Organizace studia aneb předpisy v kostce

Obrázek uživatele SKAS

Základní studijní předpisy

Studium se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je dále rozšiřován Pravidly pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě a dalšími předpisy.

Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu, studentem přestane být dnem složení poslední části státní závěrečné zkoušky (obhajoba bakalářské / diplomové práce je jednou z částí), nebo je-li studium ukončeno jinak, tedy vlastním zanecháním studia, ukončením z důvodu nesplnění povinností, vyloučením, zánikem akreditace nebo uplynutím maximální doby studia. Maximální doba bakalářského studia je 6 let, navazujícího magisterského 5 let. Absolventům je vydán diplom a dodatek k diplomu na promoci. Informace o promocích naleznete na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/promoce-imatrikul…

Všechny předpisy a důležité informace jsou umístěny na stránkách studijního oddělení. Na stránce aktualit pro bakalářské a magisterské studenty se zveřejňují zásadní sdělení a aktuální informace, např. změny úředních hodin, zařazení do paralelek, novinky o SIS (Studijní informační systém), návody a další užitečné rady. Dříve než budete kontaktovat studijní referentku s dotazem, pokuste se odpověď najít na webových stránkách studia, např. ve složce FAQ. Vaší pozornosti také velmi doporučujeme úřední desku fakulty, na které se zveřejňují informace např. o termínech státnic, nedoručených zásilkách, výzvy k zápisu apod.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ PŘEDPISY FAKULTY a UNIVERZITY:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy

Studijní plány, kreditní systém

Studium je organizováno podle kreditního systému. Za úspěšné ukončení každého předmětu, tzv. studijní povinnosti (zápočet, zkouška) získá student podle náročnosti předmětu určitý počet kreditů („bodů“). Přidělený počet kreditů nezávisí na známce u zkoušky, stačí získat hodnocení „dobře“ (3). Za celé bakalářské studium musí každý získat minimálně 180 kreditů, takže v ideálním případě 30 kreditů za semestr (standardní doba bakalářského studia je 3 roky).

Každý studijní obor má závazný studijní plán (viz „Karolínka”, ), kde je uveden seznam požadavků nutných pro úspěšné ukončení studia. Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Všechny povinné předměty musí student absolvovat, jinak nemůže úspěšně ukončit studium. z nabídky povinně volitelných předmětů musí student získat alespoň požadovaný minimální počet kreditů, ostatní absolvuje jako volitelné. Volitelné předměty si student vybírá podle svého zájmu. Výběr volitelných předmětů však doporučujeme řešit zejména z nabídky doporučených volitelných předmětů vašeho oboru, případně s ohledem na zpracovávanou závěrečnou práci. Mohou být nejen z nabídky příslušné sekce, ale i z jiných sekcí a fakult UK, případně i z jiných vysokých škol.

Studijní obory Biologie, Ekologická a evoluční biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů jsou organizovány modulovým systémem (viz níže).

Každý předmět má uveden časový rozsah a způsob ukončení. Např. 2/1 Z, Zk v Karolínce znamená, že předmět obnáší 2 hodiny (po 45 minutách) přednášek týdně a 1 hodinu cvičení týdně a povinnost získat zápočet (Z) i zkoušku (Zk). Některá praktická cvičení probíhají turnusově (např. terénní exkurze, ale i mnoho dalších). Místo jedné či dvou hodin týdně po celý semestr proběhnou během několika dní v kuse. Ne vždy je to v Karolínce dostatečně jasně vyznačeno, obvykle je zvolen formát 0/1 [T] apod., přesnější informace naleznete v SIS v popisu předmětu. Předmět je zpravidla ukončen zápočtem nebo zkouškou.

Termíny zkoušek musí být vypsány v SIS nejpozději na začátku zkouškového období. Musí být nejméně tři a počet míst musí odpovídat počtu zapsaných studentů. Případné problémy s termíny zkoušek řešte nejprve s příslušným pedagogem, poté s garantem oboru či programu a až poté se studijní proděkankou. Pokud pedagogy slušně požádá skupina studentů, že by potřebovali posunout nebo přesunout termín zkoušky na jiné datum, než on navrhl, většinou je v rámci svých možností ochoten jim vyhovět. Pokud se nepodaří získat zápočet nebo zkoušku napoprvé, má student právo v průběhu akademického roku na dva opravné termíny. Zejména nedoporučujeme odkládat první termín zápočtu či zkoušky na konec zkouškového období.

Každý předmět je možné zapsat do SIS za dobu studia pouze dvakrát (nemusí být nutně hned v následujícím ročníku). Při opakovaném zápisu má student opět nárok na tři termíny, resp. jeden řádný a dva opravné. Žádná další možnost přidání termínu neexistuje! Pokud povinný předmět ani při druhém zápisu v SIS nedokončí úspěšně, studium nemůže úspěšně ukončit, neboť nesplní podmínku kontroly studia před státními zkouškami.

Povinně volitelné a volitelné předměty není nutné splnit ani při druhém zápisu, proto vás může napadnout, že si jich zapíšete hodně a ukončíte jen některé z nich. Tento postup však nedoporučujeme. U povinně volitelných předmětů si tak můžete zbytečně vyčerpat možnosti zápisu a může se stát, že z nich nebudete schopni získat předepsaný počet kreditů. Navíc platí, že pokud si zapíšete příliš mnoho předmětů, zvýší se vám minimální potřebný počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia (= ročníku).

K postupu do každého dalšího ročníku je potřeba získat do konce akademického roku (zhruba do konce září) předepsaný počet kreditů. Pokud je student nezíská, ukončuje se mu studium. Pro postup do druhého ročníku je nutných 45 kreditů, do třetího ročníku 95 kreditů, ale to jen v případě, že si student nezapsal předměty za více kreditů (viz níže)! Pokud student nezíská do konce třetího ročníku bakalářského studia 180 kreditů nebo úspěšně nedokončí všechny povinné předměty nebo předepsaný počet povinně volitelných předmětů, může si studium o rok prodloužit, pokud má alespoň 150 kreditů. Pokud si však v prvním ročníku zapíšete předměty dohromady za více než 70 kreditů (tzn. 71 a více), musíte pro postup do druhého ročníku získat alespoň 60 kreditů. Pokud si za první a druhý ročník zapíšete dohromady předměty za více než 140 kreditů, musíte pro postup do třetího ročníku získat alespoň 120 kreditů. Pro podrobnosti viz Karolínku a Studijní a zkušební řád UK.

Není vhodné získávat vždy jen nejnižší potřebný počet kreditů, protože ve vyšších ročnících může být student nucen absolvovat za semestr předměty za mnohem více než 30 kreditů. Ve vlastním zájmu zbytečně nepřekládejte předměty do dalších let. Při závažném zdravotním problému lze požádat o úpravu studia prostřednictvím ISP (individuální studijní plán). v praxi to znamená, že student předloží návrh průběhu studia s ohledem na své zdravotní komplikace, tento návrh (podložený lékařským vyjádřením) posoudí a eventuálně schválí studijní proděkanka (např. tříměsíční pobyt v nemocnici bývá zohledněn tříměsíčním posunem kontroly studia pro postup do dalšího úseku studia). Tato možnost slouží studentům, kteří opravdu ze závažných důvodů nemohou v daném období studovat podle studijního plánu svého oboru, neslouží jako poslední záchrana pro ty, kteří studium nezvládají!

Limity pro postup do dalšího úseku studia jsou srovnatelné s ostatními fakultami Univerzity Karlovy. Není vhodné získávat vždy jen nejnižší potřebný počet kreditů, protože ve vyšších ročnících může být student nucen absolvovat za semestr předměty za mnohem více než 30 kreditů. Ve vlastním zájmu zbytečně nepřekládejte předměty do dalších let.

 

Minimální počet kreditů pro řádné ukončení studia

postup do 1. - 3. ročníku

postup do 1.-3. ročníku při přesažení 70, resp. 140 zapsaných kreditů

Bakalářské studium

180

45, 95, 150 (do každého dalšího úseku)

60, 120

Magisterské studium

120

45, 90 (do každého dalšího úseku)

60, 120

V závažných případech (např. vážné zdravotní důvody) může student požádat studijní proděkanku o individuální studijní plán. V praxi to znamená, že student si sám navrhne průběh studia s ohledem na své zdravotní komplikace nebo neobvyklou situaci a předloží návrh plánu ke schválení studijní proděkance. Tato možnost slouží studentům, kteří opravdu ze závažných důvodů nemohou v daném období studovat podle studijního plánu svého oboru, neslouží jako poslední záchrana pro ty, kteří studium nezvládají! Studentům s modulovým systémem studia nebývá individuální studijní plán schválen.

Každý obor má schválený studijní plán (viz. “Karolínka”), kde jsou přesně rozděleny předměty studia na:

 • povinné - student je musí absolvovat, jinak nemůže úspěšně ukončit studium, za rok nesmí být nucený získat více jak 60 kreditů z povinných předmětů
 • povinně volitelné - z nabídky několika předmětů si student vybere takové, které mají dohromady minimálně takové kreditové ohodnocení, jaké je stanovené ve studijním plánu
 • volitelné - student může zbylé kredity získat jak z povinně volitelných předmětů, tak i ze zcela libovolných předmětů z nabídky PřF (popř. i z jiných fakult či jiných vysokých škol, pokud splní daná kritéria)

Změny studijního plánu v části týkající se daného úseku studia nemohou být účinné pro studenty, kteří mají tento úsek studia aktuálně zapsaný. Úsekem studia se rozumí jeden ročník (na jiných fakultách to může být semestr).

Modulový systém

Studenti biologických oborů (Biologie, Evoluční a ekologická biologie a Molekulární biologie a biochemie organismů) se řídí podle modulového systému. Existuje několik modulů (Buněčná a molekulární biologie, Fyziologie a anatomie / morfologie, Organismy, Ekologie a evoluce, Ostatní předměty a Vědy o Zemi a životním prostředí) s náplní předmětů z daných oblastí. Každý obor má stanoveno, kolik musí z každého modulu získat kreditů (viz natur.cuni.cz/biologie/studium/rukovet). Výběr konkrétních předmětů je pak již zcela na studentovi. Může se tak zaměřit na předměty, které odpovídají jeho plánovanému budoucímu zaměření. Kromě těchto povinně-volitelných předmětů existují ještě 2 povinné předměty (Bakalářský projekt i a II). Doplňkem jsou pak předměty volitelné. Kreditové limity pro postup do dalšího úseku studia jsou stejné jako u ostatních oborů na PřF UK. v modulovém systému se pro splnění modulu nezapočítávají případné záměnné předměty; ostatní rekvizity zůstávají v platnosti.

KAROLÍNKA:
http://www.natur.cuni.cz/karolinka/

STUDIUM BIOLOGIE v BAKALÁŘSKÝCH OBORECH:
http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/rukovet

Bakalář plus

Přírodovědecká fakulta připravila pro budoucí i stávající studenty bakalářských studijních oborů zcela novou vzdělávací platformu. Jde o nadstavbový program Bakalář Plus, který od akademického roku 2012/2013 nabídne studentům atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány. Studenti si budou moci obohatit vědomosti jak o témata specializovaná, která jim umožní proniknout do hloubi daného oboru, tak obecně přírodovědná, která budou klást známé skutečnosti do nových souvislostí.

Bakalář Plus bude zahrnovat nabídku následujících studijní povinností:

 • Fyziologie člověka z pohledu vědy,
 • Landmarks/Milestones of Cell biology,
 • Strukturní základy buněčné biologie,
 • Seminář vědecké fotografie,
 • Tajemství sbírek,
 • BioLogické debaty,
 • Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin,
 • Diskuzní seminář Quo vadis chemie,
 • Programování pro přírodovědce,
 • Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu,
 • Exkurze z geověd,
 • Urbanizace,
 • Územní plán pro negeografy,
 • Pokročilé instrumentální metody v hydrologii,
 • Vývoj planety Země,
 • Matematika na počítačích pro přírodovědce,
 • Pokročilé kurzy matematiky.

Program Bakalář Plus je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky. Vzhledem k charakteru programu půjde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejich splnění nebude hodnoceno kredity a nebude nahrazovat jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář Plus.

Program Bakalář Plus bude realizován v rámci tzv. celoživotního vzdělávání a bude zdarma. Student se do programu bude přihlašovat na studijním oddělení do konce měsíce října. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány.

INFORMACE O PROGRAMU BAKALÁŘ PLUS:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/bakalar-plus/bakalar-plus-a…

Studijní informační systém (SIS)

SIS naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/

Jde o aplikaci zajišťující studijní agendu na Univerzitě Karlově v Praze. Systém hesel a přihlašování je popsán v kapitole Počítače.

SIS je pro studenta velmi důležitou databází. Obsahuje několik modulů, s nimiž student musí bezpodmínečně pracovat. Po přihlášení do SIS je možné prohlížet předměty, zapisovat je, přihlašovat se k rozvrhu a ke zkouškám, kontrolovat výsledky studia, prohlížet témata a přihlásit se k závěrečné práci a editovat své osobní údaje (není povolena změna trvalé adresy a příjmení, tyto se musí hlásit písemně na studijním oddělení). Dle zákona je student povinen sdělit aktuální adresu pro doručování pošty, proto pečlivě dbejte, abyste ji měli v SIS správně uvedenou; nesprávná adresa znamená kromě nemožnosti doručit důležitou poštu porušení zákona.

Při prvním přihlášení si do SISu v aplikaci Osobní údaje vložte emailovou adresu, kterou pravidelně čtete, protože vám na ni budou chodit e-maily od studijního oddělení, od přednášejících předmětů, které máte zapsány, nebo třeba upozornění na vypsání nového termínu zkoušky. V aplikaci Osobní údaje lze vytisknout již vyplněný formulář potvrzení o studiu, a vyplněný Evidenční/Zápisový list.

Jak se k SISu přihlásit?

 • Přihlásit se lze z Internetu webovým prohlížečem s podporou protokolu HTTPS (všechny běžně používané).

 • K neanonymnímu vstupu do SISu je zapotřebí login z CAS (ev. osobní číslo) a platné heslo z CAS, login je nutno zadávat tak, jak je nastaven v CAS (pokud je v CAS s doménovou částí, je nutné do SISu zadávat i doménovou část).

 • Studenti k SISu přistupují na adrese https://is.cuni.cz/studium/

 • Hlásí-li Vám SISu „zadali jste správné přihlašovací údaje, ale nemáte roli pro práci“, pak je to způsobeno tím, že Vás studijní oddělení doposud nezavedlo jako studenta do SISu, ověřit si zavedení lze aplikací Hledání osob v SISu (informace o předmětech, vyhledávání apod. můžete v SISu procházet i jako nepřihlášení uživatelé).

 • V případě dalších potíží se obraťte na správce http://is.cuni.cz/studium/info/

Aplikace Studijního informačního systému

Po přihlášení k SISu jsou nabízeny aktuálně dostupné aplikace. Přes ikonu „?“ je k dispozici nápověda pro danou aplikaci SISu, pozastavením kurzoru myši nad ikonou aplikace se zobrazí její stručný popis.

V aplikaci Osobní údaje doporučujeme doplnit emailovou adresu na záložce Změna údajů, na tuto adresu jsou doručována zprávy ze SISu (např. od vyučujícího), také zkontrolujte své osobní údaje a proveďte nezbytná nastavení o zveřejňování na záložkách Povolení zveřejnit a Možnosti uživatele.

Zápis předmětů

Student si v termínech stanovených Harmonogramem akademického roku zapisuje předměty do SIS podle studijního plánu daného oboru. Pravidla pro zápis předmětů budou zveřejněna na stránce aktualit pro bakalářské a magisterské studenty. Termíny zápisu předmětů do SIS jsou pro každý semestr dva, první je termín registrace předmětů, kdy si student zapíše předměty, které chce nebo musí absolvovat. Po ukončení registrace rozvrháři připraví rozvrhy, informace o datu otevření rozvrhu pro přihlášení na rozvrhové lístky by se měla objevit v SIS. v druhém termínu dodatečných úprav se ideálně provádí již pouze korekce v případě kolize v rozvrhu apod. Nedoporučujeme nechávat celý zápis předmětů na dodatečný zápis, protože dané předměty můžou být na základě registrace kapacitně omezené a je větší pravděpodobnost, že vám budou kolidovat s jinými předměty. Po uzavření dodatečných úprav studijní oddělení předměty závazně zapíše; předměty pak již nelze zapisovat ani škrtat. Po uzavření dodatečných úprav je SIS otevřen pro pedagogy, kteří zapisují výsledky zkoušek do aktuálního akademického roku, nikdy ne pro jiný než aktuální rok.

Studenti si zapisují do SIS veškeré předměty sami, tedy např. i v případě povinného předmětu jedním rokem zapsaného a nesplněného si tento předmět zapisuje druhým rokem student do SIS sám. Zápis žádných předmětů neprobíhá automaticky. Pokud si zapíšete daný předmět podruhé z důvodu jeho nesplnění, započítávají se kredity do celkového počtu kreditů za zapsané předměty znovu, to může ovlivnit počet získaných kreditů nutných k postupu do dalšího úseku studia (viz Studijní plány, kreditní systém, s. 7).

Studenti si sami zápisem předmětů do SIS vytvářejí svůj osobní studijní plán předmětů, které hodlají v daném semestru splnit (včetně povinných předmětů jako je např. Diplomový projekt nebo předmětů, které v předchozím období nesplnili). Při vytváření osobního studijního plánu je dobré vycházet z doporučeného studijního plánu daného studijního oboru dle Karolinky. Při zápisu předmětů doporučujeme studentům sledovat počet kreditů (viz Pravidla pro organizaci studia, čl. 4 Minimální počet kreditů nutných pro postup do dalšího úseku studia).

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁPISU PŘEDMĚTŮ SLEDUJTE NOVINKY ZE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/

POZOR, registrace a dodatečné úpravy jsou dva různé pojmy!

Zápis do dalšího úseku studia

Pro aktuální informace o zápisech do dalšího úseku studia sledujte novinky ze studijního oddělení: http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-bc-mgr

Student má možnost průběžně během akademického roku provádět kontrolu studijních výsledků v SISu v aplikaci Výsledky zkoušek – prohlížení, záložka Kontroly. POZOR, je nutné volit tu správnou akci, horní akce s tlačítkem Podat žádost je určena pro postup do dalšího úseku studia nebo pro kontrolu před SZZK (státní závěrečnou zkouškou), spodní žádost o kontrolu nabízí možnost vybrání typu kontroly pro vlastní potřebu. Tlačítkem Proveď začne kontrola probíhat, pro její zobrazení je nutno aktualizovat prohlížeč.

Jakmile má student splněny podmínky pro postup do dalšího úseku studia, podá elektronicky žádost o kontrolu. Po provedení kontroly referentka zadá do SISu splnil, příp. nesplnil. V případě splnění lze v aplikaci Osobní údaje vytisknout vyplněný evidenční (zápisový) list a potvrzení o studiu pro budoucí akademický rok. S těmito dokumenty se pak student může na studijním oddělení zapsat do dalšího úseku. Doporučujeme velmi pozorně přečíst Pravidla pro organizaci studia, počty kreditů pro postup, uznávání zkoušek apod.

Termíny zápisů ke studiu a zápisů předmětů, prázdnin, zkouškových období, zadávání závěrečných prací, přihlašování ke státním zkouškám apod. jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku.

Garanti studia

Důležitými osobami pro studenty jsou garanti studia, kteří zodpovídají za obsahovou náplň studijních plánů, podepisují různé protokoly o studiu, řeší zásadní obsahové problémy studia. Za studijní program odpovídají garanti studijních programů, pro jednotlivé programy to jsou:

 • Biologie: prof. RNDr. Petr Horák, CSc.
 • Speciální chemicko – biologické obory: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
 • Biochemie: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
 • Klinická a toxikologická analýza: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
 • Geologie doc. RNDr. František Holub, CSc.
 • Geografie: doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
 • Demografie: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
 • Ekologie a ochrana prostředí: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc.

Komentáře

Může mít student během studia několikrát “podmíněný zápis,” myslím tím, že má třeba v prvku 59 kreditů a na konci druháku 118.

Myslím, že by to jít mělo, ale může to být potenciálně rizikové…

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Díky za odpověď. Ono těch kreditů bude víc, ale zajímalo mě to, kdyby něco nevyšlo.

Ahoj, měl bych dotaz - chystám se studovat v prváku obor Geografie - Kartografie a zajímalo by mě orientačně, jestli se dá rozvrh nějak upravit nebo jestli je přesně daný a jak může být rozložený v týdnu. Rád bych totiž zkusil i VŠE, kde je rozvrh přece jenom více volitelný, ale budu muset vědět, kdy budu mít tady na PřF volno..

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj,

na oboru Geografie a kartografie jsou pevně dané přednášky (tradičně bývají v pondělí skoro celý den a pak ještě jeden den v týdnu). Cvičení jsou ve více termínech, takže tam určitá možnost volby je (záleží však na předmětu a kapacitních omezeních např. v počítačových učebnách).

Ahoj! Dvojího studia se neboj, jde to!!! i když jsem měla jinčí kombinaci… jen bys musel občas skousnout, že nemůžeš z časových důvodů na všechny přednášky. Na výsledcích u zkoušek se mi ale účast nebo neúčast na přednáškách na obou fakultách doslova NIKDY neodrazila. Spíš má člověk trochu blbý pocit, že to nechtěně fláká… na druhou stranu většina studentů účast na přednáškách podle mých pozorování začne často flákat jen tak, protože je to nebaví…  

Ahoj, nevíte prosím, jestli se v případě rozložení 3. ročníku ponechává povinnost splnit “jen klasických” 180 kreditů, nebo jestli se ten limit navýší??? Jen pro příklad, když bude někomu chybět třeba jen 5-10 kreditů, tak celý další rok bude plnit jen těchto pár kreditů, aby dodělal těch 180?

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj,

v bakalářském studiu je třeba získat 180 kreditů a je jedno, jestli studuješ 3 roky, 2 roky nebo 5 let…

Děkuju moc!

Obrázek uživatele Veronika

Ahoj všichni,

mám dotaz ohledně začátku 4. ročníku Mgr. Jelikož jsem studovala na jiné fakultě tak nevím jak to tu probíhá. Nevím jestli jsem třeba už něco nezameškala atd. Jelikož je zápis až 20.9. tak nevím jestli jsem si neměla třeba už dřív zapsat nějaké předměty, nebo rozvrh něbo tak něco. Jestli mi to bude sděleno až při zápise nebo tak.

 

Děkuji Verča.

Verča

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj, před zápisem 20.9. nic dělat nemusíš, zapsat předměty si bez hesel do informačního systému (které dostaneš při zápise) stejně nemůžeš. Všechno potřebné zvládneš po zápise, žádný strach :)

Ahoj, taky bych měla dotaz k zápisu předmětů. Jsem prvák, na soustředění nám řekli, že předměty se zapisují až od 27.9., takže jsem si nedělala s ničím hlavu a nechala to na později. Navíc jsem si nestihla zařídit hned po zápise studentský průkaz, musela jsem jet domů hned ten den a na studijním už nikdo nebyl, ale opět mi bylo řečeno, že času dost, zvlášť když jsem nepražák a mám to do Prahy přes 300 km, že přece nepojedu takovou dálku a stejně ho zatím nebudu k ničemu potřebovat (až při nástupu na kolej).
No a dneska jsem se dočetla, že byl ještě nějaký “předzápis” předmětů, který jsem samozřejmě prošvihla. Tak se chci zeptat, jestli mi za to urvou hlavu nebo ještě něco horšího anebo jestli se zas až tak moc nestalo a stačí, když si předměty zapíšu až v tom posledním termínu, případně jestli to mám s někým řešit/konzultovat nebo něco. Díky

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj

Platí informace ze soustředění, “předzápis” je institut se kterým se pro prváky nepočítá (je technicky nemožný).

Po tom 27.9 si zapiš co potřebuješ, nikdo po tobě nebude vůbec nic chtít nebo se zlobit;-) Doporučuji se ale zapsat co nejdříve, aby si pedagogové mohli ze SIS vyjet seznam studentů už na prvních přednáškách (hlavně tedy cvičeních). Určitě je lepší si zapsat na první školní týden o seminář navíc a po zjištění/domluvě jak to bude si třeba nějaký škrtnout (nutné udělat do 17.10) než se na poslední chvíli 17.10 někam zapsat, když už třeba proběhly dvoje cvičení…

A ještě k pochopení předzápisu - ten je důležitý hlavně pro menší volitelné předměty - aby se např. zjistilo jak velké učebny jim přidělit. To se prváků na bakalářimoc netýká (základní předměty jsou vždy v dostatečné kapacitě) a na magistrech je to obdobně - navíc tam kapacity většinou dostačují i tak…

Jan Kříž

uuf, to se mi ulevilo, díky moc :)
Já jsem si myslela, že se to prváků netýká, ale přece jenom…přicházím do hlavního města z malinké valašské vesničky a tak jsem ze všeho toho nového a “velkého” hrozně vystresovaná :D

Zdravím, mám dotaz ohledně zápisu laboratorní techniky pro prvák. Mám na rozvrhu pár alternativ časově, ale když vykliknu tu nejperspektivnější a zkusím se zapsat, vyjede mi červený obdélník (juhů) s nápisem “Není povolen zápis na tento rozvrhový lístek”. Znamená to, že si to budu moci zapsat později, nebo že mi někdo šoupne “nejlepší” termín? :

Obrázek uživatele Jan Kriz

Který přesně to je předmět (ideálně kód)?

Praktika neznám, ale obecně - SIS je teď pro zapisování rozvrhových lístků (paralelek) otevřen. Pokud ti to vypisuje že to není povoleno pro konkrétní předmět, tak to asi pedagog zakázal a bude to řešeno nějak jinak. 

Pokud potřebuješ nějakou konkrétní paralelku, tak tradičně by neměl být problém se domluvit na začátku roku. Samozřejmě že laborky jsou ekvivalentní a je tam místo. Pokud to nejde vyřešit v SISu, tak tím spíše (nelze se odvolat na “to jste si měli zařídit v SISu).

Pokud ale chceš přesné informace o tomhle předmětu konkrétně, tak klidně napiš pedagogovi (a odpověď tady potom prosím nasdílej).

Jan Kříž

MC240C22 - Laboratorní technika. Hodiny to má 0/4, takže dvoupřednáška cvičení. Garantem je J.Kotek a pod sebou má hromadu vyučujících, takže mě to trochu mate… Díky za odpověď, asi ráno napíšu mail no.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Výňatek ze sylabu:

posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje celkem (všech) 10 úloh. 

Takže na začátku semestru dostanete rozpis jak to bude…

Jan Kříž

Obrázek uživatele Jan Kriz

 

Spolusenátor z chemie:

Ahoj,

ať napíše Honzovi Kotkovi modrej@natur.cuni.cz a zeptá se. On bude vědět aktuální informace jak je to přesně rozřazené. Většinou je to po skupinkách podle oborů.

HH

Takže pokud máš zájem o nějaké konkrétní cvičení, tak mu asi napiš…

Jan Kříž

Ahoj nevíte někdo, kdy bude znám rozvrh na 1. ročník Mgr. a kde ho posléze naleznu, když mi nejde se přihlásit do sisu???

Děkuji Verča

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj, rozvrh je přístupný i bez přihlášení. Zobrazíš si buď rozvrh  povinných předmětů pro daný studijní plán - třeba tady pro geoinformatiku. Nebo jednotlivé předměty - nahoře překlikni ze studentů na předměty.

Až budeš mít přístup do SIS, tak budeš moci používat “můj rozvrh”, kde jsou všechny tvoje zapsané předměty (včetně volitelných co sis zapsala).

Jan Kříž

Ahoj děkuji za odpověď ale nevím možná sem d… ale s tím návodem mi vyjel prázdný rozvrh pro biologii! Už mi jde se přihlásit do sisu ale i pod mým rozvrhem je to prázdné… to vypadá že škola nebude :))
viz odkaz jestli je to dobře to co vidím nebo jsem někde špatně

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_student_macro.php?skr=2010&sem=1…

Děkuji Verča

Obrázek uživatele Jan Kriz

To je správně, protože na biologii není studijní plán po staru (s povinnými předměty která by se tam ukázaly), ale modulový systém - de facto jsou všechny předměty povinně volitelné. Když si je vyhledáš, uvidíš jejich rozvrh - když si je zapíšeš, uvidíš “svůj” rozvrh.

Ještě je možnost si dát konkrétní přednášky či cvičení “do košíku” a ten si poté zobrazit v sekci “můj rozvrh”.

Do košíku jde daná přednáška/seminář přidat až ze stránky dané paralelky (tedy ne stránka rozvrhu celého předmětu, kde jsou všechny paralelky - musí se nejprve vybrat konkrétní).  Takhle se dá otestovat jak by ti předměty vycházely a nemá to žádnou vazbu na zápis (a tedy žádnou ani hypotetickou závaznost).

Jan Kříž

Děkuji moc za odpovědi! Nějak jsem si na to včera sedla a zkusila si “udělat” rozvrh… Nevím jestli to mají všichni co jdou na antropologii taky tak volné jako já :) ale já mám snad na den jeden předmět a v úterý mi vychází volno :) ale předpokládám že to asi úplně správně nebude takže se mám ve sředu asi na co těšit až mi někdo konečně řekne jak to doopravdy je :))
viz odkaz na “můj rozvrh”

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_muj_macro.php?id=6730c3f9efc5612…

Do rozvrhu jsem si z nabídky na ZS zapsala povinné předměty z karolínky a jeden volitelný předmět z karolínky… předměty na LS jsem si nezapisovala jelikož tam všechny nebyly…
zatím mám tedy zapsaných celkem 29 kreditů.

Mohla bych poprosit o komentář i někoho z antropo jestli to máte třeba taky tak nějak??

Díky Verča

Tady bych odkázal (kromě článků o biologii zde, např. v příručce prváka) na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium a Karolínku (seznam studijních plánů, viz odkaz výše) - musíš se rozhodnout, jaké předměty chceš navštěvovat a z nich se Ti pak teprve vygeneruje rozvrh. Je to daň za obrovskou volnost, kterou modulový systém přináší.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Ahoj, ted pujdu do prváku a ráda bych se zeptala, jestli je předmět Biologie buňky s panem Černým tak super, jak hlásá anotace, nebo jestli předmět Základy buněčné biologie taky není špatný? Časově by se mi víc hodila ten druhý ale nechci přijít o zajímavou přednášku…dík

Dovolil bych si tvrdit, že biologie buňky je jeden z těch předmětů, které by měl absolvovat každý. Pokud tedy nepřichází s mimořádně vysokým zázemím v buněčné biologii. Krom toho, Honza Černý dovede být miláčkem publika. :-) A pokud se kvalita přednášky za posledních pár let nepropadal o pár set procent, tak to je stále minimálně velmi dobrá přednáška. :-) (i když ne všechny hodiny budou skvělé a zábavné, jak už to tak chodí…)

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Ahoj,
jdu do prváku na demografii s ekonomií. Mám v sisu zapsané předměty z demografie, ale z ekonomie ne, protože sis se na ies otevírá až 29. září. Buď máme tedy počkat až bude otevřený, nebo poslat písemnou žádost o vložení předmětů do sis. Jenže teď nechápu, jak mám chodit od 29. na přednášky, když nemáme rozvrh…Na ies sice předběžný rozvrh je zveřejněný, jenže na ekonomii a matiku je tam několik skupin, ale do které patří demografové se nikde nepíše, ani v jejich rozdělení naše jména nejsou…Mohli byste mi s tím prosím poradit? Děkuju

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj

Tohle se přiznám nevím přesně. Ale obecně platí, že při mezifakultním oboru se ta která fakulta stará o svoji půlku studia (sis, rozvrh). Termíny tebou uvedené (otevřený sis) tedy platí jen na PřF. Na FSV si termíny můžou stanovit jinak a ty se potom tedy musíš řídit těmi jejich…

Takže otázka na rozdělení matematiky je na ně - tady ti asi nebudeme umět poradit. Leda by si to přečetl nějaký zkušený demograf-ekonom…

Jan Kříž

Dobře, i tak děkuju :-)

Ahoj,
Chystam se studovat obor geografie-kartografie.
Jsem cizinec, proto cekal jsem na vizum az do 21.9 a nemohl prijet do Prahy, nasledne ISIC jsem dostal az 22.9, a proto nestihl jsem si zatim zapsat ZADNE predmety do SISu, budu to delat az od 27.9…
Ted nechapu, jak mam postupovat od 29.9, kdy zacne studium, kdyz nebudu urcite vedet, na jake predmety/cviceni mam chodit, a jak budou treba pedagogove kontrolovat mou prezenci, kdyz nebubu jeste mit ty predmety definitivne zapsane v sisu?
Jeste by me zajimalo, kde bych mohl najit nejaky pevny rozvrh PREDNASEK nebo pevne stanovenych predmetu pro 1.rocnik geografie a kartografie? Chci totiz zacit ten rocnik vcas a spravne:). Kam mam vubec jit 29.9, na jake predmety? Jsem moc pomateny v tom systemu.
Predem dekuji za pochopeni a za odpoved.
Pavel

Obrázek uživatele Jan Kriz

Tak předměty jsou jasné - ty co si 27. zapíšeš. Přednášky pro prváky jsou kapacitně bez problémů, tam se vejdeš vždy a všude. Prezence se neřeší (na přednášky nemusíš, což také spousta studentů - obvykle ke své škodě - nedělá).

Jelikož mám od prváku už trochu daleko (před pár změnami v SISu), znám teoretické možnosti. Ty jsou(platí jedno nebo druhé)

1) Na cvičení se můžeš přihlásit (=vybrat které konkrétní) hned jak budeš mít předmět zapsané v SISu. Vybereš si kterou konkrétní paralelku. Dříve to bylo určeno papírově podle abecedy a výměny si bylo potřeba domluvit s někým z jiné skupiny a nahlásit vyučujícímu, dnes to je (snad) čistě podle toho kdo si co zvolí v SISu. Pokud tedy někdo už má zapsané předměty tak si dnes již může vybírat paralelky. To je pro tebe jediné minus - teoreticky už můžou být paralelky plné. V praxi to ale nebývá (spíše lidi neví co si zapsat, co naklikat, takže se “dopisují” do SIS později).

2) Podle abecedy budeš rozdělen do kruhu (A, B, C, D, E, F) a prodaný kruh je rozvrhované dané cvičení. Pokud ho nechceš měnit, tak nic neřešíš. Pokud chceš jiné, tak se v SIS musíš přehlásit na jinou paralelky, je-li tam volno. Pokud toprovedeš před prvním cvičením, tak asi není potřeba nic více, jinak je nutné domluvit se s vyučujícím.

Pevný rozvrh mají jednotlivé předměty. Když zkombinuješ všechny co si chceš zapsat třeba do košíku (popis funkce někde v mé odpovědi níže), uvidíš/vytiskneš si cokoli chceš. 

Nějaký nástřel je dostupný tady (i bez přihlášení). Cotam je je dobře, ale možná nějaké předměty co budeš chtít tam nejsou (povinné by tam být měly).

Obecně domluvit se dá leccos, když slušně požádáte vyučujícího, tak poradí. První týden to navíc - zvlášť u prváků - bývá volnější. Někdy se stane že přednášky jsou zkrácené (jen technické info o předmětu - dobré ale slyšet - jak probíhá zkouška, co je potřeba, ne samotná výuka).

Jinak každý předmět má v rozvrhu svoji učebnu, tak je dobré jít tam…;-)

Jan Kříž

Ahoj,

budu studovat nMgr. obor Mikrobiologie. Dnes v noci jsem si zapisovala rozvrh a při zapisování praktik se mi u nich objevilo loňské datum (např: Fluorescenční mikroskopie v biologii se mi zobrazila s datem od 16.12.2009). Při vytváření rozvrhu musím někde nastavovat ještě akademický rok nebo něco podobného? Nerada bych ve středu šla na přednášku, která se nekoná, protože běží v jiném termínu… 

Díky za odpověď

Zdraví Kristýna

Ano, třeba na https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_nastaveni.php?skr=2010&sem=1&fak… (je to také vidět v aplikaci rozvrhu v levo nahoře pod nadpisem) je vidět, že musíš mít vybrán aktuální akademický rok a semestr. Pak teprve se můžeš proklikávat na svůj obor a předměty a tak. V NMgr. studiu se dost často řeší předměty až na prvním katedrovém semináři (typicky v úterý od 15). Jaký je kód toho předmětu Fluorescenční mikroskopie v biologii? Nemohu jej v SISu najít. Jestli myslíš https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=MB140C75 tak rozvrh je na https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?fak=11310&skr=… U praktik je normální, že se učí jen v několika blocích párkrát za rok a ne každý týden, ale tam ten rozvrh vypadá opravdu divně. :-) Asi nezbude než se zeptat vyučujícího… Mailového kontaktu s většinou lidí se tady netřeba obávat.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Ahoj,

jsem ted v prváku na Mgr studiu Mikrobiologie a take mam problem s rozvrhem. Temer u vsech predmetu mi to pise (i u tech povinnych), ze nemam splnenou prerekvizitu. Bc jsem studovala na jine skole, takze zadnou prerekvizitu pochopitelne nebudu mit v systemu.

Take nektere predmety se vypisují ob rok, ale nikde jsem nenašla, zda zrovna letos běží či ne. Zapsat jsem si je mohla, v popisu předmětu je vyučován, ale rok tam není. V rozvrhu mi potom vybehne, jako ze jej nelze zapsat (pritom jsem ho jiz zapsala a mam ho v seznamu zapsanych predmetu?).


Dik za odpoved,

Eliska

Ahoj, na to je potřeba vyplnit formulář, kde uvedeš, co jsi kde splnila a místo čeho to chceš uznat, necháš to podepsat pedagogem, co Tě bude učit předmět s prerekvizitami a odneseš to na studijní oddělení. Je to jeden z formulářů Formulář žádosti o uznání již jednou splněných předmětů… na http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-bc-mgr/formulare ale teď si nejsem jistý, který. Zajdi na studijní nebo tam napiš mail a oni Ti řeknou, jaký přesně to je. A řekni pedagogovi, že to budeš potřebovat podepsat. Je to trochu úřednické prudy, ale jinak to není nic hrozného.
Jestli je u předmětu učeného obrok uvedeno, že se učí, tak se asi letos učí. Pokud to tam je napsané nejasně, napiš mail pedagogovi s dotazem, jestli se to tedy opravdu učí. Snad to příště napíše srozumitelněji.
Kdyby s tím byl nějaký problém, vyřešíme. :-)

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Díky za radu,

akademický rok mám nastavený správně, tak snad všechno klapne! Myslela jsem předmět, jaký si psal…

Pěkný večer 

kristýna

Ahoj,
máme mít 8 hodin matiky týdně - 2 přednášky a 2 semináře. V SISu mi jde zapsat ale jen 1 přednáška a 1 cvičení. Nevíte, co s tím? Děkuju

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj, prosím uveď podrobnosti.

Jaký jsi obor?  Jaké předmět máš ve studijním plánu (dle tvých slov 8 hod  týdně) a jaké ti jdou zapsat? Předměty nejlépe identifikuješ jejich kódem…

Jan Kříž

Je to obor demografie s ekonomií…Ve škole nám nakonec řekli, že je to jedno - SIS bere ty dvě přednášky i cvičení jako paralelky, takže nám to zapsat nepůjde, stačí mít zapsanou obecně matematiku.

Zdravím všechny chytré hlavy, které vymyslely tento web .-D

píši sem a ptám se raději ještě před tím, než napíši svému přednášejícímu, abych se ujistila, že to není zbytečné…studuji duhového bakaláře na biologii (BBI) a přihlásila jsem si předmět anatomie rostlin a základy matematiky - jenže ouha - cvičení z anatomie rostlin se mi kryje s přednáškou ze základů matematiky. Jsou samozřejmě vypsaná i další cvičení z anatomie, ale ta už jsou plně obsazená…proto bych se chtěla zeptat, jestli je teoreticky možné opatrně požádat toho, kdo vede cvičení z anatomie, zda by mě vzal do obsazeného cvičení (SIS mi samozřejmě nedovolí si obsazené cvičení zapsat). Děkuju!

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj, obecně lze takové přesuny/výměny mezi termíny provést, takže žádost není zbytečná. Pokud by vyučující nevyhověl (což má většinou objektivní důvod v omezené kapacitě laboratoře a počtu přístrojů), tak se nic vážného neděje - Základy matematiky se učí i v letním semestru.

Ahoj,

omlovám se, ale nějak jsem nenašla jak vytvořit novou otázku, tak tohle je trochu z jinéhoo soudku..

Jsem v prváku, ale už jsem na UK absolvovala bakalářské studium i když ne na Přf. Tak by mě zajímalo zda nemusím na imatrikulaci, protože nám něco psali, že to není pro absolventy.

Díky za odpověď

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

Pokud vím, tak už nemusíš. Ale raději se zeptej, resp. nahlaš u dr. Bartůňkové na studijním oddělení (bartunk1@natur.cuni.cz). Minimálně aby o tobě věděli že nedorazíš a neuháněli tě.

Jan Kříž

Ahoj, sem v rozloženym třeťáku a dělám si trochu pozdějc rozvrh a u pár předmětů se mi stává, že nemaj rozvržený časy přednášek apod. Co to znamená? Že je vyučijící eště doplněj nebo se nevyučujou?

Díky za odpověď

Obrázek uživatele Jan Kriz

To jestli se vyučují nebo nevyučují je přímo v popisu v SISu.

Pokud se vyučují a nejsou rozvrženy, tak kontaktuj garanta předmětu s dotazem jak to bude. Nevím na které jsi sekci/katedře. Někde se “katedrové” předměty řeší na první katederním semináři (začátkem až v půlce října), kdy se dohaduje i rozvrh. 

Někde může být minimální počet zájemců a čeká se jestli se předmět naplní…

Jan Kříž

Díky

Ahoj,
chtěla jsem se prosím Vás zeptat, zda je imatrikulace pro všechny povinná?
Děkuju =)

Ano, imatrikulace je povinná, ale pokud vím, tak za neúčast ještě nikoho nepopravili. Ale to se může změnit. :-) A přeci jenom by tam měli být všichni…

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Obrázek uživatele Jan Kriz

Co já mám informace, tak imatrikulace v Karolinu je pro každého povinná jednou (tzn. poprvé když nastoupí na UK, poté už ne). Pokud tam člověk nedorazí, tak se nic neděje (nevyhodí ho), ale bez imatrikulace mu na konci nedají diplom… (neověřená zpráva, moc důvěryhodně mi nezní).

Každopádně to jsou asi 2 hodiny v saku/kostýmku v centru Prahy, nevidím důvod proč tam nejít. Pokud zrovna nemůžeš, tak se dohodnout na další rok (aspoň tak to vyžadovali na FSV).

Jan Kříž

o tom, co se na imatrikulaci deje? Prave jsem to zmeskala, a ted se strasne klepu strachy, ze nedostanu diplom))), ale vazne, deje se tam neco opravdu DULEZITEHO pro studium na fakulte? Moc prosim o odkaz…

Obrázek uživatele Jan Kriz

Pokud vím, tak nikde popis imatrikulace není. Určitě se stav na studijní se domluvit - pokud jsi je teď zmeškala, další budou za rok, takže máš teoreticky dost času. Ale nedoporučuji zas tak moc odkládat (sice věřím že nezapomeneš:), ale vypadá to lépe řešit to co nejdříve).

Jan Kříž

No, děje se tam jen to, že studenti ve slavnostním oblečení nastoupí a během rituálu ve staroslavném Karolínu složí akademický slib. Bývaly doby, kdy to bylo podmínkou k diplomu a tak, ale to už je (snad) pryč. :-) Určitě nejsi první ani poslední. :-) Každopádně můžeš očekávat ne úplně příjemný mail ze studijního a datum náhradního termínu… Nic horšího by Ti hrozit nemělo.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Ahoj,
měl bych dotaz týkající se povinného tělocviku v prvních ročnících. Zaslechl jsem, že je v případě, že dělám vrcholový sport, možné vyhnout se tělocviku z důvodu nestíhání zápasů atd.. Co je na tom pravdy a jaké jsou případně pro to podmínky? Co se počítá za vrcholový sport?
Díky za odpověď.

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Pokud na fakultě něco zaslechneš, je dobré nejprve prověřit fakultní stránky - informace tam totiž jsou, a to i na logických místech, jako je v tomto případě web katedry tělesné výchovy :)

http://www.natur.cuni.cz/faculty/telesna-vychova/informace-o-vyuce/osvobozeni-z-telesne-vychovy

Co je vrcholový sport už určitě dořešíš s odborníky…

Ahoj,
studuji teď ve třetím ročníku PřF a měla bych dotaz ohledně čl. 3 Pravidel pro organizaci studia (cituji):

Čl. 3

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia (K čl. 4 odst. 10 studijního a zkušebního řádu univerzity)

Podíl počtu kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří v prvním úseku studia bakalářských studijních programů jednu třetinu, v ostatních případech dvě třetiny.

viz. http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplat…

Interpretuji to správně, když si myslím, že z toho vyplývá, že ve třetím úseku studia (= 3. ročník), ve kterém jsem, může být celkový podíl počtu kreditů za volitelné předměty vůči počtu kreditů za všechny zapsané předměty pro daný ročník roven 66 % (tedy 2/3)? Tedy např. mám zapsány předměty za 53 kreditů na ročník, za volitelné předměty tedy může být až 35 kreditů, nemýlím-li se.

Děkuji mnohokrát za odpověď :-)

Obrázek uživatele Jan Kriz

Moje interpretace je ještě příznivější pro studenty.

Při průběžné kontrole studia se vždy kontroluje součet všech kreditů v daném studiu získaných (za všechny dosavadní úseky studia) a porovnává se s normálním počtem kreditů (60,120) a případně minimálním počtem kreditů nutných pro postup (u bakalářů řada 45, 95, 150 kr.). Není žádné max či min omezení kreditů na jeden ročník (pouze stížení podmínek ve formě zvýšení hranice pro postup, to ale neznamené že by to bylo zakázané).

Z toho mi vyplývá, že po prváku na bakaláři je ti automaticky pro kontrolu uznáno až 20 volitelných kreditů (1/3 ze 60), po druháku až 80 (2/3 ze 120) volitelných kreditů a po třeťáku (smysl má pouze při rozkládání) až 120 volitelných kreditů. Volitelné kredity se vždy počítají jako suma skrz všechny odstudované úseky studia.

To je ale hodně teoretická možnost, protože samozřejmě pro kontrolu před státnicemi (ne průběžná) musíš splnit studijní plán, kde je obvykle tak 150 (max 162) kreditů za povinné nebo povinně volitelné předměty.

V praxi se do rozporu s tímto pravidlem člověk může dostat jen ve zvláštních situacích, např. když v prváku magistra jede na Erasmus a předměty jsou mu uznány jako volitelné. V takovém případě je potřeba výjimka od děkana (v této věci zastoupen studijní proděkankou) a právě stáž v zahraničí je relevantním důvodem.

——————

Otázka je jestli by ti tohle z fleku řekli na studijním. Protože s tím nejsou problémy, tak se to ani moc neřeší a není “zaběhlá praxe” co říkají studentům. Uvidíme jestli někdo tady přijde s odlišnou interpretací…

Jan Kříž

Ahoj, predem se omlouvam za cestinu, jsem v prvaku na OZP, mame povinne predmety pocitacova technika a anorganicka chemie, a prave cvika z anorganicke se prekryvaji v ctvrtek. Je sance, ze anorganika bude turnusova?

Pokud v popisu předmětu, není, že je turnusový, pak turnusový pravděpodobně není… Jediná šance je asi najít si paralelky, co se nekryjí. Ale dva povinné předměty by se krýt neměly - to když tak napiš mail s dotazem garantovi…

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

ahoj!

 

mám dotaz: jsem v prváku a dělám vrcholový sport - alpské lyžování (furt na závodech v zimě..) a na zimní semestr jsem si vybrala jen ty předměty, které nemají praktika, ale jen přednášky, takže by se to v pohodě zvládlo, ale problém je, že mi to vychází jen na 24 kreditů (bez tělocviku). Říkala jsem si, že bych těch zbývajících 6 a plus dalších 30 dodělala v letním semestru, je to možné?

 

moc díky za odpověď :)

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

Možné to určitě je. Záleží čistě na tobě, jak si co zapíšeš. Klidně 0 v zimě a 60 v létě, není to nic proti ničemu (tedy kromě toho že fyzicky to asi nestihneš;-).

Jediné co zajímá studijní je jestli máš po “úseku studia” (=roce) dost kreditů k postupu…

Jan Kříž

Obrázek uživatele Celie

Jenom na doplnění: Mít 60 kreditů za semestr lze a znám člověka, který to udělal (a ne proto, že by v zimním semestru měl 0, dotyčný se pohyboval v podobných číslech všechny semestry), ale člověk musí být geniální.

Do 40 kreditů za semestr zvládnou i normální smrtelníci (čili si klidně v létě zapiš těch 36 nebo i víc). Proč to píšu? Po úvodním soustředění jsem potkala pár prváků, kteří měli pocit, že když si zapíšou víc jak 30 kreditů, tak studium nezvládnou. Nepodléhejte panice! 30 kreditů je minimum, které je potřeba zvládnout průměrně za semestr, aby člověk vystudoval během standardních 3 let. Není to maximum, co je člověk schopen zvládnout. Člověk, který si zapíše přesně 30 kreditů mrhá svým talentem. Pokud trávíš celou zimu závoděním, tak je to pochopitelné, ale u normálních prezenčně studujících studentů je kravina, aby se jako posedlí drželi 30kreditové hranice. Potom se při výběru řídí víc počtem kreditů než tím, zda je přednáška zajímá, a ze studia nic nemají… nebo mnohem míň, než by mohli mít.

Ale pozor - zapsané předměty si (minimálně v rámci kreditního systému) můžete celkem beztrestně vyškrtnout, ale pokud si jich zapíšete moc, rostou počty minimálních kreditů nutné pro postup (ale to se týká celého akademického roku), viz FAQ.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Zdravíčko. Asi se ptám na totální volovinu, protože co není psáno v karolínce, tak neplatí. Ale během bakalářského studia aplikuji taktiku nadrtit co nejvíce kreditů v prvním a druhém ročníku, abych se pak ve třeťáku válel.

Jen mne šokovalo, že např. na ČVUTu mají povinných 20 kreditů za semestr. Asi určitě to tu není, ale pro jistotu se ptám tady, abych nebyl odsouzen k exekuci na studijním oddělení. :)

Samozřejmě minimálních počtů pro postup jsem informován a netřeba je zmiňovat, jen tato specifická věc mne zajímá.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Na CVUT to maji nastaveno jinak - usekem studia je semestr. Na Prirodovede to je rok. Po nem se provadi kontrola, ke kteremu se vztahuji tebou zminovane limity.

Zadna jina kontrola na Prirodovede neprobiha. Z toho vyplyva ze muzes byt vyhozen nejprve na konci prvaku. To ma sve vyhody (zustavas studentem cely rok, i kdyz do skoly nechodis od listopadu) i nevyhody (pocita se to jako odstudovana doba, takze driv zacnes platit, pokud to zkousis znova).

Jan Kříž

Ahoj,
ke konci prvního semestru mám takový dojem, že se už nestihnu naučit na některé zápočty, takže zřejmě nebudu moc jít ke všem zkouškám. Je ale možné, že chybějící kredity nějak nakonec doženu v letním semestru. Pokud si ale pošlu znovu přihlášku - pro jistotu - na obor, který momentálně studuji, a který bych nakonec zvládla? a současně i na další obor, který bych chtěla nastoupit… musela bych dělat přijímačky právě kvůli tomu 2. oboru… a současně by se mi započítaly (všeobecné studijní předpoklady) i na ten 1. obor (jež jsou jediným kritériem pro přijetí), na kterém už jsem… Nevyhodí mě pak, pokud splním počet kreditů na postup do druhého úseku studia z 1. oboru kvůli přijetí? a nechají mě nastoupit na 2. obor, že?
Asi je to úplně triviální věc… jen sem ji nikde nemohla najít, abych se o ní ujistila :/ :)

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj,

podat přihlášku můžeš, to není nijak omezeno. Pokud na studovaném oboru zvládneš postoupit do druhého ročníku, tak se prostě nezapíšeš a budeš pokračovat ve studiu. Na druhý obor můžeš nastoupit, pokud uděláš přijímačky - žádný jiný zádrhel v tom není :)

Pěkné svátky

RM

Ahoj, je mozne si nezapisat na semester povinny predmet a zapisat si ho az o rok? Alebo povinne predmety musis mat zapisane vzdy? Dik

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj, rozdělení předmětů do ročníků je doporučené - hlavně z důvodu návaznosti. Klidně si tedy předmět můžeš zapsat příští rok.

…ale riskuješ tím nejrůznější návazné potíže. Např. pokud je předmět prerekvizitou (je vyžadován) nějakým jiným předmětem, ten si nebudeš moci zapsat a také se to odsune o rok (čímž mohou hrozit potíže s poplatky a tak…). Ale pokud to dobře promyslíš, klidně si to odlož. :-)

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Obrázek uživatele Pepik

zkus upřesnit o který předmět se jedná a zkusím ti odpovědět z pohledu absolventa většiny ožp přednášek (krom těch nových)

Ahoj, je nutné vypsat si všechny předměty do indexu a nechat si je potvrdit na studentském? A je nutné, aby mi vyučující do indexu stvrdil složení zkoušky, nebo stačí, že do SISu napíše, že jsem uspěla? A po složení všech zkoušek, musím jít na studentské a nechat si opět potvrdit index? Děkuji za odpovědi.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

nutné to není, alespoň tedy ve smyslu že vždy platí to co je v SIS, bez ohledu na to co (ne)máš v indexu. Index je dobrý na to, že když ti to někdo zapomene zapsat do SIS, tak máš čím prokázat že jsi dosáhla zápočtu/zkoušky (a tím si třeba vymoci zápis do SIS, protože stále platí že rozhodný je stav v SIS).

Z toho titulu je doporučené to dělat a na studijním ti asi řeknou abys to udělala. Ale pokud na studijní nepůjdeš/neprovedeš to, tak ti nic nehrozí (pokud bude SIS ok)

Jan Kříž

Ahoj, študujem bakalára molekulárna biológia a biochémia, prvák. Chcela by som sa spýtať na jeden povinne voliteľný predmet. Sú to praktiká za jeden kredit, v SISe zapisované zvlášť od prednášky. Ak sa mi ich nepodarí splniť tento rok a zístať z nich zápočet, môžem ich nechať tak? Že sa o zápočet ďalej už nebudem pokúšať a stratím ten jeden kredit, bolo by to možné? Potom by som mala za celý rok 59 kreditov, myslím, že by to malo stačiť.

Ďakujem za odpoveď.

Pavlína

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj,

pokud te to předmět není prerekvizita nebo korekvizita k jinému předmětu, který máš zapsaný nebo si budeš chtít v budoucnu zapsat (zkontroluj v SISu u popisu předmětu), tak předmět splnit nemusíš. Kredity, které musíš získat z daného modulu, prostě dostaneš za splnění jiných předmětů.

Ahoj, diky, tak som to pozrela a nie je tam žiadna korekvizita ani prerekvizita. Mám to oznámiť aj vyučujúcemu, keď to nechcem plniť, alebo sa to automaticky dá ako nesplnený predmet keď neurobím zápočet na dvakrát?

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

Pokud neudelas druhy opravny termin zapoctu (celkem treti), tak je predmet automaticky nesplneny. To resit nemusis. Pokud se rozhodnes na zapocty vubec nechodit, tak to take resit nemusis, nic se nestane. To uz zalezi na tvem vnimani jestli ti prijde lepsi/slusnejsi s tvym rozhodnutim pedagoga seznamit. Ale z pohledu pravidel a kontrol je to jedno.

Staci proste jen pri kontrole studia na konci useku studia (= konec zari) mit dost kreditu a pro uspesne zakonceni studia vsechny povinne predmety (povinne volitelne ani volitelne ne, tam jde proste jen o pocet kreditu, ale je jedno za ktery predmet z modulu/skupiny).

Jan Kříž

Je možné opakování prvního ročníku v případě, že nezískám dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia?

Podmínkou pro zápis do dalšího ročníku je získání alespoň minimálního počtu kreditů. Pokud student na tento spodní limit nedosáhne, studium se mu ukončuje. Opakování ročníku není možné.

Tomáš Macháček

Dobrý den,
chci se zeptat, jak je to s uznávámím předmětů. Mám vystudovanou jednu (úspěšně) a teď nastupuji k bakalářskému studui na Kartografii. Lze uznat některé předměty? Např. jsem měla 3 semestry Matematiky, vypočetní techniku a podobne.

Předem díky za odpověď

Marie Chaloupková

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

PřF má k uznávání přístup - “za jednu práci jednou kredity”. To znamená, že dříve splněné předměty, které vyhoví předpisům (stejné předměty - buď totožné, nebo po uznání pedagogem ekvivalentní z jiné , ne starší 5 let…) jsou uznány za 0 kreditů. Tzn. že se tak můžeš někdy vyhnout nějakému povinnému předmětu, ale kredity musíš získat jinde (za volitelné předměty).

Související legislativa:

OD 7/2011

Jan Kříž

A platí to i v případě, že bych chtěla uznat nějaký předmět jako volitelný a ne jako povinný? I v tom případě nejsou kredity uznány? (předpisy i formuláře jsem sice četla, ale pořád v tom trochu tápu) Existuje vůbec případ, kdy jsou kredity uznány?

Obrázek uživatele Honza Kriz

Ahoj,

možnost aby byly uznány předměty i s kredity je jen jedna a to dost speciální. Podmínky jsou následující:

Na PřF studuješ (obvykle 1. ročník, ale není to kodifikováno) a rozhodneš se že bys chtěla studovat jiný (“vysněný”) obor na PřF. Pokud splníš podmínky pro postup do dalšího ročníku (a pouze jen pokud je splníš), ale rozhodneš se místo toho nastoupit znovu do 1. ročníku “vysněného” oboru, tak v tom novém prváku se ti uznají s kredity ty předměty, které jsi absolvovala v minulém studiu a v novém studiu jsou povinné.

Takže sice žádný institut “přestupu” neexistuje - vždy musíš znovu do prváku, ale je zde možnost určitého uznávání.

Potom je ještě možnost za jistých podmínek uznat kredity získané v bakalářském studiu do magistra - za podmínek že v magistru jsou ty kredity nad povinných 180 a v NMgr. jde o povinný předmět. Více viz příslušná legislativa (výše odkazovaná)

 
 

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda lze opakovaně zapsat předmět Diplomová práce II. Jsem v druhém ročníku mgr studia botaniky, mám individuální studijní plán a studium budu prodlužovat. Tzn. je možné, abych si v letošním LS zapsala Diplomovou práci II a příští rok si ten samý předmět zapsala v ZS i v LS?

Ahoj, u individuálního studijního plánu vždy záleží na domluvě (se studijní proděkankou), ale nemýlím-li se, obecně platí, že pokud si stejný předmět zapíšeš znovu, nedostaneš za něj kredity. Takže to lze, ale asi to úplně nemá smysl… Neznám podrobnosti, ale asi by mi ve Tvém případě přišlo logičtější zapsat si Diplomovou práci II až příští rok… Je to povinný předmět, takže pokud bys jej nesplnila, příští rok by sis jej zapsat musela. To je také možnost, ale ne nejhezčí…

ahoj, snažila jsem se přihlásit do systému SIS, abych si navolila předměty, ale jakmile jsem zadala údaje na přihlášení, napsalo mi to „Zadali jste správné přihlašovací údaje, ale nemáte žádnou roli pro práci se systémem SIS´´. nevím tedy , jak si zapsat předměty, když se ani nemůžu přihlásit. Zápis do prváku jsme ještě neměli, tak je možné, že si budu zapisovat předměty až po zápisu? nevím, ani jsem tuhle informaci nikde nevyčetla…Předem díky za odpověď, Fany

Ahoj Fany, je to tak. Až budeš zapsaná ke studiu (a tedy budeš de iure studentskou), přidělí se ti v SISu role studenta. A až potom bude možný zápis předmětů - ten je pro první ročníky otevřený do 11. září.

Tomáš Macháček

jasně, díky.už rozumím. Fany

Přihlásit se k odběru Comments for "Organizace studia aneb předpisy v kostce" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.