference se hodláte zúčastnit.

Po vyplnění přihlášky si přihlášku zkontrolujte tlačítkem Zkontrolovat.
Objeví se Vám případně, co je nutné ještě doplnit. Pokud se objeví text:
Přihlášku grantového projektu je možné podat.

Můžete přihlášku ve stanoveném termínu tzv. Podat. Po tomto podání nemůžete v grantové přihlášce již nic měnit. V případě nutnosti Vám může odd. podpory vědy (romana.hogenova@natur.cuni.cz) přihlášku ještě vrátit k přepracování v daném termínu.

Kontrolujte prosím i po fakultním termínu svůj e-mail (zadávejte v aplikaci prosím svou opravdu aktuálně používanou e-mailovou adresu, příp. i číslo mobilu v CV). V případě vrácení přihlášky odd. podpory vědy se Vám na e-mailu objeví zpráva se zdůvodněním vrácení projektu. Pokud se nahlásíte do aplikace a přihlášku můžete opravovat, byla Vám vrácena k opravě. Co nejdříve opravte a znova podejte podle pokynů odd. podpory vědy.

DŮLEŽITÉ:

- žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů

v předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů;

- přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu;

- počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu;

- pokud je žadatelem pregraduální student, smlouvu bude podepisovat a finanční zodpovědnost přebírá akademický pracovník (vedoucí), student spolupodepíše;

- součástí řešitelského kolektivu musí být školitel hlavního řešitele; školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u Mgr. žadatele. Ne u doktoranda;

- vedoucí projektu – může být i z jiného pracoviště (ústav, atd.) a k projektu se přidá pomocí čísla osoby. Pokud jej nelze vyhledat v databázi (tzn. nemá číslo osoby), je nutné jej zaevidovat v CAS (https://cas.cuni.cz) jako externího spolupracovníka. Pro získání čísla osoby je nutné kontaktovat katedru ke které student na fakultě náleží

- upozorňujeme, aby studenti pečlivě vyplňovali přihlášky projektů. Je potřeba, aby si uvědomili, že oponenti i zpravodajové hodnotí projekt pouze podle informací obsažených v projektu;

- náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout fakulta, poštovné, náklady na telefon, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty (respondenty není možno financovat formou odměn nebo dohod (DPČ a DPP), neboť v takovém případě by tyto osoby podle pravidel MŠMT musely být vedeny jako členové řeš. kolektivu), školení a proplácení kurzů – proplácení pouze v případně aktivní účasti řešitele nebo v přípravě posteru; GA UK neproplácí tvorbu webových stránek, přípravu koncertů, výstav, konferencí a sympozií.

- možnost výběru podání přihlášky v Čj nebo Aj jazyce; editovaný text je však možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce; 

Přeji všem hodně štěstí :)

V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.

Bc. Romana Hogenová
odd. podpory vědy
romana.hogenova@natur.cuni.cz
tel.: 221951164

 

Přiložený soubor: Pokyny pro nove projekty GAUK 2017.docx

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Interní pokyny pro podávání projektů GAUK 2017" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.