Zápis SKAS listopad 2020

Zápis z jednání SKAS listopad 2020
Datum: 18. 11. 2020

Forma jednání: ONLINE
Přítomni: Bočan, Kretschmer, Formáčková, Lepková, Marcollová, Petříček, Kunstmüllerová, Hurný, Fischerová
Hosté: -
Omluveni a vyloučeni z kvóra: Vašek, Havlíček, Novák, Pačes

1. Schválení zapisovatele
Zapisovatelem schválen Bočan

2. Schválení programu
Program jednání schválen tichým souhlasem

3. Program ASF
členové volební komise pro volby do SKAS - Petříček, Kretschmer a Lepková nabízí svou účast
komentáře rozvojové komise ke strategickému záměru UK (Formáčková disponuje připomínkami)

4. Zprávy z kolegia (Kunstmüllerová)

 • Ve výjimečných (odůvodněných) případech může být hranice 12 kreditů v prvním úseku studia snížena; bude posuzováno individuálně studijním oddělením a studijním proděkanem.
 • Studentům, kteří se v rámci pandemie covid-19 věnují dobrovolnictví v jakémkoliv sektoru se doporučuje vyplnit formulář na koronastránce fakultního webu. Při případných studijních problémech může být dobrovolnická činnost brána jako polehčující okolnost. 
 • Nahrávání přednášek: Proděkan Langhammer zjistil technické možnosti nahrávání u jednotlivých platforem a vyučujícím bude k dispozici podrobná metodika; nahrávání přednášek nemůže být přednášejícím nařízeno, ale je podporováno.Google Meet bude mít od příštího roku omezenou dostupnost nahrávek (30 dní), nahrávky je však možné stáhnou a uložit na Google disk. 
 • Podle nových pravidel z RUK musí být u posledního termínu SZZK přítomný studijní proděkan nebo jím pověřená osoba.
 • V harmonogramu akademického roku 2020/21 s největší pravděpodobností dojde k úpravám s ohledem na aktuální situaci a délku trvání nouzového stavu (resp. příslušných opatření). Očekává se opět zrušení termínu “prázdniny”, tzn. bude možné vypisovat zkoušky i v průběhu července a srpna. Termíny SZZK budou pravděpodobně posunuty podobně jako v minulém akademickém roce; finální rozhodnutí bude sekčně specifické.
 • Proděkanka Martínková seznámila KD se závěry a se svými dojmy ze schůzky ohledně formy ankety k hodnocení studia. 

5. Žádosti o podporu
Žádná nedorazila

6. Informace z univerzitního senátu

Hurný (připojen později)

 • příští rok bude finančně napjatý
 • provoz kolejí, menz a doplňková činnost UK přináší velkou ztrátu
 • deficit se má pokrývat z fondů fakult, kde máme velké finanční rezervy
 • cena za vydržování koleje bude zvýšena z 15 % na 50 %
 • bude zřízen nadační fond UK pro správu darů (reakce na kauzu HomeCredit)
 • vyhlášení nouzového stavu na UK – volby a jednání mohou být elektronicky (per rollam) i bez ukotvení v předpisech, zkrácení lhůt pro projednání/předkládání

7. Studenti studentům online

19. 11. 2020 v 17:00
Diskutuje se možnost propagovat i nadcházející volby do SKASu. Na online setkání budou přítomni alespoň jeden senátor za každou sekci.

8. Schůzka ke studentské anketě (prod. Martínková, Roček, Straka)

Referuje Formáčková, Kunstmüllerová. Naše požadavky stále nejsou splněny. Hlavní požadavek: u přednášek s více vyučujícími by každému mělo vyjít jiné procento, ale v exportované tabulce je procento u všech stejné. Roček tento problém nevyřešil. Ze seznamu požadavků zaslaného 14. 2. 2020 nebylo splněno nic. Petříček navrhuje vytvoření anketní pracovní skupiny (Petříček, Formáčková, Marcollová, Kunstmüllerová, Bočan). Později se do pracovní skupiny hlásí Kretschmer. Petříček napíše zprávu prod. Martínkové, že požadavek na úpravu procent nebyl zapracován (prve jej pošle do pracovní skupiny).

 

9. Volby do SKAS

Do volební komise se hlásí Petříček, Kretschmer, Lepková. Předseda ASF Perlín pořád neposlal novelu volebního řádu PřF. Petříček vybízí budoucí osazenstvo SKASu, aby více na předsedu ASF naléhalo. Je záhodno oslovit potenciální kandidáty předem.

 

10. Loděnice a Český yacht klub

Petříček navrhuje prosazovat posun v situaci a vytvořit nějaké fakultní stanovisko. Hurný je pro upevnění pozice před vyjednáváním před jasným stanoviskem. Fischerová sdílí Petříčkův náhled. Děkan je velmi zdrženlivý. Petříček by chtěl vyzvat děkana, aby se vyjádřil na prosincovém ASF. Formáčková navrhuje agendu předložit rozvojové komisi.

11. Různé
-

Zapsal: Václav Bočan (18.11.2020)
Ověřil: Jakub Petříček (18.11.2020)
Zveřejnil: Daniel Vašek (23.11.2020)

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS listopad 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.