Nová pravidla pro přiznávání stipendií na podporu studenských aktivit

Obrázek uživatele Jan Pačes

 

Stipendium Akademického senátu

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 

V souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, čl. 5 stanovujeme pravidla pro přiznání Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (dále stipendium ASF) organizátorům studentských aktivit nebo představitelům studentských iniciativ.

Část I Náležitosti žádosti

Žádost o stipendium ASF na uskutečnění studentské aktivity může podat pouze student Přírodovědecké fakulty UK (dále PřF).

Stipendium je určeno:

 1. na aktivity “ve prospěch fakulty či jejích studentů”, které:

  1. jsou určeny studentům PřF nebo šířeji fakultní veřejnosti;

  2. jejichž pomocí je vytvářeno dobré jméno PřF;

 2. na vzdělávání studentů PřF UK, kteří jsou činní v aktivitách dle bodu 1), přičemž toto vzdělávání má vztah k těmto aktivitám.

 

Maximální výše stipendia je obvykle 10 000 Kč. V odůvodněných případech je možné o stipendium žádat opakovaně během jednoho kalendářního roku.

Stipendium je vypláceno zpravidla zpětně, po uskutečnění aktivity. V odůvodněných případech lze stipendium poskytnout i předem (za podmínky, že by bez jeho poskytnutí aktivita nemohla být uskutečněna).

O přiznání stipendia ASF žádá student před konáním příslušné aktivity nebo bezprostředně po skončení aktivity.

Administrátorem žádosti je Studentská komora Akademického senátu PřF UK (dále SKAS).

Žádost se podává elektronicky administrátorovi na e-mailovou adresu skas@natur.cuni.cz.

Žádost musí obsahovat:

 • Jméno žadatele s uvedením studijního oboru (programu) a druhu studia, centrální ID osoby (UKČO),

 • výši částky, o kterou je žádáno,

 • popis konkrétní aktivity, na kterou je žádáno o vyplacení stipendia. V žádosti bude uvedeno, jak aktivita splňuje podmínku “ve prospěch fakulty či jejích studentů”,

 • datum, na kdy je daná aktivita plánovaná, nebo kdy proběhla,

 • krátký popis již proběhlých obdobných akcí (v případě, že se jedná o tradiční aktivity),

 • doplňující informace.

Žadatel je povinen v modulu Osobní údaje v SIS uvést číslo účtu, na který má být stipendium vyplaceno.

Po proběhlé aktivitě je žadatel povinen na adresu administrátora žádosti poslat zprávu o proběhlé aktivitě s přiloženou fotodokumentací. Žadatel souhlasí s tím, že zpráva o akci včetně fotodokumentace bude zveřejněna.

 

Část II Mechanismus posuzování žádosti o stipendium

Posuzování žádosti o přiznání stipendia ASF provádí Akademický senát fakulty (ASF).

SKAS eviduje jednotlivé žádosti, posuzuje jejich úplnost a správnost, komunikuje s žadateli, archivuje žádosti a prezentuje zprávy o proběhlých aktivitách.

SKAS předkládá ASF žádosti, které splňují všechna kritéria, a návrh usnesení doporučující udělení těchto stipendií.

ASF na svém jednání rozhodne o doporučení děkanovi fakulty přiznat stipendium ASF.

ASF může doporučit děkanovi přiznat stipendia ASF pouze do výše částky schválené v rozpočtu fakulty. Evidenci celkové částky doporučené k vyplacení vede předseda SKAS.

 

Část lll Principy výběru žadatelů

Stipendium ASF je určeno pořadatelům aktivit, které jsou vedené studenty a jsou určeny především studentům. Stipendium ASF je určeno pořadatelům aktivit, které nejsou podpořeny z jiných zdrojů rozpočtu fakulty, sekce nebo katedry.

Prioritně jsou podpořeni pořadatelé aktivit, které jsou v akademickém prostředí nové, nerutinní nebo mohou oslovit velký počet členů akademické obce.

 

Část IV Zveřejňování informací

Žádosti a rozhodnutí ASF ve věci stipendia ASF jsou zveřejňována ve veřejné části webových stránek fakulty v části Akademický senát fakulty. Není zveřejňována příloha obsahující číslo osoby žadatele na UK.

 

Tento dokument projednal Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dne

Dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.

 

V Praze dne 14. 12. 2017

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

předseda akademického senátu PřF UK

Přihlásit se k odběru Comments for "Nová pravidla pro přiznávání stipendií na podporu studenských aktivit" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.