Zápis SKAS leden 2020

Zápis jednání leden 2020

Přítomni: Jaromír Novák, Daniel Vašek, Jan Klouda, Aneta Hušková, Jakub Petříček, Barbora Lepková, Jan Pačes, Albert František Damaška, Ema Fischerová, Lucie Kunstmüllerová, Jan Kretschmer
Hosté: Radim Perlín
Omluveni a vyloučeni z kvóra: Václav Bočan, Kateřina Marcollová, David Hurný

 1. Schválení zapisovatele
  Hlasování: 11/0/0. Zapisovatelem schválen Novák.
   
 2. Schválení programu
  Hlasování: 11/0/0. Program schválen v navržené podobě.
   
 3. Host: Radim Perlín – informace o “bourací” akci v menze + kandidatura na post předsedy ASF
  Perlín žádá senátory SKAS o podporu při volbě na předsedu senátu. Jedním z cílů jeho kandidatury je i zajištění kontinuity spolupráce obou komor ASF a vedení fakulty na propagaci spolků a studentských aktivit. Zároveň by rád zajistil důstojné rozloučení s menzou na Albertově, zejména s přihlédnutím k možnému využití akce pro kontakt s absolventy naší fakulty (propagace Alumni klubu). Předběžně je akce plánovaná na konec června. S tím souvisí i tlak na zahájení stavby kampusu Albertov.
  Perlín si cení stávající spolupráce a apeluje na aktivní, či aktivnější účast senátorů v budoucnu, zejména na jednání ASF. Zároveň by se rád zasadil o vznik terasy při rekonstrukci Velké geologické posluchárny.
   
 4. Program ASF
  Perlín informuje, že volba předsedy komisí proběhne v rámci jednotlivých komisí (jde zejména o komisi legislativní a ekonomickou). Pačes připomíná, že zejména osoba předsedy legislativní komise je velmi důležitá pro její efektivní fungování. Dále Perlín informuje o formálním průběhu zítřejšího jednání, voleb, ustanovení komisí aj.
  Perlín upozorňuje na to, že v následujících měsících bude v řešení hodnocení výkonnosti v rámci fakulty (mezi jednotlivými sekcemi) a s tím související forma rozdělování rozpočtu. Jde o stěžejní problematiku a Perlín apeluje na senátory SKAS aby se s touto problematikou seznámili, a zejména zhodnotili srozumitelnost potenciálního systému hodnocení výkonnosti.
  Perlín informuje o očekávaném vývoji ohledně studentské ankety a problémech s ní spojených. Perlín kvituje že SKAS plánuje iniciovat diskuzi na toto téma, a apeluje na stručném informování o kritériích hodnocení pro udílení ceny Velemlok.
   
 5. Zprávy z Kolegia
  Ze zpráv týkajících se problematiky spadající do kompetencí SKAS, jde zejména o iniciování schůzky s proděkankou Martínkovou, vedoucím ankety Strakou a Mgr. Martinem Ročkem ohledně hodnocení výuky studenty, vzhledem k neuspokojivému aktuálnímu stavu ankety. Pačes navrhuje, že je třeba zejména identifikovat jaká je problematická fáze zpracování ankety. Probíhá diskuze nad kompetencemi vedoucího ankety Straky a jeho pasivitě v řešení ankety. Petříček doporučuje vyčkat do zmíněné schůzky a o dalším postupu rozhodnout na základě jejích závěrů. Dalšími tématy, která se řešila bylo zveřejnění pozic v programu STARS a délka letního semestru (viz zápis z kolegia). 
   
 6. Finanční podpora studentských aktivit – nový rozpočet, informace od tajemníka Mozra
  Petříček má informace od tajemníka. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje rozpočet na tento rok, budou žádosti projednávány až na únorovém jednání SKAS. Po dohodě s panem tajemníkem, bude v tomto roce částka na stipendia na podporu studentských aktivit 100 000,-.
   
 7. Vyhodnocení ankety – Velemlok
  Geologičtí a geografičtí senátoři jiz nominovali top 10 kandidátů včetně vítěze na základě studentského hodnocení.  Senátoři za biologii a chemii dodají deset kandidátů a vítěze ceny velemlok výhledově. SKAS taktéž jako minulý rok udělí na základě výsledků hodnocení svoji cenu jednomu z nesekčních předmětů. Probíhá diskuze nad volbou ceny SKAS. Vzhledem k tomu, že většina mimosekčních předmětů je spojená zejména s biologií, vezmou si tyto na starost senátoři biologické sekce (Vašek).
   
 8. Student se speciálními potřebami – dotaz od Dany Fialové
  Paní Fialová žádá SKAS o pomoc se zajištěním asistence pro studenta se speciálními potřebami. Problematika zatím zůstane v gesci senátorů z chemické sekce, Klouda se bude v dané věci dále angažovat.
  Zároveň by bylo vhodné zjistit, jaká je situace zaměstnanců, kteří zajišťují asistenci studentům se speciálními potřebami. Kretschmer se na tuto problematiku zaměří.
   
 9. Dotazník Erasmus - aktuální info (Lucka K., Vašek B.)
  Kunstmüllerová informuje, že dotazník je hotov a čeká se na jeho distribuci (zejména rozesílání e-mailu s dotazníkem, ale i další informační kanály).
   
 10. Fakultní spolky na webu fakulty – aktuální info
  Petříček ve spolupráci s Perlínem a dalšími zajistili informace o spolcích, v tuto chvíli se čeká na zveřejnění informací na webu.
   
 11. Fakultní ples
  Tento bod přesouvá na únorové jednání. SKAS kvituje vysoký zájem o aktivní participaci na programu plesu z řad studentů.
   
 12. Informace z ASUK
  Pačes informuje o jednání ohledně fundraisingu. Této problematice se aktivně věnují členové k tomuto dedikované pracovní skupiny, jejíž první výsledky jsou již připraveny k projednání senátem a vedením univerzity. Pačes kvituje, že diskuze v rámci skupiny je velmi konstruktivní a již přináší výsledky. 
   
 13. To do list (novoroční předsevzetí)
  Tento bod se přesouvá na únorové jednání.
   
 14. Různé
  Nikdo z přítomných neměl další body k řešení.

Zapsal: Jaromír Novák (14. 1. 2020)
Ověřil: Jakub Petříček (14. 1. 2020)
Zveřejnil: Daniel Vašek (29.1.2020)

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS leden 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.