Zápis z jednání SKAS 22. 10. 2014

Obrázek uživatele SKAS
Zápis z jednání SKAS
 
22.10.2014 Albertov 6, studentský klub Závrt
 
Přítomni: Bukovská, Gregor, Hurný, Kukla, Oľhava, Smyčka, 
Hosté: Mauleová, Zima
 
1. Schválení zapisovatele
 
Zapisovatelkou byla zvolena Bukovská. (5/0/1)
 
2. Schválení programu jednání
 
Program byl schválen v navrženém rozsahu a znění. (6/0/0)
 
3. Nový studentský klub v budově Albertov 6
 
Na jednání se dostavil vybraný správce klubu - Michal Zima. Stručně shrnul představy o
fungování klubu a vývoj ohledně příprav provozního řádu klubu. Byly diskutovány drobné 
změny v provozním řádu, spíše technického rázu. Jako zásadní bylo konstatována nemožnost 
ozvučení oddělené části klubu od bistra. Byl diskutován postup výběru názvu studentského 
klubu. Ve studentském hlasování byl vybrán název Závrt, proto SKAS doporučuje děkanovi 
pojmenovat studentský klub podle předem dohodnutého způsobu, tedy “Závrt”. Vyplynuly také 
nejasnosti s celkovou cenou realizace klubu, bude proto osloveno OSBI s žádostí o předložení 
rozpočtu projektu.
 
4. Ceny Velemlok
 
Organizátorka ankety hodnocení výuky Lucie Mauleová předložila návrh na změnu vytváření 
sošek Velemloků formou veřejné soutěže, která by ideálně probíhala každý rok. Soutěž by byla
veřejná, organizovaná KUDBi. Komise pro výběr vítězného návrhu by byla složena převážně 
z osob organizujících anketu, případně zástupce SKAS a děkana. SKAS hlasoval o podpoře 
předloženého návrhu v pozměněném znění a schválil iniciativu Mauleové. (4/1/1)
 
5. Žádost o finanční příspěvek
 
Bez velké diskuze byla projednána žádost o podpoření přednáškového cyklu o Madagaskaru, 
který již několik let probíhá na půdě fakulty. Žádost byla odsouhlasena v plné výši. (6/0/0)
 
6. Problematika podzimních SZZk
 
Podrobně byl uveden problém, který nastal v souvislosti se státními závěrečnými zkouškami.
Množství studentů se nezapsalo včas k SZZk a jejich žádostem o dodatečný 
zápis nebylo většinou (kromě závažných zdravotních důvodů) vyhověno. I přes tento postup 
dostalo několik studentů bez zvláštních důvodů výjimku a byli připuštěni k SZZk. Tímto došlo 
k znevýhodnění ostatních studentů, kterým byly žádosti zamítnuty a děkan tak dle názoru přítomných
překročil své pravomoci, když nepřistoupil ke všem žádostem stejným způsobem. Diskuze se vedla 
ohledně možnosti vyřešení celé situace, vzhledem k tomu, že dosavadní jednání k žádné 
nápravě nevedla. V diskuzi se přítomní senátoři shodli na vyhotovení společného otevřeného 
dopisu adresovaného děkanovi, ve kterém bude požadováno objasnění situace a náprava 
věci vzhledem ke studentům, kteří byli postupem děkana znevýhodněni a především apel na 
jednotné chování vůči všem. Otevřený dopis bude formulován do konce týdne, v dalším týdnu 
by mělo dojít k jeho podepsání a zveřejnění.
 
7. Zprávy z ASUK
Hurný informoval o aktivitě rektorátu, která se snaží sehnat informace o studentských spolcích 
na jednotlivých fakultách. Hurný zašle tabulku, do které studenští členové ASF doplní jim 
známé spolky. Dále Hurný uvedl, že zaměstnanci fakulty mají nově možnost čerpat peníze ze 
sociálního fondu na školkovné a vzdělávání dětí. V minulých měsících měla být projednána 
ASF změna statutu UK, kterou ovšem předseda ASF Kuthan nepředložil a tak nebyla projednána 
na ASF.
 
8. Plnění volebních programů
 
Přítomní senátoři konstatovali, že jsou spokojeni s plněním svých volebních programů, 
noví senátoři byli vyzváni ke zvážení nápadů pro činnost SKAS. Dále bylo zmíněno, že v 
problematice programu Erasmus dojde ke změně fungování nominačních komisí a proškolení 
garantů. Do budoucna budou muset být uvedena kritéria garantů/kateder pro přijetí na program 
Erasmus před uzavřením výběrového řízení tak, aby studenti věděli, zda je vůbec relevantní, 
aby se do výběrových řízení hlásili.
 
9. Volby do ASF
Na zasedání ASF v minulém týdnu došlo k vypsání voleb, které je ovšem v rozporu s Volebním 
a jednacím řádem ASF, tudíž je patrně neplatné. SKAS bude žádat o nápravu situace předsedu 
ASF Kuthana.
 
10. Různé
SKAS apeluje na předsedu ASF, který je zodpovědný za vyplacení stipendií udělených 
na základě žádostí podaných SKAS, aby tato stipendia byla v nejbližším možném termínu 
vyplacena. Jedná se především o stipendia schválená již v březnu a dubnu tohoto roku, tudíž 
měla být na účtech podpořených nejdéle v květnu tohoto roku. 
Dále byly diskutovány návrhy na čerpání rozpočtu ASF, který dosud nebyl využit (cca 50 000 
Kč). Diskuze byla odsunuta na pozdější emailovou komunikaci, které se budou moci zúčastnit 
všichni členové SKAS. Obecně došlo ke konsenzu, že by bylo vhodné využít peníze na obecně 
prospěšné věci, které nelze v rámci fakulty hradit z jiných zdrojů. 
 
Zapsala Zita Bukovská, 22.10.2014
 
Ověřil David Hurný, 8. 11. 2014
Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS 22. 10. 2014" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.