Zápis z jednání SKAS 30. září 2013

Obrázek uživatele SKAS

Přítomni: Bukovská, Diblíková, Hurný, Macháček, Motloch, Olhava, Pospíšková, Žižka, Smyčka, Tenkl

Omluveni a vyloučili se z kvóra: Hrdinová, Holman

Omluveni: Břížďala, Krýza

Hosté: Kříž (od bodu 4)

1. schválení zapisovatele (7/0/0)
Zapisovatelkou byla schválena Marie Pospíšková.

2. schválení programu jednání (7/0/0)
Program byl schválen ve zkrácené podobě vzhledem k nepřítomnosti některých členů SKAS a omezené době jednání.

3. volba předsednictva SKAS
Lucie Diblíková navrhla na předsedu SKAS Davida Hurného. Tento návrh byl přijat (8/0/1).
David Hurný navrhl na místopředsedu SKAS Lucii Diblíkovou. Tento návrh byl přijat (8/0/1).

4. schválení zápisu z hlasování per rollam - změna jednacího řádu SKAS
SKAS hlasoval ve dnech 26. 6. - 7. 7. 2013 k návrhu změny jednacího řádu SKAS:

SKAS je usnášení schopný, pokud je na jednání přítomna nejméně polovina členů SKAS. Pokud se člen SKAS nemůže dostavit na jednání kvůli dlouhodobé nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů, může se vlastním písemným prohlášením do společné emailové konference SKAS vyloučit z kvora.”
Pro návrh hlasovalo 13 členů SKAS, 1 se neúčastnil hlasování. SKAS přijal změnu poměrem 13/1.

Zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 26. 6. - 7. 7. 2013 byl schválen. (12/2/0)

5. financování studentských aktivit: děkan x SKAS
Studenti mohou na své aktivity získat z fakultních peněz dva druhy podpory – z „grantů“, které spravuje SKAS a přímo od děkana. Tyto podpory mají velmi rozdílný způsob přiznávání podpory, kontroly jejího využití a především její výši. Přítomní členové SKAS se shodli, že by bylo vhodné upozornit děkana na nevyrovnané podmínky obou druhů financování studentských aktivit. Určitá rozdílnost je však pravděpodobně nutná, protože každý ze zdrojů je určen pro jiné účely.

6. Kampus Albertov
Autoři ankety o Kampusu Albertov (David Hurný, Miroslav Tenkl, Jan Kříž, ) představili současnou situaci s chystaným dotazníkem. Vzhledem k vleklému připomínkování od ostatních členů SKAS přes prázdniny a spoustě nových připomínek z posledních dní byl dotazník probrán a připomínkován na místě. Hlavním cílem bylo dotazník zkrátit a sjednotit. Byla vypuštěna některá témata s Kampusem Albertov související velmi okrajově nebo vůbec (např. Studium v zahraničí), jiná témata byla výrazně zkrácena (např. Menzy, Technické detaily). Všeobecnou shodou se další online připomínkování ze strany členů SKAS omezilo do 5. října. Poté autoři získají a zapracují připomínky od nezávislých kritiků (navržen Vojta Zeisek plus alespoň dva další dle výběru autorů). Finalizaci dotazníku je třeba urychlit tak, aby mohl být odkaz odeslán v nejbližším fakultním newsletteru. Dále bude dotazník šířen přes sociální síť Facebook, pomocí letáků na chodbách a osobním kontaktem se studenty tak, abychom dosáhli co nejvyšší účasti. Na vyplnění dotazníku budou ponechány studentům 2 týdny.
K dotazníku je třeba se přihlásit přes fakultní login, aby ho mohli odpovídat výhradně studenti fakulty a získané výsledky tak měli potřebnou váhu. Před zpracováním a zveřejněním budou výsledky anonymizovány.
Součástí ankety bude i losovací soutěž o 20 fakultních triček, která přislíbilo OVV.

7. výuka cizích jazyků
David Hurný představil současný stav jednání o problematice výuky jazyků na kolegiu děkana. Je evidentní, že pokud chceme v této problematice nějaký posun, je třeba připravit podrobné podklady pro jednání kolegia děkana. Proto navrhl na zasedání ASF předložit usnesení, které může být modifikováno jako usnesení ASF:

SKAS vyzývá vedení fakulty, aby se začalo intenzivně zabývat problematikou výuky jazyků, a doporučuje vypracovat koncept jejich výuky. Za tímto účelem děkanovi doporučuje jmenovat pracovní komisi, která vypracuje návrhy tohoto konceptu a jejíž předsedkyní bude proděkanka pro studijní záležitosti.

SKAS souhlasí s usnesením o výuce cizích jazyků a jeho navrhnutím na zasedání ASF. (10/0/0)

Na zasedání ASF se pokusíme bod Výuka cizích jazyků přesunout do logického pořadí za Podmínky přijímacího řízení.

8. jmenování členů ekonomické komise a studijní komise
David Hurný navrhne Jana Kříže do studijní komise na nejbližším zasedání ASF. Jan Kříž chce být součástí studijní komise, aby se mohl věnovat problematice doktorského studia. Petr Motloch požádá na zasedání ASF o zařazení do ekonomické komise.

9. různé
Na zasedání budeme otevírat témata – koliště Albertov, Studentský klub na A6, Pravidla pro organizaci studia a jejich změna v souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu, možnost uveřejnění výsledků studentské ankety.

Zapsala: Marie Pospíšková, 5. 10. 2013
Ověřila: Lucie Diblíková, 8. 10. 2013

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS 30. září 2013" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.