Zápis z jednání SKAS 14. února 2017

Obrázek uživatele SKAS

 

Přítomni - Janík, Ficek, Pačes, Vašek, Kotyk, Mikát, Bílková, Petříček, Vodička, Havlíček

Vyloučení z kvóra a omluveni: Kretschmer, Táborský, Weiss

Jan Klouda nebyl přítomen, ještě není senátorem (nesložil slib).

Hosté - Andrle, Kříž

 

 1. Schválení zapisovatele

Tichým souhlasem byl schválen Vojtěch Havlíček

 

 1. Schválení programu

Tichým souhlasem

 

 1. Volby předsednictva SKAS

Janík konstatoval podmínky volby předsednictva dle Volebního a jednacího řádu článek 3 “Volby předsednictva”. Tichým souhlasem se nebude jednat o tajnou  Je potřeba 8 hlasů. Havlíček navrhl Janíka na post předsedy SKAS, ten svou kandidaturu přijal Žádné další návrhy nejsou. Tomáš Janík byl schválen 8 hlasy (8-0-0).

Volba místopředsedy - Janík navrhl Jana Pačese za místopředsedu SKASu, a ten byl jednomyslně zvolen 8 hlasy (8-0-0).

 

Zvoleným předsedou je Tomáš Janík a místopředsedou je Jan Pačes.

 

 1. Sestavení programu SKAS 2018-2019

Host: Michal Andrle

Krátkým exkurzem oznámil stav na OVV. Představil svou profesní historii a SKASu oznámil, že se stal novým zastupujícím vedoucím tohoto oddělení. Havlíček se zeptal, jakou cestou hodlá nový vedoucí toto odd. vést. Odpověď zněla, že OVV je momentálně v “udržovacím režimu” z personálních důvodů. Vodička se zeptal co bylo důvodem problémovosti OVV v minulosti, odpověď označila jako nejzásadnější komunikaci, personální a sekční rozdíly. Vodička - v minulosti byla namířena kritika že OVV není servisní pracoviště, ale dělá si servis z jednotlivých kateder, jak se na to díváte? Odpověď - OVV by nemělo být striktně servisní, převážně však ano. Měla by se zlepšit komunikace. Kotyk - Jako hlavní problém OVV viděl ve vzájemném opovrhování mezi lidmi. Bez komentáře. Mikát - OVV by mělo propagovat fakultu ne samo sebe. Odpověď - Ano je to tak, je potřeba udělat jednotnou tvář, máme demografický propad  → potřebujeme studenty a budeme na ně cílit. Kříž - Řečnická otázka - To co se bude dělat závisí na vedení, nebo na OVV samotném? Kotyk - Nemělo by se cílit na formou praktik? Např. pro děti z přírodovědných kroužků. Odpověď - Super podněty, těch je dosti, záleží na co budou peníze, jaká bude vize vedení. Je třeba cílit na obory, kde není naplněno přijímací řízení. Kotyk - Jde magazín Přírodovědci na ? Odpověď - Jasný, máme předplatné (za poštovné) v řádu stovek ks, máme síť spolupracujících učitelů, přes něž to jde do škol. Pak jsou Science centra, ZOO, KRNAP, atp.. a hlavně akce pro cílové skupiny - veletrh, párty, atp. Náklad je 12.000 ks a ten se během čtvrt roku prakticky celý rozebere. Ficek- fakulta by se měla více orientovat na virální videa s velkou sledovaností - Jak je na tom youtube přírodovědců? Práce fakulty je vizuálně atraktivní, může to sloužit jako dobrá propagace, v tom hodně dělala Saša Hroncová. Odpověď - Určitě, youtube máme, je tam hodně videí. Když to bude dobře rozpočtováno, budou videa. Pačes - Proč nemáme studenty jako brigádní sílu pro OVV? Odpověď - To se děje, máme. Kříž - V rozpočtu je několik zdrojů, peníze jsou určitě potřeba, z venku naše fakulta vypadá fakt dobře, i když to třeba zevnitř tak nevypadá.

 

SKAS si vytyčil svoji agendu pro volební období 2017 - 2019. Do tabulky bylo zaznamenáno kdo si za co převezme zodpovědnost. To bude do příštího jednání precizováno a na jednání projednáno.

 

Úkol

Zodpovědná osoba (koordinátor)

Zapojené osoby

Alumni emailové účty

Jan Pačes

Tomáš Weiss (z pozice člena kolegia)

Elektronizace studijní administrativy (zápisy, indexy)

 

Vojta Havlíček, Franta Ficek, Tomáš Janík

Vyhodnocení výuky angličtiny

Jan Pačes

 

Informování o činnosti SKAS a ASF

Franta Ficek

Jan Kretschmer, Kuba Petříček

Vytvoření webu pro DP, BP, pracovní pozice, mentoring atd…(http://www.researchjobs.cz/)

Tomáš Janík

Vojta Havlíček

Agenda velemloků

Tomáš Janík

 

Příručka prváka

Vojta Havlíček

Kuba Petříček

Úvodní soustředění

Tomáš Janík

všichni

Bioseznamovák

Daniel Vašek

 

Studentský web - administrace

   

Studentské spolky (vizitky a komunikace)

 

Míša Mikát - B; Kuba Petříček - Geogr.; Kuba Vodička - tisk

Studenti studentům

Tomáš Janík

 

Karolinka

   

OVV

   

 

Kříž - je třeba zajistit tisk přes děkana pro spolky (EGEA, Erasmus klub a spol.) kde byl tisk dělán na kopírkách na děkanátu a účtován na vrub děkana. Zajistí Vodička.

 

 1. Parita - vyjasnění postojů, případně plánování postupu.

Pačes - se změnou vnitřních předpisů může nastat situace že by mohlo dojít k pokusu o změnu parity mezi studenty a zaměstnanci v senátu. Je osobně pro zachování, tj. odkaz roku 89, vyjádření důvěry studentům. Dělba funguje - studenti se zajímají spíše o studijní záležitosti a zaměstnanci spíš o financování a organizační chod fakulty. Bylo by podle něj lepší, aby to k formálnímu jednání a hlasování nedospělo, aby nedošlo k ohrožení důvěry a spolupráce mezi SKAS a ZKAS a studenty a pedagogy obecně. Nevnímá přílišnou moc studentů, protože rozhodující legislativa je v rukou zaměstnanců fakulty.

Vodička - je také pro zachování, je to významně nezmanipulovatelné, studenti bývají lépe připraveni. V případě, že to někdo navrhne můj návrh bude rovnoměrné zastoupení všech sekcí. Kříž - hlavním hybatelem ve věci předložení statutu je děkan a pro schválení je potřeba kvalifikovaná většina senátorů. Ficek - Myslím si že na to nedojde, ale je třeba dát najevo, že s tím nesouhlasíme.

 

 1. Změna jednacího řádu SKAS ve věci výběru zástupce studentů v kolegiu děkana

Janík konstatoval, že komunikoval s předsednictvem senátu a projednal s ním tento bod jednání, aby o tom všichni věděli a nedošlo tak k dojmu, že SKAS senát obchází. Petříček navrhl aby člen kolegia nebyl volen nadpoloviční většinou SKAS, po vzájemné diskuzi byl návrh zamítnut. Kotyk navrhl nadpoloviční většinu přítomných, návrh byl také kolektivně zamítnut. Ficek navrhl aby byl ještě náhradník za náhradníka a tím by byl člen předsednictva SKASu.

Změna schválena v podobě článku 4 jednacího řádu SKAS:

Článek 4

Studentský člen kolegia děkana

 1. Studentským členem kolegia děkana může být jakýkoliv student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v prezenčním studiu. Hlavním cílem je za a) poskytovat studentskou perspektivu kolegiu a za b) informovat SKAS a studentskou akademickou obec.
 2. Studentského člena kolegia děkana volí SKAS. Volba  je tajná, pokud je více než 1 kandidát.
 3. Pro zvolení studentského člena kolegia děkana je třeba nadpoloviční většina hlasů od  všech členů SKAS.
 4. Zřizuje se post náhradníka Studentského člena kolegia děkana zastupující Studentského člena kolegia děkana v případě jeho indispozice.
 5. Výběr náhradníka Studentského člena kolegia děkana se řídí pravidly pro výběr Studentského člena kolegia děkana (viz bod 1 až 3 článku 4).
 6. Oba posty jsou voleny na dobu jednoho roku - do jednání SKAS stejného měsíce následujícího roku.
 7. Pokud se Studentský člen kolegia ani jeho zástupce nebude moct zúčastnit schůze kolegia, pak je tímto delegován člen předsednictva SKAS.

 

10-0-0 - Nový jednací řád byl schválen

 

 1. Výběr zástupce studentů v kolegiu děkana

Tomáš Weiss vyjádřil svůj zájem o pozici studentského člena kolegia . 9-0-0

Jakub Vodička kandiduje na pozici zástupce studentského člena kolegia  8-0-1

 

Studentským členem kolegia byl schválen Tomáš Weiss a jako zástupce Jakub Vodička.

ASF bude předloženo usnesení v následujícím znění: ASF bere na vědomí výběr SKASu Tomáše Weisse ke jmenování děkanem do role studentského člena kolegia děkana a Jakuba Vodičku do role jeho zástupce.

 

 1. Žádost o finanční podporu SKAS:

SKAS schválil příspěvek v plné výši 5000,- na první setkání neslyšících vědců, pracovníků a studentů.

7-0-0 schváleno

 

 1. Fakultní ples

Bude ples, lístky jsou v prodeji a všichni jsou zváni. Pro letošní rok by se mohl znovu užít formulář na zpětnou vazbu z loňského roku, abychom mohli oba roky porovnat a poučit se pro roky další. Janík zařídí v součinnosti s Křížem.

 

 1. Velemloci (zhodnocení)

Vítězové za jednotlivé sekce jsou známí, na plese budou odtajněni.

 

 1. Přebírání kompetencí (studentský web, google sites Příručky, mapky, prospěchová stipendia, tabulky do výročních zpráv, tisk pro spolky …)

Bod je vynechán a bude diskutován na příštím zasedání.

 

 1. Program ASF

 

 1. Různé
 • Propagace SKAS na facebooku

Ficek - je třeba oživit facebook SKASu a dopisovat aktuality z ASF zajímavou formou. Ficek bude na facebook nahrávat výtahy ze zasedání ASF a Janík bude přidávat odkazy na zápis ze SKAS na studentský web.

 • Výjezdní zasedání AS UK + zástupci SKASů

Jedná se o výjezdní zasedání studentských senátorů z univerzity a zástupců SKASu. Těsně před výjezdním zasedáním ASF a kolegia děkana na Patejdlovce, Ficek se za nás zúčastní.

 • Seznam hodnotitelů NAU

Stále jsou volná místa studentských hodnotitelů NAU v některých oblastech vzdělávání. Je potřeba hlídat brzký termín. Kříž - Pozor na reakreditace + nové programy, je potřeba pohlídat, aby pak nebyl spěch, jde podle něj o nejdůležitější věc nadcházejících let vůbec.

 • Úpravy zápisu předmětů v SIS

Úpravy v SISu jsou zase jen na týden. Bývalo na dva, jak to že se zase změnilo. Je třeba zajistit v součinnosti s Kolegiem děkana.

 • Situace ohledně loga

Kotyk informoval o svém osobním postoji ohledně loga. Ve čtvrtek bude předložen návrh o tom že se vybere jeden ze tří návrhů co byly v posledním kole a nechá se to přepracovat jinou firmou. Pačes - V podstatě souhlasí, je rád že se lidi vzdali osobních preferencí, ale je otázkou do kdy to zvládnout. Kotyk - do června. Vodička - Se nevzdává svých osobních preferencí. Nemělo by se hlasovat o znacích které zpracovala firma, ale o původních verzích. Kříž upozornil, že jakékoli přepracovávání je problematické, protože vždy se někomu bude líbit jiná verze a různé verze budou splňovat různé požadavky, které má každý jiné. Nemuselo by se to stihnout do avizovaného termínu do konce června.

 

Zapsal: Vojtěch Havlíček, 14. 2. 2017

Ověřil: Tomáš Janík, 19. 2. 2017

 

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS 14. února 2017" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.