Zápis SKAS říjen (online)

Program jednání říjen 2020: ONLINE

Přítomni: Kretschmer, Hurný, Formáčková, Petříček, Marcollová, Lepková, Bočan, Fischerová, Lepková, Havlíček, Pačes 
Hosté: -
Omluveni a vyloučeni z kvóra: Vašek, Novák 

1. Schválení zapisovatele
Zapisovatelem tiše schválen Petříček

2. Schválení programu
Program jednání schválen tichým souhlasem

3. Program ASF
Nikdo nemá žádné připomínky ani komentáře

4. Zprávy z Kolegia
Kunstmüllerová informovala o KD ze dne 5.10., kde byla diskutována podoba hybridní výuky (nyní již neaktuální). Dále reflexe jarní distanční výuky jak z pohledu studentů, tak vyučujících - obecně jsou hodnocení v zásadě kladná. 

Mezi důležité body patřila diskuze o zrušení promocí z důvodu současné epidemiologické situace.

5. Zprávy z krizového štábu
Kunstmüllerová informuje o dění v krizovém štábu ze dne 21.9. a průběžných reakcích krizového štábu na aktuální dění.

Na 21.9. se diskutovalo:

  • zrušení zahradní slavnosti ke 100. výročí fakulty
  • harmonogram hodnocení ISP s ohledem na aktuální situaci
  • technické zajištění distanční výuky, včetně praktik a tělesné výchovy

6. Finanční podpora studentských aktivitám 

  1. HC Přírodověda
    https://docs.google.com/document/d/1zgfGLK71Mwirysh7UfUkJWPs81wle9rRLLEzhQUYW1Q/edit?usp=sharing

Formáčková vyzdvihuje skutečnost, že pod oběma žádostmi figuruje stejný člověk a ptá se do pléna, zda-li se to zdá přijatelné. Kunstmüllerová upozorňuje, že osoba žádající o příspěvky zatím neprokázala plnou kompetentnost využití peněz a tvrdí, že se spolek zatím moc aktivně neprojevuje (týká se Hydrantu). Lepková a Marcollová si myslí, že žádat může kdokoli kdykoli a pravidla pro hlídání toků příspěvků nemá SKAS stanoven. Kretschmer upozorňuje, že v historii SKAS na vykazování utracených peněz více lpěl. Marcollová navíc upozorňuje, že tato osoba žádá už po třetí. Petříček tvrdí, že osoba může být stejná, naopak vyzdvihuje aktivity jakéhokoli spolku. Dále Petříček vysvětluje, že stejný žadatel figuruje pod oběma žádostmi z důvodu neaktivity žádného z dalších členů obou spolků. Havlíček položil otázku do pléna otázku, zda se žádosti posuzují podle osobních recenzí lidí nebo podle technického zpracování. Kretschmer se ptá kolik zbývá peněz v rozpočtu? Fromáčková odpovídá, že peněz je dostatek.

Usnesení 1.:
SKAS požaduje po studentských spolcích vykázat finance schválené SKAS po jednotlivých žádostech, respektive po proběhlých akcích. Vykázat stačí hospodaření s příspěvky SKAS ve formě krátké zprávy o vynaložených prostředcích případně fotodokumentace.

Usnesení 1. schváleno 10-0-0

SKAS bude toto kontrolovat, nesplnění těchto podmínek a bude je ve schvalování dalších příspěvků zohledňovat.

Schválení v plné výši 9-0-0

  1. Hydrant https://docs.google.com/document/d/1IwE0JARUyh7h4OZ04UPhVovLjSvRwBMGkcIP03igGuM/edit?usp=sharing

Schváleno v plné výši 6-0-3.

7. Volba děkana 

Petříček se ptá, jak je to legislativně s distančním hlasováním o volbě děkana? Hurný odpovídá, že předseda senátu preferuje osobní hlasování. Hlasování distančně o volbě děkana probíhalo historicky na Matematicko-fyzikální fakultě.

Marcollová se ptá Hurného a Pačese, jaká možnost hlasování je lepší. Hurný odpovídá, že elektronické hlasování musí být zabezpečené. Lepková se ptá, jestli se nedá použít volební aplikace do senátu případně přes SIS? Hurný odpovídá, že volební aplikace do senátu je údajně méně zabezpečená. Alespoň na to poukazují zkušenosti na Matfyzu, kde si proto nakonec vyvíjeli aplikaci vlastní). Pačes upozorňuje, že do výsledků voleb nesmí vůbec nikdo vidět, ideálně ani správci systému, aby byla zachována požadovaná tajnost hlasování. Petříček se ptá, jestli má volební komise jednotnou vizi, jak by měly volby probíhat. Hurný jakožto zástupce volební komise odpovídá, že jsou ve hře obě hlasování a informuje, že předseda Perlín bude dávat hlasovat o zmíněných dvou verzích (osobní x distanční). Lepková a Marcollová upozorňují na velké riziko jezdit do Prahy osobně jen kvůli volbě děkana. Pačes, Hurný a Petříček upozorňují na velké riziko potenciálních stížností při elektronickém způsobu voleb, nicméně Hurný namítá, že proces běží v určitých lhůtách a ve výsledku záleží, kdy děkana jmenuje rektor, takže času na vypořádání se se žádostmi je poměrně dost.  

8. Volby do SKAS 2021/2023

Pačes informuje, že i po několikanásobném upozorňováním Radima se stále nepodařilo podstoupit nový volební řád legislativní komisi AS UK ke schválení. Část pléna kandidovat bude, část ne. Lepková navrhuje, zda by nebylo dobré využít stávající situace k motivaci nových tváří ke kandidaturám do SKAS. Petříček napíše na facebookové stránce oznámení o budoucích volbách do SKAS.   

9. Info z ASUK (Honza, David)
Hurný informuje, že AS UK posílá oficiální emailový apel o podpoře na vládu ČR, stejně tak předsedovi AS FSV UK Václavu Moravcovi. Plné znění zde:

Vážení členové vlády ČR,

obracíme se na Vás formou této výzvy v reakci na uzavření vysokých škol v České republice. Jakkoliv chápeme složitou epidemickou situaci a respektujeme nařízená opatření, rádi bychom upozornili na dopady těchto omezení. 

Vysoké školy vnímají vážnost situace, ve které se naše společnost ocitla, a výuku v zimním semestru akademického roku 2020/2021 operativně zahájily bezkontaktně (distanční, hybridní, on-line výuka apod.). Zákaz praktické výuky na vysokých školách však v mnoha nezdravotnických oborech (zejména přírodovědných, technických, pedagogických, profese s praxí…) znamená citelný zásah nejen do vlastního průběhu akademického roku, ale zejména do možnosti studiem zdárně naplnit profil absolventa studijního programu tak, jak byl schválen v akreditačním řízení. V mnohých studijních programech, resp. vysokoškolských oborech je přímá/prezenční praktická výuka nepostradatelná a nelze ji nahradit výukou distanční. A to bez ohledu, zda jde o bakalářské, navazující magisterské či doktorské studijní programy. Pokud budou přijatá opatření trvat delší dobu, nebude z časových a logistických důvodů možné řadu praktických kurzů do konce akademického roku realizovat. 

V důsledku zmíněných opatření je studentům zároveň znemožněno pracovat na experimentální části jejich závěrečných kvalifikačních prací, které jsou zpravidla součástí rozsáhlejších výzkumných projektů příslušných vědeckých pracovišť. Přitom právě akademická pracoviště, vysoké školy a studenti hrají v těchto těžkých dobách významnou roli v boji proti šíření koronaviru. 

Samotné studium je dnes pro studenty finančně náročné. Narušení prezenční výuky a experimentální činnosti povede k prodlužování studia. U řady studentů to bude znamenat vyměření poplatků za delší studium, což může mít závažné sociální důsledky. Vyzýváme vás proto k přijetí zákonné úpravy, která u dotčených studijních programů zajistí:

  • posunutí maximální doby studia minimálně o období uzavření vysokých škol, 
  • právo vysoké školy nevyměřovat poplatek za delší studium minimálně o období uzavření vysokých škol, 
  • prodloužení podpory doktorandských stipendií minimálně o období uzavření vysokých škol,

(je téměř jisté, že u řady oborů bude mít přerušení experimentální činnosti dopady sahající daleko za období uzavření vysokých škol).

Definování těchto dotčených studijních programů by mělo být jednotně stanoveno na celonárodní úrovni, s tím že k jejich určení by měli být přizváni zástupci reprezentací vysokých škol i jednotlivých dotčených vysokých škol.

Prominutí poplatků za delší studium má výrazné finanční dopady na stipendijní fondy jednotlivých fakult. Již prominutí poplatků v letním semestru 2020 znamenalo citelný výpadek. Tyto stipendijní fondy slouží k podpoře výborných studentů, jejich vědecké činnosti, mobility a dalších aktivit souvisejících se studiem. Žádáme Vás proto tímto o vytvoření kompenzačního balíčku finanční podpory pro dotčené fakulty.

Věříme, že společnými silami se podaří tuto komplikovanou situaci zvládnout. Mají-li mít v České republice vzdělanost a věda prioritu, je nutné pamatovat na dopady vládních protiepidemických opatření v této oblasti a předcházet budoucím škodám na tuto oblast. Spoléháme proto na Vaši podporu.”

Hurný také informuje, že se pracuje na tom, aby se snížilo kolejné pro studenty bydlících i za současného stavu na kolejích UK. Formáčková se ptá, jak funguje nechávání věcí na kolejích, když student odjel domů. Hurný odpovídá, že obecně je situace taková, že když student splňuje podmínky vládního nařízení o kolejích, tak může na koleji zůstat, případně může vyplnit formulář, že má doma někoho rizikového s příznaky/v karanténě/senioři. Věci studentů se tím pádem vystěhují a zamknou do patřičných prostorů na koleji a studenti si je budou moct vyzvednout po zrušení opatření.

10. Loděnice (Honza, David, Ema?, Kuba?) 
Bod přeložen na příště

11. Různé

Zapsal: Jakub Petříček (14. 10. 2020)
Ověřil: Jan Pačes (17. 10. 2020)
Zveřejnil: Daniel Vašek (18. 10. 2020)

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS říjen (online)" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.