Stipendia

1.Stipendium za vynikající studijní výsledky

Stipendium podle odst. 1 se přiznává 10 % studentů každého studijního programu a úseku studia s nejnižší hodnotou prospěchového průměru při současném splnění následujících podmínek:

a) jejich doba studia nepřesáhla standardní dobu studia,

b) získali minimálně 58 kreditů v předcházejícím úseku studia,

c) dosáhli prospěchového průměru nižšího nebo rovnajícího se hodnotě 1,5.

Do celkového počtu studentů se nezapočítávají studenti zapsaní v prvním ročníku bakalářského studia. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává též studentům v prvním roce studia navazujícího magisterského programu, kteří v bakalářském studijním programu absolvovaném na fakultě splnili podmínky pro udělení celkového hodnocení „prospěl/a s vyznamenáním“. Pokud student splní dané požadavky v bakalářském studiu na jiné fakultě či , posoudí děkan daný případ individuálně na základě žádosti studenta.

Pokud počet studentů, kterým je přiznáno stipendium, nedosáhne stanovené hranice 10%, pak se při splnění podmínek stipendium dále přiznává studentům s nejnižším prospěchovým průměrem (bez rozlišení studijních programů a úseků studia).

Při souběžném studiu více oborů na fakultě může být studentovi v daném akademickém roce stipendium přiznáno vícekrát. O tom, za který program resp. úsek studia a kolikrát se studentovi stipendium přiznává, rozhoduje děkan.

 

2.Stipendium na podporu ubytování

O ubytovací stipendium musí studenti požádat prostřednictvím univerzitního webu https://is.cuni.cz/webapps/ - přidělování stipendia není v kompetenci fakult.

Univerzita stanovila pro žadatele tyto podmínky pro jeho přiznání:

 • studují v prezenční formě studia,
 • nemají studium přerušeno,
 • nejsou samoplátci studující v cizím jazyce,
 • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia (ukončená jinak než řádně),
 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli
 • standardní dobu studia navýšenou o jeden rok,
 • neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

Ubytovací stipendium je vypláceno dle Opatření rektora 6/2012 http://www.cuni.cz/UK-4167.htmlve třech různých výších podle sociální situace studenta. Žádost o ubytovací stipendium se podává elektronicky, podrobné informace najdete na stránkách UK: http://www.cuni.cz/UK-1569.html

 

3.Sociální stipendium

Sociální stipendium se vyplácí podle Opatření rektora 5/2012 http://www.cuni.cz/UK-4166.htmlvšem studentům, jejichž rodiče pobírají přídavky na děti ve zvýšené výměře (tj. jejich příjmy jsou do 1,5 násobku životního minima). O sociální stipendium se opět musí žádat prostřednictvím univerzitního webu https://is.cuni.cz/webapps/ (přidělování sociálního stipendia též není v kompetenci fakult), podrobné informace: http://www.cuni.cz/UK-1569.html.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:

 • studují v prezenční formě studia
 • nemají studium přerušeno
 • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci
 • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia
 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok
 • neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

Žádost o sociální stipendium se podává pomocí sledujícího portálu: https://is.cuni.cz/webapps

Podrobnější informace o:

 • Druzích stipendií a typech potvrzení
 • Výši sociálního stipendia
 • Termínech vyplácení stipendií na podporu ubytování
 • Termínech pro podávání žádostí o sociální stipendium

naleznete na http://www.cuni.cz/UK-4316.html

 

4.Účelové stipendium

Účelové stipendium slouží např. na podporu vědecké práce studentů. Žádost podává obvykle vedoucí práce, garant oboru či vedoucí katedry, je možné i vlastní podání studenta. Žádost se podává děkanovi fakulty (studijní proděkance) pomocí tomu určeného formuláře http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare/ucelove-stipendium-formular/view . V případě zvláštního zřetele (mimořádné situace, např. postižení živelnou pohromou) může student požádat o účelové stipendium rektora UK.  Na účelová stipendia se vztahují limity dané Opatřením rektora 13/2012 http://www.cuni.cz/UK-4188.html.

 

5.Sportovní stipendium

Sportovní stipendia jsou udělována na základě následujícího klíče:

 • Vedoucí Katedry tělesné výchovy podává děkanovi podněty k udělení mimořádného stipendia za sportovní výsledky a sportovní reprezentaci fakulty
 • Student může rovněž sám požádat o mimořádné stipendium za sportovní výsledky, přiloží přitom relevantní doklady (diplomy ze soutěží apod.). Tyto žádosti budou přijímány prostřednictvím studijního oddělení.
 • Žádosti budou posuzovány dvakrát ročně, vždy se zahájením semestru. V případě mimořádného úspěchu může být žádost posouzena okamžitě.
 • Výši stipendia určí děkan nebo proděkan po konzultaci s vedoucím Katedry tělesné výchovy na základě významu úspěchu. Stipendium může být předáno slavnostní formou (např. u příležitosti děkanského sportovního dne)
 • Fakulta bude prezentovat úspěch oceněného na svých webových stránkách, popř. v dalších propagačních materiálech.

 

 

6.Doktorandské stipendium

Dle Opatření děkana č. 08/2018  a v souladu se Stipendijním řádem UK a Pravidly pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě UK je stanovena výše doktorandského stipendia náležejícího studentům v prezenční formě studia po standardní dobu studia ve výši 10 500,- Kč měsíčně.

V souladu s čl. 12, odst. 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy se doktorandské stipendium po úspěšném složení státní doktorské zkoušky od následujícího kalendářního měsíce navyšuje o 2.000,- Kč měsíčně.

 

Více informací o stipendiích naleznete ve Stipendijním řádu UK

 https://cuni.cz/UK-146.html#16

a Pravidly pro přiznávání stipendií na PřF UK

 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/vnitrni-predpisy-prf-uk

Přihlásit se k odběru Comments for "Stipendia" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.